BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikołajewicz Grzegorz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Determinanty siły fundamentalnej przedsiębiorstwa
The Determinants of the Fundamental Strength of the Company
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 365, s. 173-185, rys., bibliogr. 35 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Siła fundamentalna, Przedsiębiorstwo, Wartość przedsiębiorstwa
Fundamental strength, Enterprises, Enterprise value
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest sklasyfikowanie i usystematyzowanie determinant siły fundamentalnej przedsiębiorstwa. W tym celu wykorzystano krytyczną analizę literatury oraz metody analizy, syntezy i porównań. Wynikiem artykułu jest przedstawienie źródeł i czynników siły fundamentalnej przedsiębiorstwa oraz modelowego schematu powiązań między nimi. Na uwagę zasługuje wyróżnienie czynników bazowych siły fundamentalnej, pochodzących z makrootoczenia podmiotu i stanowiących jednocześnie podwaliny dla czynników z mikrootoczenia i wnętrza przedsiębiorstwa, które określono jako czynniki pochodne. Artykuł zawiera także wskazówki do identyfikacji kluczowych czynników siły fundamentalnej przedsiębiorstwa (KCSFP).(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to classify and systematise the determinants of the fundamental strength of the company. The article is based on critical analysis of the literature as well as on research methods such as analysis, synthesis, and comparison. The result of the article is the presentation of the sources and factors of the fundamental strength of the company as well as the model scheme of connections between them. The identification of the underlying factors (originating from the macroenvironment) and the derived factors (from microenvironment and within the enity) of company's fundamental strength are also worth noticing. The article includes also the guidelines for the identification of key fundamental strength factors (KFSF).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Black A., Wright P., Bachman J.E., 2000, W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 2. Boulton R.E.S., Libert B.D., Samek S.M., 2001, Odczytując kod wartości. Jak firmy tworzą wartość w gospodarce, WIG Press, Warszawa.
 3. Copeland T., Koller T., Murrin J., 1997, Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG Press, Warszawa.
 4. Damodaran A., 2007, Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka, wyd. II, Helion, Gliwice.
 5. Duliniec A., 2001, Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Fic T., Kolasa M., Kot A., Murawski K., Rubaszek M., Tarnicka M., 2005, Model gospodarki polskiej ECMOD, Materiały i studia, Zeszyt nr 194, NBP, Warszawa, czerwiec.
 7. Gierszewska G., Romanowska M., 2003, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 8. Gołębiowski T., 2001, Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Difin, Warszawa.
 9. Graham B., Dodd D.L., 2009, Security analysis, sixth edition, McGrawHill.
 10. GUS, 2015, http://stat.gov.pl (26.01.2015).
 11. Jaworski T, 1999, Wartość wewnętrzna akcji a jej cena na rynku kapitałowym, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 12. Kotler P., 2005, Marketing, Rebis, Poznań.
 13. Lee T., 2000, Ekonomia dla inwestorów giełdowych, WIG Press, Warszawa.
 14. Marcinkowska M., 2004, Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa: nowe tendencje w sprawozdawczości biznesowej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 15. Matkowski Z., 1998, Złożone wskaźniki koniunktury dla gospodarki polskiej oparte na standardach UE i OECD, Wydawnictwo IRG SGH, Warszawa.
 16. Mikołajewicz G., 2010a, Siła fundamentalna przedsiębiorstwa i czynniki ją kształtujące. Ujęcie modelowe, praca doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
 17. Mikołajewicz G., 2010b, Wartość wewnętrzna a wartość rynkowa akcji, [w:] Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa, red. J. Sobiech, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wydawnictwo UEP, Poznań.
 18. Mikołajewicz G., 2011, Informacje makroekonomiczne wykorzystywane w analizie fundamentalnej oraz ich źródła (na przykładzie Polski), [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, red. E. Urbańczyk, M. Romanowska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego: Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia, 686/47, Szczecin.
 19. Mikołajewicz G., 2014, Siła fundamentalna przedsiębiorstwa a strategie value investing i growth investing, [w:] Narzędzia zarządzania finansami, red. D. Zarzecki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego: Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia, 804/67, Szczecin.
 20. NBP, 2015, http://www.nbp.pl (26.01.2015).
 21. Nowicki J., 2010, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w sytuacji braku rozdziału funkcji zarządczych od właścicielskich, praca doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
 22. Piech K., Szczodrowski G. (red.), 2002, Przemiany i perspektywy polskiej gospodarki w procesie integracji z gospodarką światową, Warszawa, http://www.mikroekonomia.net/pl/library/87 (26.01.2015).
 23. PKZW, 2011, Powszechne Krajowe Zasady Wyceny. Nota interpretacyjna nr 5. Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw, PFSRM, http://pfsrm.pl/sites/default/files/NI_5.pdf (9.04.2014).
 24. Porter M.E., 2006a, Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 25. Porter M.E., 2006b, Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa.
 26. Rappaport A., 1999, Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora, WIG Press, Warszawa.
 27. Ritchie J.C., 1997, Analiza fundamentalna, WIG Press, Warszawa.
 28. Skoczylas W. (red.), 2007, Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 29. Strategor, 1999, Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa.
 30. Szablewski A., 2006, Kapitał klienta, [w:] Metody wyceny spółki, perspektywa klienta i inwestora, red. M. Panfil, A. Szablewski, Poltext, Warszawa.
 31. Szablewski A., Pniewski K., Bartoszewicz B. (red.), 2008, Value based management. Koncepcje, narzędzia, przykłady, Poltext, Warszawa.
 32. Tarczyńska-Łuniewska M., 2013, Metodologia oceny siły fundamentalnej spółek (giełdowych i pozagiełdowych), ZAPOL, Szczecin.
 33. Tarczyński W., 2002, Fundamentalny portfel papierów wartościowych, PWE, Warszawa.
 34. Woźniak M.G., 2004, Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 35. Yamarone R., 2006, Wskaźniki ekonomiczne. Przewodnik dla inwestora, Helion, Gliwice.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.365.14
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu