BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Musiał-Malago' Monika (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Procesy suburbanizacji obszarów podmiejskich Krakowa
Suburbanisation Processes of Cracow's Suburban Areas
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, nr 12 (936), s. 63-77, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Słowa kluczowe
Strefy podmiejskie, Urbanizacja, Migracja ludności
Suburban areas, Urbanisation, Population migration
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Kraków
Cracow
Abstrakt
Procesy suburbanizacji wokół polskich miast zachodzą w sposób coraz bardziej intensywny. Skala tego zjawiska niesie ze sobą wiele negatywnych skutków. Przedmiotem analizy są przemiany, jakie dokonują się w wyniku procesu suburbanizacji w strefie podmiejskiej Krakowa w latach 2003-2012. W celu zbadania skali tego procesu dokonano analizy między innymi zmian liczby ludności, wielkości i kierunków migracji, wielkości powierzchni gruntów rolnych wyłączonych z produkcji rolnej z uwzględnieniem celu wyłączenia. (abstrakt oryginalny)

The processes of suburbanisation are taking place more and more intensively around Polish cities. The dynamics and range of this phenomenon carry a number of negative consequences. The aim of this paper is to present the changes that took place in the suburban areas of the city of Cracow as a result of suburbanisation in the years 2003-2012. To determine the extent of this process, the following were analysed: changes in the population, the size and directions of migrations, and the amount of agricultural land not used for farming with regard to the aim of exclusion. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bański J. [2002], Strefa podmiejska - już nie miasto, jeszcze nie wieś, "Czasopismo Techniczne", www.igipz.pan.pl/en/zpz/banski/PDF/26_Banski_strefa_podmiejska.pdf.
 2. Brzeziński C. [2011], Suburbanizacja przestrzenna i ekonomiczna terenów podmiejskich Łodzi na przykładzie gmin powiatu zgierskiego [w:] Procesy suburbanizacji w wybranych miastach Polski, red. J. Słodczyk, Studia Miejskie, Opole, t. 3.
 3. Dziewoński K. [1985], Strefa podmiejska - próba ujęcia teoretycznego, "Przegląd Geograficzny" nr 59, 1-2, IGiPZ PAN, PWN, Warszawa.
 4. Heffner K. [2011], Semiurbanizacja a suburbanizacja. Ewolucja procesów w aglomeracji opolskiej [w:] Procesy suburbanizacji w wybranych miastach Polski, red. J. Słodczyk, Studia Miejskie, Opole, t. 3.
 5. Informacje o mieszkalnictwie. Wyniki monitoringu za 2012 rok [2013], Instytut Rozwoju Miast, Kraków, http://www.mir.gov.pl/Budownictwo/Mieszkalnictwo/Gospodarka_mieszkaniowa_i_ komunalna/Informacje_o_mieszkalnictwie/Documents/20140123_monitoring__mieszkaniowy_2012.pdf.
 6. Jurek J. [1991], Zmiany struktury społeczno-ekonomicznej wsi w strefie podmiejskiej Poznania, Seria Geografia, nr 52, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 7. Koter M. [1985], Kształtowanie się strefy podmiejskiej w świetle badań historyczno-geograficznych, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, nr 5, Łódź.
 8. Lisowski A., Grochowski M. [2009], Procesy suburbanizacji. Uwarunkowania, formy i konsekwencje [w:] Ekspertyzy do koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2008-2033, www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_przestrzenna/kpzk/ekspertyzy/strony/default.aspx.
 9. Liszewski S. [1987], Strefa podmiejska - próba ujęcia teoretycznego, "Przegląd Geograficzny", nr 59, 1-2, IGiPZ PAN, PWN.
 10. Nowak M., Skotarczyk T. [2010], Zarządzanie miastem - studium ekonomiczne i organizacyjne, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa.
 11. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego [2003], Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków, t. II.
 12. Więcław-Michniewska J. [2006], Krakowskie suburbia i ich społeczność, IGiGP Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 13. Wójciak E. [2013], Grunty w strefie podmiejskiej, powiat krakowski i wielicki, Instytut Analiz Monitor Rynku Nieruchomości, Kraków, www.mrn.pl.
 14. Zborowski A. [2002], Współczesne procesy urbanizacyjne w Małopolsce [w:] Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast, red. J. Słodczyk, Uniwersytet Opolski, Opole.
 15. Zborowski A., Raźniak P. [2013], Suburbanizacja rezydencjonalna w Polsce - ocena procesu. Studia miejskie, Opole.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0936.1205
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu