BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziuba Radosław (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Rola innowacyjności i konkurencyjności w rozwoju regionu Bałkanów Zachodnich na przykładzie Czarnogóry
The Role of Innovation and Competitiveness in the Development of the Western Balkans Regions on the Example Of Montenegro
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 37, t.2, s. 221-230, tab., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2
Słowa kluczowe
Konkurencyjność, Innowacyjność gospodarki, Rozwój zrównoważony, Rozwój regionalny
Competitiveness, Innovation economy, Sustainable development, Regional development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Bałkany Zachodnie, Czarnogóra
Western Balkan, Montenegro
Abstrakt
W artykule poruszono problematykę konkurencyjności i innowacyjności regionu Bałkanów Zachodnich na przykładzie Czarnogóry. Celem poniższego artykułu jest wskazanie głównego sektora gospodarki wpływającego na wzrost gospodarczy Czarno-góry oraz zaproponowanie innowacji w tym sektorze w ramach strategii Europa 2020. Czarnogóra, postrzegana jako lider regionu w negocjacjach akcesyjnych, może stać się przykładem innowacyjnego podejścia w wykorzystaniu szans, jakie daje dostęp do funduszy Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA), którego głównym celem jest pobudzanie wzrostu gospodarczego oraz wzrost konkurencyjności kraju kandydującego do Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)

The article shows the problem question of competitiveness and innovativeness of the Western Balkans regions on the example of Montenegro. The purpose of this article is the search for the main sector of the economy affecting the economic growth of Montenegro and to propose innovations in this sector within the framework of the Europe 2020 strategy. Montenegro, which is seen as a leader in the region in the accession negotiations could become an example of an innovative approach in the use of the opportunities that gives you access to the funds of the IPA, whose main objective is to stimulate economic growth and increase competitiveness of the candidate country to the European Union. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dziuba R., System certyfikacji "Czysta Turystyka" podstawowe przesłanki decyzji wdrożeniowej, "Gospodarka w Praktyce i Teorii" 2012, nr 2 (31).
 2. Instytut Hotelarstwa, Badania i raporty, www.instytuthotelarstwa.pl.
 3. Kosiedowski W., Przedsiębiorczość i innowacyjność w procesie rozwoju regionów Europy Środkowo-Wschodniej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013.
 4. Montenegro Progress Report COM (2013) 700 final.
 5. Schumpeter J.A., Teorie rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 6. The Global Competitiveness Report 2010-2011, World Economic Forum 2010.
 7. The Global Competitiveness Report 2011-2012, World Economic Forum 2011.
 8. The Global Competitiveness Report 2012-2013, World Economic Forum 2012.
 9. The Global Competitiveness Report 2013-2014, World Economic Forum 2013.
 10. UNESCO Sustainable tourism www.unesco.org/education/tlsf/mods/ theme_c/ mod16.html.
 11. UNWTO Tourism Highlights, 2014 Edition.
 12. Trading Economics, http://pl.tradingeconomics.com.
 13. Wysokińska Z., Ekspertyza nt. potencjalnych obszarów i dziedzin przewag konkurencyjnych gospodarki polskiej, Warszawa 2010.
 14. Wysokińska Z., Witkowska J., Integracja europejska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 15. Wysokińska Z., Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technolo-giami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2011.
 16. www.weforum.org/reports.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu