BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sikora Jan (Poznań University of Economics, Poland)
Tytuł
Rural Tourism and Non -Agricultural Activities in Rural Areas in Poland
Turystyka wiejska w działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich w Polsce
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2014, nr 4(28), s. 163-176, tab.,rys., bibliogr. 8 poz.
Scientific Journal. Economic Problems of Tourism
Słowa kluczowe
Turystyka wiejska, Wieś
Rural tourism, Village
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Turystyka wiejska coraz szerzej wpisuje się w strategię wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. W artykule przedstawiono charakterystykę stanu rozwoju turystyki wiejskiej w kontekście innych rodzajów działalności pozarolniczej na wsi. Wskazano na sytuację społeczno-ekonomiczną obszarów wiejskich i wynikające z niej potrzeby mieszkańców wsi. Podstawową potrzebą jest poszukiwanie dodatkowych dochodów w gospodarstwach domowych. Turystyka wiejska stanowi przykład uzupełniania budżetów gospodarstw rolnych i znajduje się na trzecim miejscu wśród innych rodzajów przedsiębiorczości pozarolniczej (po usługach dla gospodarstw rolnych i leśnictwa oraz usługach dla ludności wiejskiej i sprzedaży detalicznej). Jest to działalność rodzinna, w przeważającym zakresie świadczona przez mniejsze obszarowo gospodarstwa rolne. W artykule wskazano na regiony, w których ze względu na sprzyjający potencjał turystyczny najszerzej rozwija się ta działalność gospodarcza. Artykuł napisany został na podstawie analizy materiałów wtórnych, głównie literatury przedmiotu, materiałów statystycznych i raportów z ogólnopolskich badań empirycznych poświęconych omawianemu tematowi(abstrakt autora)

Rural tourism is increasingly incorporated in strategies of development of rural areas in Poland. This paper presents a characterization of the development of rural tourism in the context of other types of non-agricultural activities in the countryside. The socio-economic status of rural areas and the respective needs of the inhabitants of the country were indicated. The basic need is searching for additional incomes for households. Rural tourism represents an example of supplementation of budgets of agricultural households and takes the third place among other types of non-agricultural entrepreneurship (following services for agricultural farms and forestry, services for rural population and retail sales). These activities are performed by families and mainly provided by small-sized agricultural farms. This paper points to the regions where, due to the advantageous tourism potential, this type of economic activity is developing most dynamically. The paper was based on the analysis of secondary source materials, with the main emphasis on the related literature, statistical materials and reports from national-scale empirical surveys devoted to the subject discussed.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bański J., Geografia polskiej wsi, WN PWN, Warsaw 2008.
  2. Activity 311 "Differentiation into non-agricultural activities" - information about the results of implementation in 2007-2009, Ministry of Agriculture and Rural Development, Warsaw, p. 8.
  3. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. 2011, GUS, Warsaw 2012.
  4. Poczta W., Wspólna polityka rolna po 2013 roku - uzasadnienie, funkcje, kierunki rozwoju w kontekście interesu polskiego rolnictwa, "Wieś i Rolnictwo" 3/2010, PAN IRWiR, Warsaw 2010
  5. Sikora J., Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, Wydawnictwo C.H. Beck, Warsaw 2012.
  6. Sikora J., Wartecka-Ważyńska A., Wybrane uwarunkowania turystyki wiejskiej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2013.
  7. Turystyka wiejska, w tym agroturystyka, jako element zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Raport końcowy. Agrotec, Polska Sp. z o.o., PAN IGiPZ, Warsaw 2012.
  8. Wilkin J., Polska wieś i rolnictwo w obliczu wielkiej szansy, in: Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, M. Marody (ed.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warsaw 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-0501
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu