BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chojnacka-Duraj Justyna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Stan przygotowań polskiego systemu bankowego do przyjęcia euro
The State of Preparations of the Polish Banking System for EURO Adoption
Źródło
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2014, nr 2(10), s. 35-44, rys., bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Instytucje i organizacje
Słowa kluczowe
Regulacje bankowe, System bankowy, Euro, Polityka dostosowawcza
Bank regulations, Banking system, Euro, Adjustment policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem analizy w artykule jest ocena stanu przygotowań polskiego systemu bankowego do przyjęcia euro. Wprowadzenie euro jako prawnego środka płatniczego w Polsce wymaga przeprowadzenia szeregu działań dostosowujących zarówno Narodowy Bank Polski, jak i cały nasz system bankowy do standardów unijnych. Zadanie to jest realizowane m.in. poprzez dostosowanie zasad i instrumentów polityki pieniężnej, dostosowanie przepisów prawnych dotyczących bankowości do obowiązującego acquis communautaire (dorobku prawnego UE), czy też dostosowanie statystyki monetarnej i finansowej oraz bilansu płatniczego i polskiego systemu płatniczego do standardów ESBC. Duże znaczenie przypisuje się także dostosowaniu nadzoru bankowego w Polsce do regulacji wspólnotowych i standardów międzynarodowych. Przeprowadzone badanie za pomocą kwestionariusza ankiety wśród osób zajmujących się w swojej pracy zawodowej tą problematyką wskazują, że prace nad harmonizacją przebiegają dość dobrze i sprawnie przybliżają nas do członkostwa w Unii Gospodarczo- Walutowej. Proces ten jednak nie jest jeszcze zakończony, zarówno w odniesieniu do NBP, jak i całego sektora bankowego. (abstrakt oryginalny)

The analysis in the paper is to assess the preparations of the Polish banking system to adopt the euro. Introduction of the euro as a legal tender in Poland requires a series of measures to adapt to both the National Polish Bank, as well as our entire banking system to the EU standards. This task is carried out, among others, by adjusting the rules and instruments of monetary policy, adjusting the legal framework for banking regulations to the existing acquis communautaire (the acquis), or adjust the monetary and financial statistics and balance of payments and the payment system to the polish ESCB standards. A great importance is also attributed to the adjustment of banking supervision in Poland to EU regulations and international standards. Study conducted using a questionnaire survey among those involved in this work that issues indicate that work on the harmonization of the run quite well and efficiently bring us closer to EU membership Monetary Economically. Processes, this process is not yet complete, both in relation to the NBP, and the entire banking sector. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowiec J., Wilk K., (2005) Integracja Europejska, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 2. By przyjąć euro Polska musi zmienić ustawę o NBP, (2013) http://biznes.onet.pl/aby-przyjac-euro-polska-musi-zmienic-ustawe-o-nbp-18512,5422864,news-detal [24.06.2013].
 3. Domagała A., (2008) Integracja Polski z Unią Europejską, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
 4. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Nr C 321 E z dnia 29.12.2006 r.
 5. EBC, (2006) Tworzenie Jednolitego Obszaru Płatności w euro - cele i terminy (czwarty raport o postępach), Frankfurt nad Menem.
 6. Flejterski S., Świecka B., (2007) Elementy finansów i bankowości, Warszawa: Wydawnictwo Fachowe CeDeWu PL.
 7. Gliniecka J., (2004) System bankowy w regulacjach polskich i unijnych, Bydgoszcz-Gdańsk: Oficyna Wydawnicza Branta.
 8. Hryniewicki M., Sadowski A., (2006) Integracja europejska, pierwsze doświadczenia, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 9. Konstytucja RP, Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483.
 10. Korzyści dla banków, (2013) http://www.sepapolska.pl/korzysci/dla_bankow.html [24.06.2013].
 11. NBP, (2003) Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie integracji europejskiej, Warszawa: Wydawnictwo Narodowego Banku Polskiego.
 12. NBP, (2012) Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczpospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, Warszawa: Wydawnictwo Narodowego Banku Polskiego.
 13. NBP, (2013) Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2012 roku, Warszawa: Wydawnictwo Narodowego Banku Polskiego.
 14. Proczek M., (2009) Polityka monetarna [w:] Europejska integracja monetarna od A do Z, Warszawa: Wydawnictwo Narodowego Banku Polskiego.
 15. Rozkrut M., (2004) Koszty i zagrożenia związane z przystąpieniem do strefy euro, Warszawa: Wydawnictwo Narodowego Banku Polskiego.
 16. Rybiński K., (2007) SEPA a system płatniczy w Polsce - Zmiany regulacyjne w bankowości europejskiej - skutki dla banków i gospodarki w Polsce, XIII Forum Bankowe, Warszawa.
 17. SEPA broszura informacyjna, (2006) http://www.ecb.int/pub/pdf/other/sepa_brochure_2006pl.pdf [24.06.2013].
 18. SEPA dla konsumenta, (2013) http://www.sepapolska.pl/files/SEPA_dla_konsumenta.pdf [24.06.2013].
 19. Skopowski M., Wiśniewski M., (2007) Współczesna polityka pieniężna - instrumenty, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 20. Znoykowicz-Wierzbicka M., red., (2010) Polityka publiczna w sferze integracji Polski ze strefą euro [w:] Bieżące problemy polityki społecznej i gospodarczej państwa, Warszawa: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5491
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu