BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ostromęcki Artur (Uniwersytet Rzeszowski), Zając Dariusz (Uniwersytet Rzeszowski), Mantaj Andrzej (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)
Tytuł
Społeczno-ekonomiczne korzyści z prowadzonej przez rolników pozarolniczej działalności gospodarczej
Socio-Economic Benefits from Non-Agricultural Economic Activity Conducted by Farmers
Źródło
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2015, nr 2, s. 40-60, tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Pozarolnicza działalność gospodarcza, Indywidualne gospodarstwa rolne, Dwuzawodowość pracowników rolnictwa, Korzyści gospodarcze, Badania ankietowe, Test Mann-Whitney
Non-agricultural economic activity, Individual arable farms, Double occupation of farmers, Economic benefits, Questionnaire survey, Mann-Whitney test
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja i ocena uwarunkowań opinii rolników dotyczących społeczno-ekonomicznych korzyści uzyskiwanych z prowadzonej przez nich pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz ich gospodarstwa rolnego, rodziny rolniczej oraz obszarów wiejskich, na terenie których te jednostki funkcjonują. Materiał empiryczny artykułu stanowią wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w latach 2011-2012, tj. wywiad z kwestionariuszem wśród 210 rolników, czyli właścicieli indywidualnych gospodarstw rolnych prowadzących dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą, z terenu południowo-wschodniej Polski, tj. z trzech województw: świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Podział badanych gospodarstw rolnych na dwie grupy ze względu na uwarunkowania powyższych opinii i analiza różnic ocen korzyści między tymi grupami testem Manna-Whitneya, pozwoliła na określenie głównych determinant zapatrywań rolników na społeczno-ekonomiczne znaczenie prowadzonej przez nich pozarolniczej działalności gospodarczej. Istotną determinantą w tym zakresie jest udział dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej rolników w strukturze źródeł utrzymania ich rodziny. Badania wykazały, że im wskaźnik tego udziału jest wyższy, tym większe znaczenie w opinii rolników mają analizowane korzyści społeczno-ekonomiczne wynikające z prowadzonej przez nich pozarolniczej działalności gospodarczej.(abstrakt oryginalny)

The paper aims at identifying and assessing the opinions of farmers concerning the socio-economic benefits from non-agricultural activity they conduct towards their agricultural holding, farming family and rural areas on the territory where these units operate. The empirical material for the paper was provided by surveys carried out in 2011-2012, i.e. questionnaire-based interview, among 210 farmers - owners of individual agricultural holdings - running additional non-agricultural economic activity from the area of south-eastern Poland, namely the following three voivodeships: Świętokrzyskie, Małopolskie and Podkarpackie. The classification of the surveyed farms into two groups, which was based on the conditions of the aforementioned opinions, and analysis of differences in the assessment of benefits between these groups, using the Mann-Whitney test, allowed to define the key determinants of farmers' opinions on the socio-economic significance of the non-agricultural economic activity they conduct. An important determinant was the share of income from non-agricultural economic activity of farmers in the structure of their family's sources of income. The surveys showed that, in the opinion of farmers, the higher the ratio for the share, the greater the significance of the analysed socio-economic benefits following from non-agricultural activity conducted by them.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aczel A.D.: Statystyka w zarządzaniu. PWN, Warszawa 2000.
 2. Czudec A.: Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju wielofunkcyjnego rolnictwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009.
 3. Czynniki sukcesu polskich przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej (red. Z. Pierścionek, S. Jurek-Stępień). SGH, Warszawa 2006.
 4. Duczkowska-Małysz K.: Nowe funkcje obszarów wiejskich - usługi publiczne [w:] Wokół trudnych problemów globalnego rozwoju obszarów wiejskich, gospodarki żywnościowej i rolnictwa (red. K. Duczkowska-Małysz, A. Szymecka). SGH, Warszawa 2009.
 5. Ferguson G.A., Takane Y.: Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. PWN, Warszawa 2003.
 6. Goodman D.: Rural Europe redux? Reflections on alternative agro-food neworks and paradigm change. Sociologia Ruralis, nr 44(1), 2004.
 7. Grzelak A.: Rolnictwo wobec wybranych wyzwań ekonomicznych. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 85. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2010.
 8. Hybel J.: Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsię- biorstw [w:] Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju obszarów wiejskich. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Siedlce 2000.
 9. Kołodziejczyk D.: Pozarolnicza działalność gospodarcza w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 6, 1998.
 10. Mardsen T., Murdoch J., Morgan K.: Sustainable agriculture, food supply chains and regional development. International Planning Studies, nr 4, 1999.
 11. Michna W.: Zróżnicowanie regionalne wsi i rolnictwa a poziom subsydiowania kredytów. IERiGŻ, Warszawa 1998.
 12. Michna W.: Założenia do polityki regionalnej państwa w sferze rolnictwa i obszarów wiejskich w pierwszej dekadzie XXI wieku. Roczniki Naukowe SERiA, t. 1, z. 1, Rzeszów 1999.
 13. Pietrzyk I.: Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich. PWN, Warszawa 2006.
 14. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2007.
 15. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2014.
 16. Rizov M.: Rural development perspectives in enlarging Europe: the implications of CAP Reforms and agricultural transition in accession countries. European Planning Studies, vol. 14, nr 2, 2006.
 17. Sikorska A.: Procesy przekształceń strukturalnych w wiejskiej społeczności i chłopskim rolnictwie. Synteza. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2013.
 18. Zegar J.St.: Ekonomika rolnictwa versus ekonomia agrarna [w:] Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Rolnictwo w nowym otoczeniu rynkowym i instytucjonalnym (red. S. Sokołowska, A. Bisaga). Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010.
 19. Zegar J.St.: Konkurencyjność rolnictwa zrównoważonego. Zarys problematyki badawczej [w:] Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. (red. J.St. Zegar). Program Wieloletni 2011-2014 "Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej", nr 3, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2011.
 20. Ziętara W.: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Roczniki Naukowe SERiA, t. II, z. 1, Warszawa-Poznań-Zamość 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0044-1600
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI:10.5604/00441600.1152142
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu