BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Godlewska Joanna (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Rozwój zielonej gospodarki na szczeblu lokalnym - wybrane aspekty
The Green Economy Development at the Local Level - Selected Aspects
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 37, t.2, s. 21-32, tab., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Rozwój zrównoważony, Zielona gospodarka
Local government, Sustainable development, Green economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zielona gospodarka stanowi alternatywę dla gospodarki przyczyniającej się do kryzysu ekologicznego. Celem artykułu jest przedstawienie tej koncepcji oraz rozpoznanie wybranych uwarunkowań rozwoju zielonej gospodarki na poziomie lokalnym. Metodę badawczą stanowi analiza literatury przedmiotu, dokumentów międzynarodowych i krajowych. W opracowaniu omówiono przesłanki i podstawy koncepcji zielonej gospodarki, w tym wskazano jej związki ze zrównoważonym rozwojem. Omówiono także kluczowe obszary zielonej gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości ich finansowania. (abstrakt oryginalny)

Green economy is an alternative for an economy contributing to the ecological crisis. The aim of the article is to present that concept and to recognise selected conditions for the green economy development at the local level. The main research method was an analysis of literature as well international and national documents. The paper discusses the rationale and basis for the concept of a green economy, The relations between green and sustainable development were indicated. The key areas of the green economy with particular reference to financing possibilities were also discussed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brown L.R., Gospodarka ekologiczna. Na miarę Ziemi, KiW, Warszawa 2003.
 2. Burchard-Dziubińska M., Zielona gospodarka jako nowy obszar zainteresowania ekonomii, IX Kongres Ekonomistów Polskich, www.kongres.pte.pl.
 3. Global Green New Deal, UNEP 2009.
 4. INTERREG Europa 2014-2020. Dokument Programu Współpracy, 7 maja 2014 r., www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
 5. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007.
 6. Kronenberg J., Bergier T., Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Fundacja Sendzimira, Kraków 2010.
 7. Miłaszewicz D., Ostapowicz B., Warunki zrównoważonego rozwoju transportu w świe-tle dokumentów UE, Oficyna Wydawnicza Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 2011.
 8. Ochrona środowiska 2013, GUS, Warszawa 2013.
 9. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009.
 10. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 8 stycznia 2014 r., www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
 11. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, wersja przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 8 stycznia 2014 r., www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
 12. Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020, wersja przyjęta przez Radę Mini-strów w dniu 8 stycznia 2014 r., www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
 13. Ryszawska B., Zielona gospodarka - teoretyczne podstawy koncepcji i pomiar jej wdrażania w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 14. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej, DzU nr 94, poz. 551.
 15. Wilkin J., Wielofunkcyjność rolnictwa i obszarów wiejskich, w: Wyzwania przed obsza-rami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014-2020, pod red. M. Kłodziń-skiego, IRWiR PAN, Warszawa 2008.
 16. Zielony wzrost, zielony zysk. Jak zielona rewolucja stymuluje gospodarkę, Roland Berger Strategy Consultants, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu