BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kamiński Franciszek (Instytut Łączności - PIB)
Tytuł
Regulacja sektorowa EX ANTE a efekty pośrednie telekomunikacji
Ex Ante Sector Regulations and Indirect Telecommunications Effects
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 57, s. 753-761, bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju.Cz. I
Słowa kluczowe
Telekomunikacja
Telecommunication
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Szeroko pojęte techniki informacyjne - komunikacja elektroniczna, usługi informacyjne i multimedialne - stanowią podstawowy element fundamentu społeczeństwa informacyjnego z gospodarką opartą na wiedzy. Postępy w telekomunikacji i technikach informacyjnych pobudzają pozytywne zjawiska w całej gospodarce, dzięki czemu, pomimo zjawisk recesyjnych i zakłóceń występujących w gospodarce światowej, dziedzina nowoczesnych technik i aplikacji wykazuje stabilny wzrost. Z tych powodów dobór kryteriów regulacji sektora komunikacji elektronicznej, a szczególnie regulacji sieci następnej generacji, w tym dostępowych sieci światłowodowych, odgrywa ważną rolę we właściwym określeniu bodźców prorozwojowych w polityce gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej. W artykule przedstawiono uwagi o regulacji rynku komunikacji elektronicznej w UE w kontekście uniwersalnego wymiaru telekomunikacji. Wskazano na konieczność takiego doboru kryteriów regulacji, aby obejmowały efekty pośrednie, które towarzyszą inwestycjom w sieci następnej generacji i przyczyniają się do ogólnego rozwoju społeczno-ekonomicznego krajów członkowskich UE. W opracowaniu wykorzystano wyniki pracy statutowej pt. "Nowe techniki komunikacji elektronicznej w problematyce regulacyjnej Unii Europejskiej", wykonanej przez autora w 2009 r. w Instytucie Łączności - PIB, Zakład Problemów Regulacyjnych i Ekonomicznych. (fragment tekstu)

The paper comments on electronic communications market regulation in the EU in the context of universal character of telecommunications. The choice of regulation criteria must consider indirect effects accompanying next generation network investments and leading to general socio-economic development of EU member states. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bijl P. de, Peitz M., Innovation, convergence and the role of regulation in the Netherlands and beyond. Telecommunications Policy, vol. 32, 2008, No. 11.
 2. Directive 2002/21/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on a common regulatory framework for electronic communications networks and services (Framework Directive). OJ L 108, 24.04.2002.
 3. Draft Commission Recommendation of [...] on regulated access to Next Generation Access Networks (NGA). Brussels, [Draft 12 June 2009 for 2nd public consultation] C(2009). http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm
 4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/140/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywy 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci i usług łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń oraz 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łącznościelektronicznej (Tekst mający znaczenie dla EOG). Dz.U. UE L 337, 18.12.2009.
 5. Huigen J., Cave M., Regulation and the promotion of investment in next generation networks - A European dilemma, Telecommunications Policy, vol. 32, 2008, No. 11.
 6. Kamiński F., Oddziaływanie regulacji konkurencji na nowe inwestycje oraz strukturę rynku komunikacji elektronicznej, Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2006, nr 3-4.
 7. Kamiński F., Propozycje reform regulacyjnych 2007 w sektorze komunikacji elektronicznej Unii Europejskiej, Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 2008, nr 1-2.
 8. Kamiński F., Charakterystyka zmian na rynku komunikacji elektronicznej w Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 544, Ekonomiczne Problemy Usług nr 35, Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju, część II, Uniwersytet Szczeciński 2009.
 9. Kamiński F., Uwzględnianie efektów pośrednich w regulacji światłowodowych sieci dostępowych. Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne, 2009, nr 8-9, s. 930-939; (na płycie CD z materiałami Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki KSTiT'2009).
 10. Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów: Sprawozdanie na temat wyników przeglądu unijnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej zgodnie z dyrektywą 2002/21/WE oraz Streszczenie propozycji reform z 2007 r. KOM(2007) 696 wersja ostateczna, Bruksela, dnia 13.11.2007. http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm
 11. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Inwestowanie w przyszłość Europy. KOM(2009) 36 wersja ostateczna, Bruksela, dnia 28.01.2009 r. http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm
 12. Koutroumpis P., The economic impact of broadband on growth: A simultaneous approach, Telecommunications Policy, vol. 33, 2009, No. 9
 13. Streel A. de, Current and future European regulation of electronic communications: A critical assessment, Telecommunications Policy, vol. 32, 2008, No. 11.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu