BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawłowska Barbara (Uniwersytet Gdański), Koźlak Aleksandra (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Rola infrastruktury transportowej jako czynnika poprawy konkurencyjności Europy
The Role of Transport Infrastructure as a Factor of Improving the Competitiveness of Europe
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 37, t.2, s. 157-168, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2
Słowa kluczowe
Konkurencyjność, Infrastruktura transportu, Teoria ekonomii
Competitiveness, Transport infrastructure, Economic theory
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Badania naukowe związane z problematyką konkurencyjności są istotne dla polityki gospodarczej, ponieważ pozwalają na określenie najlepszej dla poszczególnych regionów ścieżki rozwoju i wskazanie czynników konkurencyjności, w poprawę których należy inwestować. W artykule zaprezentowano zróżnicowane podejścia do definiowania konkurencyjności oraz wyróżniane współcześnie czynniki konkurencyjności regionów, a następnie przedstawiono, jaką rolę w jej poprawie odgrywa infrastruktura transportu. Inwestycje w tę infrastrukturę stanowią zarówno popytowy, jak i podażowy bodziec wzrostu gospodarczego, przyczyniając się do wzrostu produktywności. W artykule wykorzystano wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu I-C-EU ("Impact of transport infrastructure on international competitiveness of Europe") 7 Programu Ramowego. (abstrakt oryginalny)

Scientific research related to the issues of competitiveness are essential for economic policy, because they allow to determine the best path for the development of individual regions and to identify factors of competitiveness which are important for further growth. The article contains diverse approaches to define competitiveness and identifies contemporary factors of competitiveness of regions. Then authors present the analysis of the role of transport infrastructure on improving competitiveness of the European Union. Investment in transport infrastructure are both demand and supply-side incentives for economic growth, contributing to improving productivity. Article is based on research conducted within the project IC-EU (Impact of transport infra-structure on international competitiveness of Europe) within the 7th Framework Pro-gramme. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Betancor O., Hérnandez A., Socorro M.P., Revision of infrastructure project assessment practice in Europe regarding impacts on competitivenes, D2.2 of the I-C-EU project, TML, Leuven 2013.
 2. Building Competitive Regions. Strategies and Governance, OECD Publishing, Par-is 2005.
 3. Borkowski P., Adamowicz E., Pawlowska B., Kozlak A., Burnewicz J., Bak M., Re-commendation on EU Policy Assessment Methodology to Capture Wider Economic Impacts of Transport Infrastructure Investment, D4.3 of the I-C-EU project, TML, Leuven 2014.
 4. Kiel J. i in., Analysis of models and their results from transport infrastructure projects, Deliverable 3.2 of the I-C-EU project, TML, Leuven 2014, www.i-c-eu.eu/delive rables/I-C-EU_WP3_D3.2.pdf.
 5. Koźlak A., Miejsce dostępności transportowej w koncepcji czynników konkurencyjności regionów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Ekonomika Transportu i Logistyka 2013, nr 49.
 6. Krugman P., The Age of Diminished Expectations, 3th ed., The MIT Press, Cambridge 1997.
 7. Lengyel I., Rechnitzer J., The competitiveness of regions in the Central European tran-sition countries, "The Macrotheme Review" 2013, nr 2 (4).
 8. Maarten de Vet J. i in., The Competitiveness of Places and Spaces, A Position paper, Rotterdam/ Leeds/Birmingham/Brussels, 21 May 2004.
 9. Martin R.L., A Study on the Factors of Regional Competitiveness. Cambridge Econometrics, Ecorys-NEI, Cambridge/Rotterdam 2004, regional_policy/sources/doc gener/studies/pdf/3cr/ competitiveness.pdf.
 10. Pawłowska B., Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów społeczno-gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.
 11. Radło M.J., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Uwagi na temat definicji, czynników i miar, SGH, Warszawa 2008.
 12. Smit M.J., Issues of competitiveness and regional growth in relation to transport infrastructure investment: a literature review on assessment methodology, D1.1 for the I-C-EU project, TML, Leuven 2013.
 13. Stankiewicz M., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, TNOiK, Toruń 2002.
 14. Strona projektu I-C-EU Impact of transport infrastructure on international competitiveness of Europe, www.i-c-eu.eu.
 15. World Economic Forum, www.weforum.org/issues/global-competitiveness.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu