BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rauba Krystyna (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Ochrona ekosystemów wodnych na obszarach wiejskich przed zanieczyszczeniami zawartymi w ściekach komunalnych w świadomości lokalnych społeczności
Aquatic Ecosystems Policy in Rural Areas before the Emission Contained in Municipal Wastewater Awareness of Local Community
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 37, t.2, s. 311-321, rys., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2
Słowa kluczowe
Wieś, Obszary wiejskie, Ekosystem, Ekologia, Gospodarka wodno-ściekowa, Społeczności lokalne
Village, Rural areas, Ecosystem, Ecology, Water and wastewater management, Local community
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ochrona ekosystemów wodnych na obszarach wiejskich wciąż jest wyzwaniem dla władz lokalnych. Barierę we wprowadzaniu nowych rozwiązań stanowi często świadomość lokalnych społeczności. Jednym z istotnych zagrożeń dla ekosystemów na terenach niezurbanizowanych są zanieczyszczenia przedostające się do wód wraz ze ściekami z gospodarstw domowych. Ścieki odprowadzane do typowych na obszarach wiejskich szamb często przedostają się do gruntu i zanieczyszczają lokalne zasoby wodne. Istotne jest zatem prowadzenie edukacji ekologicznej wśród mieszkańców wsi, ukierunkowanej na wskazanie kierunków rozwoju indywidualnych i zbiorowych systemów oczyszczania ścieków. Celem artykułu jest przedstawienie - na przykładzie trzech nieskanalizowanych obszarów gminnych - kształtowania się świadomości społeczeństwa na temat zagrożeń, jakie płyną dla ekosystemów wodnych, a tym samym - dla mieszkańców gminy, w związku z niewłaściwym postępowaniem ze ściekami socjalno-bytowymi. (abstrakt oryginalny)

Protection of aquatic ecosystems in rural areas is still a challenge for local authorities. Barrier to the introduction of new solutions is often the awareness of local communities. One of the major threats to ecosystems in urban areas by the impurities getting into the water along with wastewater from households. Wastewater discharged into the typical rural septic tanks often leak into the ground and contaminate local water resources. It is important, therefore, conduct environmental education among rural residents, aiming to indicate the directions of the development of individual and collective sewage treatment systems. The aim of this article is to show, on the example of three not sewered communal areas, how does the public awareness regarding the dangers inherent to aquatic ecosystems and thus for the residents of the municipality in connection with improper conduct with sewage social-ontic. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bergier T., Dobre praktyki zintegrowanej gospodarki komunalnej w Szwecji, Zrównoważony Rozwój - Zastosowania, nr 2, Kraków 2011.
  2. Bergier T., Kronenberg J., Maliszewska K., Szkoła letnia "Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce" - dwanaście lat doświadczeń, "Problemy Ekologii", XIII (5), Kraków 2009.
  3. Graczyk A., Ekologiczne koszty zewnętrzne. Identyfikacja, szacowanie, internalizacja, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2005.
  4. www.miastkowo.pl.
  5. www.zbojna.powiatlomzynski.pl.
  6. www.dubicze-cerkiewne.pl.
  7. Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, red. J. Kronenberg, T. Bergier, Fundacja Sendzimira, Kraków 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu