BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Topolewski Łukasz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Wymiana handlowa a wzrost gospodarczy
Trade and Economic Growth
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 37, t.2, s. 347-356, tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2
Słowa kluczowe
Handel zagraniczny, Wymiana handlowa, Eksport, Wzrost gospodarczy, Dywersyfikacja eksportu
Foreign trade, Trade exchange, Export, Economic growth, Export diversification
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie dotyczy oceny wpływu handlu zagranicznego na wzrost gospodarczy. Badanie opisuje zróżnicowanie osiąganych stóp wzrostu gospodarczego w zależności od stopnia otwartości gospodarki mierzonej sumą eksportu i importu w relacji do produktu krajowego brutto. Ponadto analiza uwzględnia wpływ dywersyfikacji eksportu na jego dynamikę. Opisana problematyka ma znaczenie dla podatności gospodarek na zewnętrzne szoki gospodarcze. Badanie obejmuje lata 2005-2006 oraz 2009-2010. (abstrakt oryginalny)

This paper presents influence of international trade on economic growth. This study describes the diversity of achieved economic growth rate, which depends on the degree openness the economic. It is measured by the sum of exports and imports in relation to gross domestic product. In addition, the author analyzes the influence of export diversification on the dynamics of gross domestic product. The economy openness and export diversification influences on the vulnerability to the economic shocks. The study contains the years from 2005 to 2006 and from 2009 to 2010. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Briguglio L., Cordina G., Farrugia N., Vella S., Economic vulnerability and resilience: concepts and measurements, "Oxford Development Studies" 2009, vol. 37, no. 3.
  2. Domańska A., Uwarunkowania podatności gospodarek na szoki w globalnej wymianie handlowej, Prace i Materiały Instytutu Studiów Międzynarodowych 2011, nr 39.
  3. Domiter M., Eksport w doktrynie i polityce gospodarczej na tle procesów liberalizacyjnych i integracyjnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lange-go we Wrocławiu, Wrocław 2008.
  4. Kotyński J., Globalization, Integration and Long-term Problems of Poland's Payment Balance, w: Globalization, Experiences and Prospects, red. H. Bunz, A. Kukliński, Friedrich Ebert Stiftung, Oficyna Wydawnicza "Rewasz", Warszawa 2001, za: Globalizacja i integracja europejska. Szanse i zagrożenia dla polskiej gospodarki, red. J. Kotyński, PWE, Warszawa 2005.
  5. Misztal P., Hipoteza wzrostu gospodarczego stymulowanego przez eksport. Doświadczenia Polski w okresie 1997-2009, w: Teoria i polityka wzrostu gospodarczego - osiągnięcia i doświadczenia, red. J. Misala, CeDeWu.pl Wydawnictwo Fachowe, Warszawa 2010.
  6. Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego, NBP, Warszawa 2009.
  7. www.unctad.org.
  8. www.undp.org.
  9. www.worldbank.org.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu