BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Meyer Beata (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Consumer Behaviours on the Tourism Market
Zachowania konsumentów na rynku turystycznym
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2014, nr 4(28), s. 135-148, tab., bibliogr. 16 poz.
Scientific Journal. Economic Problems of Tourism
Słowa kluczowe
Rynek turystyczny, Turystyka, Konsumpcja
Tourism market, Tourism, Consumption
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rynek usług turystycznych jest rynkiem zróżnicowanym i stale rozszerzającym swój zasięg, zarówno przestrzenny, jak i produktowy. Turyści i odwiedzający stanowiący główną grupę konsumentów usług turystycznych podejmują decyzje dotyczące podróży pod wpływem zróżnicowanych czynników, o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym, a coraz częściej również pod wpływem chwilowego impulsu. Dostosowanie oferty do oczekiwań konsumentów jest coraz trudniejsze i wymaga szczegółowej identyfikacji determinant podejmowania decyzji wyjazdowych przez turystów. Wyraźnie zaznacza się kilka uniwersalnych trendów wyznaczających kierunki zmian w zachowaniach konsumentów na rynku turystycznym. Głównymi z nich wydają się postępująca dywersyfikacja potrzeb turystów związana z odmiennymi oczekiwaniami różnych grup turystów (rozpatrywanych w różnych kontekstach-grup narodowościowych czy społecznych) oraz stały wzrost zapotrzebowania na usługi turystyczne, rosnący szybciej niż wskazywałby na to wzrost liczby podróżujących. Coraz większy wpływ na decyzje podejmowane przez konsumentów na rynku usług turystycznych mają media kreujące modę oraz trendy, których celem jest zmiana trybu życia na zdrowy i proekologiczny.(abstrakt autora)

The modern tourism services market is an exceptionally varied market which is still broadening both its spatial and product scope. Tourists and visitors, who constitute the main group of tourism services consumers, make decisions concerning travelling under the influence of various factors - internal and external ones, and they more and more often do it on a sudden impulse. Adjusting the offer to consumer expectations is more difficult and requires more detailed knowledge of determinants of making travelling decisions by tourists.There are a few universal trends that set the direction of changes in consumer behaviour on the tourism market. The main trends seem to be a progressing diversification of tourist needs connected to different expectations of various tourist groups (examined from the point of view of different nationalities and societies) and a stable growth of demand for tourism services, which changes faster than the travellers growth suggests. Trend-setting media have more and more influence on the decisions made by consumers on the tourism service markets(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alejziak W., Determinanty i zróżnicowanie społeczne aktywności turystycznej, AWF Kraków, Kraków 2009.
 2. Ekonomiczne podstawy turystyki, A. Panasiuk (ed.), Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
 3. Ekonomika turystyki i rekreacji, A. Panasiuk (ed.), PWN, Warszawa 2011.
 4. Gaworecki W., Turystyka, PWE, Warszawa 2000
 5. http://mkt.unwto.org/publication/unwto-tourism-highlights-2013-edition.
 6. http://www.forbes.pl/jacy-sa-chinscy-turysci-,artykuly,160114,1,1.html.
 7. http://www.e-hotelarstwo.com/branza/rynek_turystyczny.
 8. Kompendium wiedzy o turystyce, G. Gołembski (ed.), PWN, Warszawa 2009.
 9. Marciszewska B., Produkt turystyczny a ekonomia doświadczeń, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 10. Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych, A. Panasiuk (ed.), PWN, Warszawa 2013.
 11. Mazurkiewicz L., Produkt turystyczny w ujęciu marketingu terytorialnego, w: Konkurencyjność produktu turystycznego, ed. K. Pieńkoś, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa
 12. Meyer B., Nowe trendy w kreowaniu produktów turystycznych, "Acta Scientarum Polonorum, Oeconimia" 2010, No. 9(4).
 13. Niezgoda A., Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
 14. Niezgoda A., Zmyślony P., Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.
 15. Turystyka, W. Kurek (ed.), PWN, Warszawa 2008.
 16. Ustawa o usługach turystycznych, z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. 2004, nr 223, poz.2268, z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-0501
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu