BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzesik Katarzyna (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Zakres regulacji w dziedzinie gospodarowania odpadami w pozwoleniach zintegrowanych dla branży hutniczej
The Range of Regulations in Waste Management in the Integrated Permission for Metallurgic Trade
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2007, nr 1/1, s. 41-53, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka odpadami, Odpady przemysłowe, Zanieczyszczenie środowiska, Hutnictwo, Prawo ochrony środowiska
Waste management, Industrial waste, Environmental pollution, Metallurgy, Environmental law
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Pozwolenie zintegrowane jest nowoczesnym instrumentem formalnoprawnym, regulującym zasady wprowadzania zanieczyszczeń do środowiska i obejmuje wszystkie znaczące aspekty oddziaływania m.in. zagadnienia gospodarki odpadami. Zasady warunków wytwarzania i postępowania z odpadami są zdefiniowane w ustawie o odpadach i są spójne z zasadami dotyczącymi pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Uzyskania pozwolenia zintegrowanego wymagają instalacje typu IPPC (ang. Integrated Pollution Preyention and Control). Instalacje typu IPPC muszą spełniać wymagania najlepszej dostępnej techniki (ang. Best Auailable Technique - BAT), a ich eksploatacja nie może powodować pogorszenia jakości środowiska oraz przekraczania tzw. granicznych wielkości emisyjnych. Do instalacji typu IPPC zalicza się m.in. instalacje przemysłu hutnictwa żelaza i stali. Procesy hutnicze powodują generowanie ogromnych ilości odpadów, jest to przemysł materiałochłonny, w którym około połowa surowców wejściowych po zakończonych procesach przetwórczych przekształca się w odpady. Stąd tak ważne jest prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami w hutach stali. W artykule przedstawiono układ treści wniosku oraz zakres informacji o wytwarzanych i sposobach gospodarowania odpadami dla potrzeb wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Mittal Steel Poland S.A. Oddział w Krakowie.(abstrakt oryginalny)

The integrated permission is a modern legal instrument, which regulates the principles of introducing pollution to the environment. The permission includes all the significant aspects of environmental impact among others waste management. The principles of specifying the terms of waste generating and treatment are defined in the Act on waste and they are coherent with the principles for waste permission. Integrated permissions are required for the special type of installations called IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) installations. This kind of installations have to fulfill the requirement of Best Available Technique (BAT), and their operating must not cause neither the worsening of environment quality nor exceeding the limitary quantities of emission. The installations of iron and steel industry are reckoned to be the IPPC installations. The metallurgic processes generate the huge quantities of waste. It is material consuming industry, in which approximately the half of input materials, after the processes are finished, are wastes. That is why the proper waste management in steel works is so important. The frame of the content as well as the range of information on waste management for the purpose of the integrated permission for Mittal Steel Company in Cracow, was proposed in this paper.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Council Directive 96/61/EC of24 September 1996 concerning integrated pollution prevention and control (OJ No. L 257,10/10/1996).
  2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627 wraz z późniejszymi zmianami.
  3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Dz. U. z 2002 r., Nr 122, poz. 1055.
  4. Najlepsze dostępne techniki (BAT) - Wytyczne dla produkcji żelaza i stali. Huty zintegrowane. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, luty 2005.
  5. Najlepsze dostępne techniki (BAT) - Wytyczne dla branży koksowniczej. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, grudzień 2005.
  6. Informacja dotycząca ustępstw, jakie udało się wynegocjować stronie polskiej w trakcie negocjacji o członkostwo w Unii Europejskiej w obszarze "środowisko". Ministerstwo Środowiska. Warszawa, 27 listopada 2001 r.
  7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2003 r. w sprawie późniejszych terminów do uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1736.
  8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 628, wraz z późniejszymi zmianami.
  9. Wytyczne do sporządzenia wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego. Ministerstwo Środowiska, styczeń 2003.
  10. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji Mittal Steel Poland S.A. Oddział w Krakowie. Zakład Kształtowania i Ochrony Środowiska AGH, Kraków, lipiec 2006 (praca niepublikowana).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu