BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Solek Adrian (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Kuder Dorota (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Prawne uregulowania funkcjonowania sektora telekomunikacyjnego w Unii Europejskiej
Legal Regulations of the Telecommunications Sector in the European Union
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 57, s. 773-788, bibliogr. 26 poz.
Tytuł własny numeru
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju.Cz. I
Słowa kluczowe
Telekomunikacja
Telecommunication
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Od momentu podpisania w 1991 r. układu ustanawiającego stowarzyszenie między Polską a Unią Europejską, a zwłaszcza od chwili wstąpienia naszego kraju do grona państw członkowskich UE podstawowym wyznacznikiem krajowych regulacji prawnych w sektorze telekomunikacyjnym jest ustawodawstwo Wspólnot Europejskich. Wzorowanie polskiego prawa na rozwiązaniach funkcjonujących na Zachodzie kontynentu ma przede wszystkim na celu zdynamizowanie rozwoju tego sektora, dostosowanie regulacji do szybko postępujących zmian technologicznych w dziedzinie telekomunikacji oraz większą niż dotychczas ochronę praw konsumentów. Ponieważ wyniki osiągane przez krajowy sektor telekomunikacyjny są pochodną otoczenia regulacyjnego, w przypadku członkostwa w Unii Europejskiej ustanowionego na szczeblu ponadnarodowym, analiza działalności tego rynku musi odwoływać się do unijnych ram prawnych, określających prawa i obowiązki uczestników rynków. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie prawnych warunków funkcjonowania sektora telekomunikacyjnego w Unii Europejskiej. Szczególny nacisk położony został na wyszczególnienie celów regulacji telekomunikacji w UE oraz przebieg procesów liberalizacji. Omówione zostały najważniejsze zasady regulacji tego sektora, wprowadzone pakietem dyrektyw w 2002 r., jak również najnowsza reforma telekomunikacji z 2009 r. (fragment tekstu)

The aim of the paper is to present legal conditions of functioning of the telecommunications sector in the European Union. Particular emphasis has been placed on demonstrating the objectives of the telecom regulation, the course of the sector liberalization process as well as describing the most important rules of regulation that have been introduced with the package of directives in 2002. The latest reform of 2009 has also been brought up. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brodecki Z., Drobysz M., Majkowska S., Traktat o Unii Europejskiej, Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z komentarzem, LexisNexis, Warszawa 2002.
 2. Infrastruktura. Acquis communautaire pod red. Z. Brodeckiego, LexisNexis, Warszawa 2004.
 3. Resiak A., Polityka telekomunikacyjna, [w:] Z. Brodecki (red.), Infrastruktura. Acquis communautaire, LexisNexis, Warszawa 2004.
 4. Streżyńska A., Zasada otwartej sieci, "Telecom Forum", nr 1, 1999.
 5. Traktat z 25 marca 1957 r. ustanawiający Wspólnotę Europejską (traktat rzymski).
 6. Dyrektywa w sprawie konkurencji na rynku telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, 88/301/EWG.
 7. Dyrektywa o ustanowieniu rynku wewnętrznego dla usług telekomunikacyjnych poprzez wdrożenie zasady otwartej sieci, 90/387/EWG.
 8. Dyrektywa w sprawie konkurencji na rynkach telekomunikacyjnych, 90/388/EWG.
 9. Dyrektywa o zastosowaniu zasady otwartej sieci do linii dzierżawionych, 92/44/EWG.
 10. Dyrektywa o zastosowaniu zasady otwartej sieci do telefonii głosowej, 95/62/WE.
 11. Dyrektywa zmieniająca dyrektywę 90/388/EWG w odniesieniu do wdrażania pełnej konkurencji na rynkach telekomunikacyjnych, 96/19/WE.
 12. Dyrektywa w sprawie wspólnych przepisów ramowych dotyczących ogólnych zezwoleń i indywidualnych licencji w dziedzinie usług telekomunikacyjnych, 97/13/WE.
 13. Dyrektywa w sprawie wzajemnych połączeń w telekomunikacji ze względu na zapewnienie usług powszechnych oraz interoperacyjności poprzez zastosowanie zasady otwartej sieci, 97/33/WE.
 14. Dyrektywa zmieniająca dyrektywę 97/33/WE w zakresie przenośności numerów i preselekcji operatora, 98/61/WE.
 15. Dyrektywa w sprawie urządzeń radiokomunikacyjnych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności, 99/5/WE.
 16. Dyrektywa w sprawie dostępu do sieci łączności elektronicznej i urządzeń towarzyszących oraz ich łączenia (dyrektywa dostępowa), 2002/19/WE.
 17. Dyrektywa w sprawie upoważnień dla sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa autoryzacyjna), 2002/20/WE.
 18. Dyrektywa w sprawie wspólnych ram prawnych dla sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa), 2002/21/WE.
 19. Dyrektywa w sprawie usług powszechnych i praw współużytkowników odnoszących się do sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa o usłudze powszechnej), 2002/22/WE.
 20. Dyrektywa w sprawie przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa ochronna), 2002/58/WE.
 21. Dyrektywa w sprawie konkurencji na rynkach sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa o konkurencji), 2002/77/WE.
 22. Decyzja o porządku regulacyjnym w sprawie polityki widma radiowego we Wspólnocie Europejskiej, 676/2000.
 23. Rozporządzenie nr 2887/2000 z 18 grudnia 2000 r. w spawie rozdzielonego dostępu do pętli lokalnej, Official Journal (Legislation) 336, 30 grudnia 2004.
 24. Rozporządzenie nr 1211/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Urząd.
 25. Dyrektywa zmieniająca dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów, 2009/136/WE.
 26. Dyrektywa zmieniająca dyrektywy 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej, 2002/19/WE w sprawie dostępu do sieci i usług łączności elektronicznej oraz wzajemnych połączeń oraz 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej, 2009/140/WE.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu