BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozioł-Nadolna Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wyzwania polityki innowacyjnej Unii Europejskiej wobec zmieniających się warunków otoczenia - wybrane zagadnienia
Challenges of EU's Innovation Policy Regarding Changing Conditions of the Environment - Chosen Aspects
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 38 T.1, s. 149-158, bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie
Słowa kluczowe
Polityka innowacyjna, Innowacje
Innovation policy, Innovations
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Zgodnie z celem w artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące genezy, rozwoju oraz zmian (wyzwań) polityki innowacyjnej w Unii Europejskiej. Polityka innowacyjna jest jedną z młodszych polityk Unii. Prawno-instytucjonalne podstawy do działalności w dziedzinie polityki naukowej i badawczej nadał Wspólnocie Jednolity Akt Europejski w 1986 r. Realizacja najnowszej strategii unijnej Europa 2020 ma doprowadzić do wzrostu opartego na wiedzy i innowacjach, efektywności produkcji i konkurencyjności oraz zwiększenia aktywności zawodowej mieszkańców Unii. Artykuł składa się z dwóch zasadniczych części: pierwsza dotyczy genezy polityki innowacyjnej w UE, druga skupia się na wyzwaniach tejże polityki w zmieniającym się otoczeniu. (abstrakt oryginalny)

In accordance with its aim, in the article there are presented chosen aspects of the origin, development and changes (challenges) of EU's innovation policy. The policy is one of the youngest in the EU. The legal and institutional basis for the R&D policy was provided in the European Single Act in 1986. The implementation of the newest EU's strategy - Europe 2020 - is to lead to the growth based on knowledge and innovations, effectiveness of production and competition as well as the increase in professional activity of EU's inhabitants. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna, Bruksela, 3.3.2010.
 2. Green Paper on Innovation, Commission of European Communities, COM(95) 688, December 1995.
 3. "Horyzont 2020" - Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020), http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en. cfm?pg=home&video=none.
 4. http://www.nauka.gov.pl.
 5. http://ec.europa.eu/research/era/index_en.htm.
 6. Innovation Union Competitiveness Report 2011, European Union, Brussels 2011.
 7. Jednolity rynek w obszarze praw własności intelektualnej, COM(2011) 287.
 8. Kalka P., Polityka badawczo-rozwojowa Wspólnot Europejskich, Instytut Zachodni, Poznań 1997.
 9. Key Figures 2007 on Science, Technology and Innovation. Towards a European Knowledge Area, European Communities, Luxembourg 2007.
 10. More Research for Europe. Towards 3% of GDP, Commission's Communication, COM(2002) 499.
 11. Science, Technology and Industry Outlook 2008, Summary in Polish, OECD 2008.
 12. Science, Technology and Industry Outlook 2009, OECD 2009.
 13. Projekt przewodni strategii Europa 2020. Unia innowacji, COM(2010) 546, wersja ostateczna.
 14. Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Stan Unii innowacji w 2011 r., Komisja Europejska, Bruksela 2011, KOM(201) 849, wersja ostateczna.
 15. Strategia Lizbońska. Droga do sukcesu zjednoczonej Europy, www2.ukie.gov.pl/sl.
 16. The First Action Plan for Innovation in Europe, COM(1995) 589.
 17. Vertrag von Amsterdam. Texte des EU-Vertrages und des EG-Vertrages, Europa Union Verlag, Bonn 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu