BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rauba Ewa (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Opłaty za usługę zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków a zasada "sprawca zanieczyszczenia płaci"
Pricing of Service of Collective Wastewater Collection and Treatment and the Polluter Pays Principle
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 37, t.2, s. 91-103, rys., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2
Słowa kluczowe
Subsydiowanie krzyżowe, Ochrona środowiska, Gospodarka wodno-ściekowa, Opłaty za odprowadzanie ścieków
Cross subsiding, Environmental protection, Water and wastewater management, Fees for wastewater discharge
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Obowiązujący w Polsce system ustalania opłat za usługi wodociągowe i kanalizacyjne nie daje wprost odpowiedzi na pytanie, jak sprawiedliwie podzielić koszty między poszczególnych odbiorców usługi oczyszczania ścieków. Przy alokacji kosztów przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne zazwyczaj nie uwzględniają zasady "zanieczyszczający płaci", czyli nie biorą pod uwagę ładunków zanieczyszczeń pochodzących od poszczególnych grup usługobiorców. A zatem istnieje konieczność sprecyzowania zasad ustalania opłat za ścieki, tak by nie występowało subsydiowanie skrośne w odniesieniu do poszczególnych grup odbiorców usługi. (abstrakt oryginalny)

The current system in Poland pricing of water supply and sewerage services does not give a direct answer to the question of how to fairly divide the costs among the various recipients of wastewater services. The allocation of the cost of water and sewerage companies usually do not take into account the polluter pays principle, which does not take into account the pollutants coming from the different groups of recipients of services. Thus, there is a need to clarify the rules for determining fees for waste water, so that no cross-subsidization occurred in relation to particular groups of customers service. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Heidrich Z., Przydomowe oczyszczalnie ścieków. Poradnik, Centralny Ośrodek Infor-macji Budownictwa, Warszawa 1998.
  2. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (DzU 2006, nr 136, poz. 964).
  3. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (DzU 2006, nr 127, poz. 886).
  4. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DzU 2006, nr 123, poz. 858).
  5. Standardy regulacji ekonomicznych, dostępności usług oraz metodologii ustalania opłat w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie", Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu