BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Turowska Irena Anna (Uniwersytet w Białymstoku), Turowski Krzysztof (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Nakłady na ochronę zdrowia a poziom i dynamika PKB per capita w wybranych krajach
Health Expenditure and the Level And Growth Rate of GDP per Capita in Selected OECD Countries
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 37, t.2, s. 357-368, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2
Słowa kluczowe
Ochrona zdrowia, Wydatki na ochronę zdrowia, Produkt krajowy brutto (PKB), Współczynnik korelacji rang Spearmana
Health care protection, Expenditures on health care, Gross domestic product (GDP), Spearman's rank correlation coefficient
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
Abstrakt
W opracowaniu poruszono problem poziomu i dynamiki rozwoju gospodarczego we współczesnych gospodarkach wybranych krajów OECD, mierzonego poziomem i dynamiką PKB per capita. Istotnym czynnikiem dynamizującym tempo wzrostu PKB wydaje się intensyfikacja nakładów na ochronę zdrowia, determinująca rozwój kapitału ludzkiego. Cel niniejszego opracowania stanowi zatem weryfikacja zależności między poziomem i dynamiką nakładów na ochronę zdrowia a poziomem i dynamiką zmian PKB. Zrealizowano go w oparciu o obliczenia współczynników korelacji Spearmana (ze względu na stwierdzony brak rozkładu normalnego analizowanych zmiennych) oraz modele regresji wielorakiej. Badanie przeprowadzono w oparciu o wykorzystanie metody hipotetyczno-dedukcyjnej. Teoretyczno-empiryczną weryfikację przyjętej hipotezy przeprowadzono na podstawie danych statystycznych przetworzonych przez krajowe i zagraniczne ośrodki badawcze. Obliczenia wykonano w pakiecie Statistica v. 10. (abstrakt oryginalny)

The paper deals with the problem of the level and dynamics of economic growth in modern economics of the selected OECD countries, measured by the level and growth rate of GDP per capita. An important factor that accelerates the pace of GDP growth seems to be intensifying of health expenditure, which determines the quality of human capital in the economy. The objective of this study is therefore a verification of the relationship between the level and dynamics of funding on health and the level and dynamics of changes in GDP. The basis of our study is the calculation of Spearman correlation coefficients (due to the conclusion about the lack of normal distribution of the analyzed variables) and multiple regression models. Theoretical and empirical verification of the adopted hypothesis was based on the available Polish and foreign literature as well as statistics provided by national and international research centers. Calculations were made in the package Statistica v. 10. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aksman E., Przekształcenia sektora publicznego i prywatnego w brytyjskiej i polskiej opiece zdrowotnej, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Warszawa 2001.
 2. Becker G., Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis, "Journal of Political Economy" 1962, nr 70.
 3. Cichy K., Kapitał ludzki w modelach i teorii wzrostu gospodarczego, Zeszyty Studiów Doktoranckich na Wydziale Ekonomii nr 23, Akademia Ekonomiczna w Pozna-niu, Poznań 2005.
 4. Jaworzyńska M., Rola zdrowia we wzroście gospodarczym, "Annales. Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Lublin - Polonia" t. 45, Zakład Finansów Podmiotów Gospodarczych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2011.
 5. McGuire A., Henderson J., Mooney G., The Economics of Health Care. An Introducto-ry Text, Routledge & Kegan Paul, Londyn 1998.
 6. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2006 rok, GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, Warszawa 2006.
 7. Narodowy Rachunek Zdrowia za 2011 rok, Materiały na konferencję prasową w dniu 23 lipca 2013 r., GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, Warszawa 2013.
 8. OECD Factbook 2010. Economic, Environmental and Social Statistics, OECD 2010.
 9. OECD Factbook 2013. Economic, Environmental and Social Statistics, OECD 2013.
 10. Schultz T., Investment in Human Capital, "American Economic Review" 1961, nr 51.
 11. Uzawa H., Optimum Technical Change in An Aggregative Model of Economic Growth, "International Economic Review" 1965, nr 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu