BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiatrak Andrzej P. (University of Warsaw, Poland)
Tytuł
Determinants and Forms of Cooperation in Tourism
Uwarunkowania i formy współpracy w turystyce
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2014, nr 4(28), s. 177-188, bibliogr. 10 poz.
Scientific Journal. Economic Problems of Tourism
Słowa kluczowe
Turystyka, Współpraca
Tourism, Cooperation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Na treść artykułu składają się następujące zagadnienia: czynniki określające współdziałanie i współpracę podmiotów turystycznych, formy tej współpracy oraz oddziaływanie na jej zakres ze strony państwa i samorządów terytorialnych. Z przeprowadzonych rozważań wynika, że podstawą współpracy podmiotów turystycznych, niezależnie od ich wielkości, jest przygotowanie produktów turystycznych i działań związanych z jego doskonaleniem, obejmujących wprowadzanie innowacji, poprawę jakości produktów i poszerzenie oferty. Ponadto w podmiotach o małej skali działania przedmiotem współpracy jest wypełnianie luk w zasobach i umiejętnościach oraz działania edukacyjno-doradcze, a w podmiotach o większej skali działania - poszerzanie rynku zbytu oraz uzyskanie dostępu do walorów turystycznych i specjalistycznych umiejętności. Istotną rolę w kształtowaniu tej współpracy ma polityka turystyczna prowadzona na szczeblu kraju, regionu i w skali lokalnej poprzez programy i strategie rozwojowe działań turystycznych i narzędzi ich wdrażania(abstrakt autora)

The article covers the following issues: factors determining cooperation of tourism entities, forms of such cooperation and influence on its scope exerted by the state and local authorities. The conducted considerations that the basis for the cooperation of tourist operators, regardless of size, is preparing tourist products and actions aimed at their enhancement by innovations, product quality improvement and portfolio extension. Additionally, the subject of cooperation in the case of entities operating in a limited scale is bridging gaps in resources and skills as well as educational and advisory activities, while in entities operating in a larger scale - extending the market and gaining access to tourist assets and specialist skills. A significant role in shaping such cooperation is played by a tourism policy pursued by the state, region and in a local scale through development programmes and strategies applying to tourism activities and their implementation tools.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bałtów Tourist Complex - JuraPark Dinosaur Park. Bałtów Menagerie (Zwierzyniec Bałtowski), Szwajcaria Bałtowska, Prehistorical Oceanarium (Prehistoryczne Oceanarium) - http://www.juraparkbaltow.pl, accessed on: 26 February 2014.
  2. Baran R., Strategie wobec dostawców i pośredników [Strategies towards providers and agents], in: Strategie marketingowe [Marketing strategies], W. Wrzosek (ed.), PWE, Warszawa 2004.
  3. Directions for tourism development until 2015, Ministry of Sport and Tourism of the Republic of Poland, Warszawa 2008.
  4. Klincewicz K., Organizacje bez granic - łańcuchy dostaw, sieci i "ekosystemy" [Organizations without borders - deliveries chains, networks and "ecosystems"], in: Nowe kierunki w zarządzaniu [New directions in management], M. Kostera (ed.), Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
  5. Kmita-Dziasek E., Partnerstwo dla turystyki wiejskiej [Partnership for rural tourism], Wydawnictwo Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie [Brwinów Rural Advisory Centre Kraków Branch Publishing House], Kraków 2011
  6. Lichtarski J., Formy kooperacyjne [Foundations of business research] in: Podstawy nauki o przedsiębiorstwie [Cooperative forms], J. Lichtarski (ed.), Wyd. Akademii Ekonomicznej [University of Economics Publishing House], Wrocław 2005.
  7. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009 - 2015 dla Lokalnej Grupy Działania "Krzemienny Krąg" [Local Development Strategy for the years 2009-2015 for the Local Action Group "Krzemienny Krąg"], Bałtów 2008.
  8. Pawlusiński R., Gospodarcze aspekty turystyki [Economic aspects of tourism], in: Turystyka [Tourism], W. Kurek (ed.), Wydawnictwo Naukowe PWN [Polish Scientific Publishers PWN], Warszawa 2008.
  9. Wiatrak A.P., Organizacje sieciowe - istota ich działania i zarządzania [Network organizations - the essence of their operations and management], "Współczesne Zarządzanie" 2003, issue 3.
  10. Zdon-Korzeniewska M., Jak kształtować regionalnie produkty turystyczne?. Teoria i praktyka [How to develop regional tourist products? Theory and practice], Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego [Jagiellonian University Publishing House], Kraków 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-0501
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu