BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Turowski Krzysztof (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Model kapitału intelektualnego
Model of Intellectual Capital
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 37, t.2, s. 169-181, rys., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2
Słowa kluczowe
Kapitał intelektualny, Wiedza, Motywacje, Teoria ekonomii
Intellectual capital, Knowledge, Motivation, Economic theory
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest budowa jakościowego modelu kapitału intelektualnego, wyjaśniającego jego istotę, strukturę, uwarunkowania poziomu i dynamiki akumulacji oraz wskazującego sposób pomiaru tego kapitału. Model powstał w oparciu o opisowo-indukcyjną konwencję badań jakościowych. W jej ramach określono przedmiot (kapitał intelektualny) i problem badań (trudności w rozumieniu istoty kapitału intelektualnego, mające swój wyraz w ogromnym zróżnicowaniu stosowanych w literaturze przedmiotu definicji), a następnie - w celu rozwiązania problemu - dogłębnie prze-analizowano przedmiot badań, co w efekcie pozwoliło na sformułowanie, na podstawie szczegółowych informacji, pewnych uogólnień - wniosków i rekomendacji kończących badanie. Całość opracowania stanowi zatem nowatorską koncepcję teoretyczną - próbę nowego spojrzenia na kategorię kapitału intelektualnego - pewien abstrakt (subiektywnie odbierany obraz rzeczywistości gospodarczej, będący przez to modelowym ujęciem tej rzeczywistości). W prezentowanym modelu kapitał intelektualny stanowi część kapitału ludzkiego, odpowiedzialną za postęp techniczny, pozostałą po wyłączeniu anatomii i zdrowia człowieka, obejmującą wartości tkwiące w umyśle człowieka, wykorzystywane w procesie gospodarowania. Składają się nań trzy pod-stawowe elementy: zasób wiedzy będącej w posiadaniu podmiotów gospodarczych, indywidualne sprawności umysłowe oraz motywacje do wysiłku umysłowego. Istotnym czynnikiem, determinującym poziom kapitału intelektualnego i jego akumulację, okazuje się układ instytucjonalny gospodarki i wyrastający z niego kapitał instytucjonalny (kształtowany przy tym w istocie przez kapitał intelektualny). Pomiar kapitału intelektualnego wymaga zastosowania narzędzi ilościowych i jakościowych oraz podejścia interdyscyplinarnego. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to form a qualitative model of intellectual capital and to explain its essence and structure, as well as the determinants of the level and dynamics of accumulation, indicating how to measure the accumulation of this capital. The model is based on the descriptive-inductive convention of qualitative research. We give the definition of the subject (intellectual capital) as well as the explanation of the main problem of our research (the difficulties in perceiving the essence of intellectual capital which is evident through numerous definitions used in literature about intellectual capital). Further, in order to solve the problem, we give a thorough analysis of the subject basing on particular information and generalizations, coming to certain conclusions and recommendations at the end of the paper. The model presented may be seen as an attempt to show a new approach to categories of intellectual capital as an image of economical realities perceived through individual abstractions. According to our model, intellectual capital is defined as a part of human capital which is responsible for technical advancement and remains after excluding anatomy and human health and including the value inherit in human mind which is used in the process of production. Intellectual capital consists of three basic elements: the knowledge in possession of businesses, mental skills of individuals, and motivation to mental effort. An important factor in determining the level of intellectual capital and its accumulation appears to be the institutional structure of economy and the institutional capital which is growing out of it (formed in essence by intellectual capital). The measurement of intellectual capital is difficult to attain. Not all of the elements of the intellectual capital may be quantitatively assessed because most of them are only of qualitative character and are rather difficult to evaluate. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bukowitz W.R., Williams R.L., The Knowledge Management Fielbook, Financial Time, Prentice Hall, London 2000.
 2. Chen J., Zhu Z., Xie H.Y., Measuring Intellectual Capital: a New Model and Empirical Study, "Journal of Intellectual Capital" 2004, t. 5, nr 1.
 3. Edvinsson L., Developing a Model for Managing Intellectual Capital at Skandia, "Long Range Planning" 1997, t. 3, nr 3.
 4. Edvinsson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 5. Goleman D., Social Intelligence: The New Science of Human Relationships, Random House Publishing Group, New York 2006.
 6. Hauss J., Wagner K., Warschat J., Measurement System for the Evaluationof R&D Knowledge in the Engineering Sector, Report on Workshop Intellectual Capital/Intangible Investment, 22nd November, European Commission 1999.
 7. Hosnavi R., Ramezan M., Intellectual Capital and Organizational Organic Structure Howare these Concepts Related?, "Trends in Applied Sciences Research" 2011, nr 6.
 8. Hsueh-Chang T., Ming-Shu H., Can Intellectual Capital Powerfully Explain the Stock Price of Electronic Companies?, "Taiwan Academy of Management Journal" 2006, t. 6, nr 2.
 9. Hudson J.W., Intellectual Capital, How to Build It, Enhance It, Use It, Wiley & Sons, New York 1993.
 10. Jarugowa A., Fijałkowska J., Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym, Wydawnictwo ODiDK, Gdańsk 2002.
 11. Meredyk K., Funkcje układu instytucjonalnego w gospodarce peryferyjnej, w: Kapitał instytucjonalny a rozwój obszarów peryferyjnych, red. K. Meredyk, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2010.
 12. Roos J.G., Roos N.C., Dragonetti N.C., Edvinsson L., Intellectual Capital: Navigating the New Business Landscope, Macmillan Press, London 1999.
 13. Warschat J., Wagner K., Hauss J., Measurement System for the Evaluation of R&D Knowledge in the Engineering Sector, Report on Workshop Intellectual Capital/Intangible Investment, 22nd November, European Commission 1999.
 14. Yeh-Yun Lin C., Edvinsson L., National Intellectual Capital: comparison of the Nordic Countries, "Journal of Intellectual Capital" 2008, t. 9, nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu