BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czerniachowicz Barbara (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Rola potencjału pracy w kształtowaniu innowacyjności przedsiębiorstwa
The Role of Work Potential in the Creation of Innovation within an Enterprise
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 38 T.1, s. 127-136, bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Innowacyjność przedsiębiorstw, Kapitał intelektualny
Human capital, Enterprise innovation, Intellectual capital
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw w turbulentnym otoczeniem determinowane jest zachodzącymi zmianami w sferze technologicznej, społecznej, kulturowej czy demograficznej. Tym samym otoczenie zewnętrzne wpływa na ewolucję podejścia do pracownika oraz zarządzania. Wiedza, przedsiębiorczość innowacyjna oraz dopasowane do potrzeb kompetencje pracowników decydują o rozwoju kapitału ludzkiego, a tym samym o wzbogaceniu potencjału pracy oraz budują pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa na rynku. Właściwa identyfikacja uwarunkowań procesów innowacyjnych w polskich przedsiębiorstwach oraz uwzględnienie roli potencjału pracy umożliwi akcelerację procesów kreowania, absorpcji i dyfuzji innowacji. Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie teoretycznych aspektów kapitału ludzkiego oraz roli potencjału pracy w kształtowaniu procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach. (abstrakt oryginalny)

The functioning of modern enterprises in a turbulent environment is determined by the changes taking place in the sphere of technological, social, cultural or demographic, and thus influence the evolution of approaches to employee and management. Knowledge, innovative entrepreneurship and tailored to the needs of staff competencies influence the development of human capital, and thus the growth potential of the work and determine the company's competitive position in the market. Proper identification of the determinants of innovation processes in Polish enterprises and taking into account the role of potential jobs, enable the acceleration processes of creation, absorption and diffusion of innovation. The main objective of this paper is to present the theoretical aspects of human capital and the role of work potential in shaping innovation processes in companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Białas S., Zarządzanie zasobami ludzkimi w otoczeniu międzynarodowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
 2. Gableta M., Potencjał pracy i jego znaczenie, w: Potencjał pracy w przedsiębiorstwie. Kształtowanie i wykorzystanie, red. M. Gableta, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 3. Gableta M., Warunki pracy - kultura organizacyjna - kapitał ludzki, w: Raport o zarządzaniu V edycja, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa 2000.
 4. Jabłoński M., Zarządzanie wartością przedsiębiorstw o orientacji jakościowej a kapitał intelektualny, Humanitas, Sosnowiec 2009.
 5. Jamka B., Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Od zarządzania kompetencjami do zarządzania różnorodnością, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 6. Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M., Kapitał intelektualny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 7. Kożuch B., Zarządzanie kapitałem ludzkim a sukces rynkowy firmy, w: Kształtowanie kapitału ludzkiego firmy, red. B. Kożuch, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2000.
 8. Król H., Strategiczny rozwój kapitału ludzkiego w firmie, w: Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, red. A. Ludwiczyński, Polska Fundacja Promocji Kadr - Zarząd, Warszawa 2000.
 9. Niedbalska G., Badania statystyczne innowacji prowadzone przez GUS - stosowana metodologia i analiza wyników, w: Innowacje techniczne i zmiany strukturalne w procesie transformacji polskiej gospodarki, t. I, red. A.H. Jasiński, M. Kruk, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 1999.
 10. Oleksyn T., Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2011.
 11. Oslo Manual, The Measurement of Scientific and Technological Activities, Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data, Eurostat/ OECD, Oslo 1997.
 12. Reilly P., Williams T., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Rozwijanie potencjału organizacji dzięki funkcji personalnej, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2009.
 13. Rybak M., Rozwój potencjału pracy, w: Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja - kierowanie - ekonomika, red. A. Sajkiewicz, Poltext, Warszawa 2000.
 14. Sajkiewicz A., Potencjał pracy w organizacji, w: Zarządzanie potencjałem pracy, red. A. Sajkiewicz, Wydawnictwo SGH, Warszawa 1995.
 15. Szopik-Depczyńska K., Powiązania kooperacyjne w obszarze B + R w regionie Pomorza Zachodniego, w: Rola funduszy unijnych w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu, red. J. Buko, Zeszyty Naukowe nr 103, "Ekonomiczne Problemy Usług" nr 753, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.
 16. Szopik-Depczyńska K., Sfera badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach, w: Innowacyjność organizacji w strategii inteligentnego i zrównoważonego rozwoju, red. J. Wiśniewska, K. Janasz, Difin, Warszawa 2012.
 17. Ujwary-Gil A., Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 18. Zając C., Zarządzanie zasobami ludzkimi w grupach kapitałowych, PWE, Warszawa 2012.
 19. Zarządzanie zasobami ludzkimi a zdolności adaptacyjne przedsiębiorstw. Trudne obszary, cz. I, red. K. Makowski, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2008.
 20. Zarządzanie zasobami ludzkimi a zdolności adaptacyjne przedsiębiorstw. Trudne obszary, cz. II, red. B. Jamka, S. Konarski, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu