BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grądziel Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Strategia inteligentnej specjalizacji stymulatorem rozwoju gospodarczego regionów
Smart Specialisation - Stimulator of Regional Development
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 37, t.2, s. 243-253, tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2
Słowa kluczowe
Inteligentna specjalizacja, Rozwój regionalny, Strategia rozwoju regionalnego, Strategia innowacyjna
Smart specialization, Regional development, Regional development strategy, Innovation strategy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Koncepcja inteligentnej specjalizacji to nowe podejście unijnej polityki wobec regionów, która pojawiła się w dokumencie Europa 2020, wskazującym trzy priorytety: rozwój inteligentny, rozwój zrównoważony oraz rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu. Strategie innowacji krajowych/regionalnych na rzecz inteligentnej specjalizacji (strategie RIS3) to zintegrowane programy transformacji gospodarczej, które wykorzystują mocne strony regionu, jego przewagi konkurencyjne i potencjał rozwojowy. Strategie inteligentnych specjalizacji koncentrują się na wyselekcjonowanych i dopasowanych do uwarunkowań regionalnych priorytetowych obszarów rozwojowych, umożliwiając tym samym osiągnięcie przewagi konkurencyjnej w danej dziedzinie. Strategia inteligentnej specjalizacji jest oparta na charakterystycznym dla danego regionu potencjale technologicznym, naukowym i ekonomicznym. W artykule za-prezentowano założenia teoretyczne koncepcji inteligentnej specjalizacji oraz dokonano przeglądu zidentyfikowanych inteligentnych specjalizacji w polskich województwach. Celem artykułu jest identyfikacja adekwatności wdrożenia koncepcji inteligentnej specjalizacji jako stymulatora rozwoju gospodarczego regionów. (abstrakt oryginalny)

Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS3) was adopted in the Europe 2020 Strategy with its objectives of smart, sustainable and inclusive growth. Smart specialisation is a regional policy framework for innovation driven growth. RIS3 are integrated economic transformation agendas. They focuse on each region's strengths, competitive advantages and potential for excellence. The concept of smart specialisation allows regions to concentrate the resources on limited number of priority economic activities and became competitive in the global economy. Smart Specialisation is based on unique assets and capabilities generated by the region's specific industry structures and intellectual capital. The article presents the theoretical aspect of the concept of smart specialization and gives an overview of smart specialization identified in the polish regions. The aim of this article is to identify the adequacy of implementation of the smart specialization concept as a stimulator of economic growth. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Foray D., Understanding "Smart Specialisation", w: The question of R&D Specialisation: Perspectives and policy implications, Institute for Perspective Technological Studies - Joint Research Centre, Seville 2009.
 2. Foray D., David P.A., Hall B., Smart Specialisation - The Concept, "Knowledge Economists Policy Brief" 2009, nr 9.
 3. Grosse T.G., Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, "Studia Regionalne i Lokalne" 2002, nr 1.
 4. Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisations (RIS3), http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/en/c/document_library/get_file?uuid=e50397e3-f2b1-4086-8608-7b86e69e8553.
 5. http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf.
 6. Kardas M., Inteligentna specjalizacja - (nowa) koncepcja polityki innowacyjnej, "Optimum. Studia Ekonomiczne" 2011, nr 2.
 7. Miłek D., Specjalizacje regionalne a Strategia Europa 2020, http://zif.wzr.pl/pim/ 2013_1_2_13.pdf.
 8. Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 9. Raport OECD, Innovation-driven Growth in Regions: The Role of Smart Speciali-sation, OECD 2013.
 10. Słownik Wyrazów Obcych, PWN, Warszawa 1977.
 11. Strzelecki Z., Polityka regionalna, w: Gospodarka regionalna i lokalna, red. Z. Strzelecki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu