BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klajn Joanna (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Kulczycki Marek (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Analiza metod wyceny według podejścia dochodowego
The Real Estate Appraisal Methods Analysis By Income Approach
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2007, nr 1/1, s. 67-78, tab.
Słowa kluczowe
Wycena nieruchomości, Analiza wariancji, Wartość nieruchomości
Real estate valuation, Variance analysis, Real estate's value
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano dwie metody wyceny nieruchomości za pomocą podejścia dochodowego: metodę inwestycyjną oraz metodę zysków. Obie są realizowane techniką kapitalizacji prostej. W metodzie inwestycyjnej jednostkowa wartość rynkowa przedmiotowej nieruchomości jest równa iloczynowi prognozowanego jednostkowego dochodu netto d i współczynnika kapitalizacji wk, wyznaczanego na podstawie analizy rynku, czyli poziomu kształtowania się cen transakcyjnych oraz czynszów rynkowych. Wartość jego jest równa ilorazowi średniej jednostkowej ceny nieruchomości c oraz średniego jednostkowego operacyjnego dochodu netto d dla analizowanej nieruchomości. Operacyjny dochód netto dla wycenianej nieruchomości jest prognozowany na podstawie bazy nieruchomości podobnych o znanych jednostkowych czynszach rynkowych. Metoda zysków jest wykorzystywana w przypadku, gdy brakuje informacji rynkowych zarówno o transakcjach sprzedaży, jak i kształtowaniu się stawek czynszowych. Wartość współczynnika kapitalizacji w tym przypadku jest wyznaczana z rynku kapitałowego, tj. publikowanego wskaźnika cena/zysk (C/Z) dla spółek. Analiza obejmuje spółki o podobnej działalności jak wyceniana, dla których określa się wskaźniki kapitalizacji C/Z. Ich średnia wartość stanowi najbardziej prawdopodobną wartość wk. Udział dochodu operacyjnego netto jest ustalany na podstawie analizy przychodów i rozchodów spółki oraz struktury środków trwałych i obrotowych tej spółki. W celu ustalenia udziału wycenianej nieruchomości w operacyjnym dochodzie netto generowanym przez cały podmiot stosuje się wariant oparty na wartości księgowej, na wartości gruntu i wartości odtworzeniowej części składowych gruntu oraz oparty na rynkowej wartości wskaźników określających strukturę udziałów poszczególnych nieruchomości w operacyjnym dochodzie netto. W artykule został zamieszczony przykład wyceny metodą inwestycyjną oraz metodą zysków.(abstrakt oryginalny)

This article presents two methods of real estate appraisal by income approach: investment method and profits method in technic of straight capitalization. In the investment method, the market unit value of the objective property is determined as a result of multiplication of predicted united net income d and capitalization's factor wk, which is calculated based upon market analysis, the level of buying-selling market prices and rental rates. The capitalization's factor is equal the quotient of mean price of property per unit c and mean net income per unit d for analysed property. The net income for valuated property is predicted upon the data base of rental rates for similar properties. The profits method is used in case of lack of market information of buying-selling prices and rental rates. The capitalization's factor in this method is determined from capital market, as publicated index for corporations price/profit (C/Z). The analysis include companies with similar activity as valuated, for which we define value of capital index C/Z. Their mean value determined the most probable worth of capitalization's factor wk. The part of net income (profit) is defined upon the analysis of incomes and expenditures of corporation. There are used various variants to determine the part of valuated property in net income generated by all economical subject: first one is set on book value, second one is set on market value of land and reproduction value of buildings and last variant is set on market capital indexes which define the structure of part of particular properties in net income. In the article are placed two examples, refer to investment and profits methods in valuation of properties(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu