BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brańka Patrycja (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Metodyczne aspekty identyfikacji procesów semiurbanizacji na obszarach wiejskich
Methodological Aspects of Recognising Semi-urbanisation Processes on Rural Areas
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, nr 12 (936), s. 5-16, tab., bibliogr. 21 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Urbanizacja, Rozwój obszarów wiejskich
Rural areas, Urbanisation, Rural development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Semiurbanizacja rozumiana jako niepełna urbanizacja obszarów wiejskich w znaczący sposób wywiera wpływ na ich rozwój. Wieloaspektowość oraz wielopłaszczyznowość procesów semiurbanizacji przesądza o pewnych trudnościach w ich identyfikowaniu oraz mierzeniu. W artykule została zarysowana istota procesów semiurbanizacji obszarów wiejskich. Skoncentrowano się na identyfikacji najistotniejszych problemów, których rozstrzygnięcie wskazuje na trafność prowadzonych analiz. Przedstawiono ponadto podejścia badawcze niektórych autorów i zaproponowano zestaw cech, które mogą stanowić podstawę badania procesów semiurbanizacji.(abstrakt oryginalny)

Semi-urbanisation understood as the incomplete urbanisation of rural areas has a significant impact on their development. The multifacted character of semi-urbanisation processes renders their recognition and estimation difficult. The article presents a framework of semi-urbanisation processes then focuses on the main dilemmas and questions that accompany them; the answers to these questions determine the accuracy of analyses. It also describes other authors' approaches to the problems of semi-urbanisation. The final part of the paper proposes a set of indices that can function as the basis for semi-urbanisation analyses.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza uwarunkowań wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie powiatu olsztyńskiego ziemskiego z wykorzystaniem doświadczeń Portugalii [2010], red. T.M. Łaguna, I. Manuel de Jesus, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.
 2. Bański J. [2006], Geografia polskiej wsi, PWE, Warszawa.
 3. Bański J. [2011], Wieś w badaniach geograficznych - ewolucja badań i przegląd koncepcji obszaru wiejskiego [w:] Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku, red. M. Halamska, Euroreg, Wydwanictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 4. Borowiec M. [2008], Obszary wiejskie objęte semiurbanizacją w woj. małopolskim [w:] Obszary urbanizacji i semiurbanizacji wsi polskiej a możliwości ich rozwoju w ramach PROW 2007-2013, red. T. Markowski, Z. Strzelecki, Studia KPZK PAN, t. CXIX, Warszawa.
 5. Czarnecki A. [2009], Rola urbanizacji w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich, IRWiR PAN, Warszawa.
 6. Drobek W. [2005], Najmniejsze miasta w Polsce (1989-2003) [w:] Małe miasta a rozwój regionalny i lokalny, red. K. Heffner, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 7. Grabiński T. [1992], Metody taksonometrii, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 8. Halamska M. [2011], Wieś jako przedmiot badań naukowych [w:] Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku, red. M. Halamska, Euroreg, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 9. Heffner K. [2008], Zmiany roli i kierunków rozwoju małych miast w strefach metropolitalnych [w:] Ośrodki lokalne w strefie oddziaływania wielkich miast, red. K. Heffner, T. Marszał, Biuletyn KPZK PAN, Warszawa.
 10. Heffner K. [2008], Problematyka związana z procesami semiurbanizacji w woj. opolskim [w:] Obszary urbanizacji i semiurbanizacji wsi polskiej a możliwości ich rozwoju w ramach PROW 2007-2013, red. T. Markowski, Z. Strzelecki, Studia KPZK PAN, t. CXIX, Warszawa.
 11. Jałowiecki B. [1966], Mierniki urbanizacji, "Studia Socjologiczne", nr 3/22.
 12. Miller M.K., Luloff A.E. [1981], Who is Rural. A Typological Approach to the Examination of Rurality, s. 4, http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED197868.pdf.
 13. Rakowski W. [1975], Procesy urbanizacji wsi (na przykładzie województwa warszawskiego), Studia KPZK PAN, t. L, PWN, Warszawa.
 14. Rosner A. [2012], Zmiany rozkładu przestrzennego zaludnienia obszarów wiejskich. Wiejskie obszary zmniejszające zaludnienie i koncentrujące ludność wiejską, IRWiR PAN, Warszawa.
 15. Rosner A. [2001], Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich [w:] Rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Diagnozy, strategie, koncepcje polityki, red. I. Nurzyńska, M. Drygas, IRWiR PAN, Warszawa.
 16. Rosner A. [2008], Zróżnicowanie przestrzenne typów struktur społeczno-gospodarczych obszarów wiejskich [w:] Rozwój obszarów wiejskich po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia, red. R. Jończy, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Politechnika Opolska, Wrocław-Opole.
 17. Rural-Urban Dynamics and the Millennium Development Goals [2013], Global Monitoring Report 2013, World Bank and International Monetary Fund, Washington.
 18. Salamon J. [2007], Klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego, "Inżynieria Rolnicza", nr 8(96).
 19. Stanny M. [2013], Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, IRWiR PAN, Warszawa.
 20. Staszewska S. [2012], Przekształcenia urbanistyczne osiedli wiejskich strefy podmiejskiej dużego miasta, "Barometr Regionalny", nr 4(30).
 21. Wójcik M. [2008], Obszary wiejskie objęte semiurbanizacją w woj. małopolskim [w:] Obszary urbanizacji i semiurbanizacji wsi polskiej a możliwości ich rozwoju w ramach PROW 2007-2013, red. T. Markowski, Z. Strzelecki, Studia KPZK PAN, t. CXIX, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0936.1201
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu