BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marcysiak Adam (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Marcysiak Agata (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Wpływ cech jakościowych kapitału ludzkiego na wyniki ekonomiczne gospodarstw rolniczych
Influence of the Quality Characteristics of Human Capital on the Economic Performance of Farms
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2011, t. 11(26), z. 4, s. 129-137, rys., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Wykształcenie, Ekonomika rolnictwa, Gospodarstwa rolne
Human capital, People's education, Agricultural economics, Arable farm
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kapitał ludzki jest istotnym elementem kształtującym konkurencyjność podmiotów gospodarczych. Celem niniejszego opracowania jest próba przedstawienia zakresu oddziaływania cech jakościowych kapitału ludzkiego na wyniki ekonomiczne gospodarstw rolniczych. W analizie zostały uwzględnione wiek, płeć i poziom wykształcenia osoby kierującej gospodarstwem. Wśród kierowników badanych gospodarstw ponad połowa (55,4%) to osoby ze średnim lub wyższym wykształceniem. Dochody rolnicze tej grupy gospodarstw wynosiły średnio 53758 zł. Najniższą efektywność ekonomiczną osiągnęły gospodarstwa, których właściciele legitymowali się wykształceniem podstawowym i zawodowym. Stanowili oni odpowiednio 30,8% i 13,8% badanej populacji. (abstrakt oryginalny)

Human capital is an important element in shaping the competitiveness of business firms. The purpose of this study is an attempt to present the scope of impact of the quality characteristics of human capital on the economic performance of farms. The analysis covered the age, sex and education of the farm manager. Among the managers of surveyed farms, more than a half (55.4%) were people with secondary or higher education. Agricultural income of farms in this group averaged 53 758 PLN/year. The lowest economic efficiency was observed in farms whose owners had either basic schooling or vocational education. They accounted for respectively 30.8% and 13.8% of the population studied. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz M. [2008]: Teoretyczne uwarunkowania rozwoju rolnictwa z uwzględnieniem procesów globalizacji i międzynarodowej integracji. Roczniki Nauk Rolniczych seria G t. 94, z. 2, ss. 49-63.
 2. Będzik B. [2008]: Bariery i możliwości generowania kapitału społecznego na obszarach wiejskich w Polsce. Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia nr 7(4), ss. 27-34.
 3. Bisaga A. [2006]: Wpływ procesów integracji z UE na kapitał ludzki w rolnictwie. [W:] Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego. Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, ss. 33-45.
 4. Bórawski P. [2010]: Wykształcenie rolników a sytuacja ekonomiczna gospodarstw posiadających alternatywne dochody. Zeszyty Naukowe SGGW seria Problemy rolnictwa światowego t. 10, z. 2, ss. 7-10.
 5. Farkowski Cz., Wiatrak A.P. [1998]: Zróżnicowanie dochodowe rodzin chłopskich (cele i koncepcje badań). [W:] Dochodowe zróżnicowanie rodzin chłopskich i jego tendencje w gospodarce rynkowej w Polsce. Wyd. SGGW, Warszawa, ss. 5.
 6. Janc K. [2004]: Znaczenie kapitału ludzkiego w procesach globalizacji. [W:] Człowiek, region, państwo w procesach globalizacji, regionalizacji oraz integracji. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, ss. 71-82.
 7. Jarecki W. [2003]: Koncepcja kapitału ludzkiego. [W:] Kapitał ludzki w gospodarce. Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, ss. 29-37.
 8. Klepacki B., Gołębiewska B. [2004]: Wykształcenie rolników jako forma różnicująca sytuację gospodarstw rolnych. [W:] Kapitał ludzki i intelektualny jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczenia nierówności społecznych. M.G. Woźniak (red.). Wyd. Mittel, Rzeszów, ss. 457-465.
 9. Kołoszko-Chomentowska Z. [2009]: Kwestia czynnika ludzkiego w rolnictwie. Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia nr 7(4), ss. 87-95.
 10. Nowak A. [2009]: Kwalifikacje rolników czynnikiem rozwoju gospodarstw rolnych. Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia nr 8(3), ss. 107-116.
 11. Olaniyan D.A., Okemakinde T. [2008]: Human Capital Theory: Implications for Educational Development. European Journal of Scientific Research t. 24, nr 2, ss. 157-162.
 12. Szafraniec K. [2006]: Kapitał ludzki i zasoby społeczne wsi. IRWiR PAN, Warszawa, ss. 59-64.
 13. Woś A. [2004]: W poszukiwaniu modelu rozwoju polskiego rolnictwa. IERiGŻ, Warszawa, ss. 32.
 14. Zegar J.S. [2000]: Dochody gospodarstw chłopskich w okresie transformacji (na przykładzie gospodarstw prowadzących rachunkowość rolną). IERiGŻ, Warszawa, ss. 31-35.
 15. Zegar J. S. [2008]: Dochody w rolnictwie w okresie transformacji i integracji europejskiej. IERiGŻ, Warszawa, ss. 99-105.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6960
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu