BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalski Mirosław Henryk
Tytuł
Uczniowie niepełnosprawni w polskim szkolnictwie powszechnym
Disabled Students in Polish Public Schools
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2014, nr 3, s. 92-107, tab., wykr.
Słowa kluczowe
Edukacja włączająca, Młodzież, Dzieci szkolne, Polityka oświatowa, Kształcenie niepełnosprawnych
Inclusive education, Youth, School children, Educational policy, Education for disabled people
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest wskazanie barier, jakie pojawiają się przy próbach wdrożenia modelu inkluzyjnego kształcenia uczniów niepełnosprawnych w polskim systemie oświaty, oraz przedstawienie podstawowych przepisów, które gwarantują dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi prawo do nauki w szkołach powszechnych. Analiza dokumentów (ustaw, rozporządzeń, regulaminów, danych statystycznych, przepisów o znaczeniu międzynarodowym) pozwala stwierdzić, że polskie prawo oświatowe nie jest sprzeczne z potrzebami osób z niepełnosprawnością, a pojawiające się przeszkody w procesie kształcenia niepełnosprawnych, obok ograniczeń materialnych, mają charakter raczej indywidualnego i społecznego postrzegania niepełnosprawności w ogóle. (fragment tekstu)

The paper analyses the situation of disabled students in Polish public schools. The author stresses the necessity of providing disabled students with high quality education. To achieve that aim a broad spectrum of measures and regulation is necessary, including national and international regulations. Appropriate funding and support also need to be provided by local, regional and central governments. However, what is the most dificult is to gain the acceptance of inclusive education on the part of local communities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcerzak -Paradowska B., Osoby niepełnosprawne i ich rodziny - charakterystyka demograficzna i społeczno -ekonomiczna, w: Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce, red. B. Balcerzak -Paradowska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2002, s. 19-25.
 2. Gałkowski T., Wokół definicji pojęcia "osoba niepełnosprawna" - doświadczenia europejskie, http://www.idn.org.pl/sonnszz/def_on.htm [dostęp 9.03.2014].
 3. Gasik W., Ewolucja edukacji specjalnej, w: Edukacja osób niepełnosprawnych, red. A. Hulek, Upowszechnianie Nauki - Oświata U-NO, Warszawa 1993.
 4. Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2001, s. 87-88.
 5. Rubacha K., Edukacja jako przedmiot pedagogiki i jej subdyscyplin, w: Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 1, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 21.
 6. Osiński J., Administracja publiczna na tle ewolucji instytucji państwa w XX i XXI wieku, w: Administracja publiczna na progu XXI wieku. Wyzwania i oczekiwania, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 15-81.
 7. Nierówność szans edukacyjnych - przyczyny, skutki, koncepcje zmian, red. W. Żłobicki, B. Maj, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2012, s. 9.
 8. Dykcik W., Pedagogika specjalna, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1997, s. 15.
 9. Łapińska R., Żebrowska M., Wiek dorastania, w: Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, red. M. Żebrowska, PWN, Warszawa 1982, s. 664.
 10. Osoby niepełnosprawne, GUS, Warszawa 2013, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_14834_PLK_HTML.htm.
 11. Osiecka J., Kształcenie osób niepełnosprawnych w Polsce - stan obecny i perspektywy, http://biurose.sejm.gov.pl/teksty/i-635.htm [dostęp 9.03.2014].
 12. Paszkiewicz A., Łobacz M., Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej, Difin, Warszawa 2013, s. 207.
 13. Stan zdrowia ludności Polski w roku 2009, GUS, Warszawa 2011, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/ZO_stan_zdrowia_2009.pdf.
 14. http://www.niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-w-liczbach-/dane-demogra.czne/ [dostęp 11.03.2014].
 15. http://www.niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-w-liczbach-/edukacja/ [dostęp 11.03.2014].
 16. http://www.unesco.pl/$leadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf [dostęp 11.03.2014].
 17. http://www.unesco.pl/edukacja/edukacja-dla-wszystkich [dostęp 11.03.2014].
 18. http://www.zsa.tcz.pl/unia/stand.html [dostęp 11.03.2014].
 19. http://www.abcd.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=106:deklaracja-z-salamanki-oraz-wytyczne-dla-dziaa-w-zakresie-specjalnych-potrzeb-edukacyjnych&catid=23:akty-prawne-&Itemid=2 [dostęp 11.03.2014].
 20. Ciura G., Osiecka -Chojnacka J., Edukacja włączająca w szkolnictwie obowiązkowym w Polsce, "Infos", Biuro Analiz Sejmowych, 2013, nr 9 (146), http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/658D90082C4B5755C- 1257B64002755E3/$.le/Infos_146.pdf [dostęp 12.03.2014].
 21. Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 532.
 22. Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2013/2014, GUS, Warszawa 2013.
 23. Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2012/2013, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_3430_PLK_HTML.htm [dostęp 10.03.2014].
 24. Boryszewski P., Niepełnosprawni w opinii społeczności lokalnych na przykładzie 10 wybranych gmin w Polsce, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2007, s. 9.
 25. Błeszyńska K., Niepełnosprawność a struktura identyfikacji społecznych, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2001, s. 25.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2014.3.5
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu