BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szopik-Depczyńska Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wiedza i kooperacja w procesie zarządzania działalnością B + R
Knowledge and Cooperation in the Process of R&D Management
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 38 T.1, s. 217-227, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie
Słowa kluczowe
Wiedza, Współpraca, Sfera B+R w przedsiębiorstwie
Knowledge, Cooperation, R&D in the enterprise
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Powiązanie działalności B + R z szeroko pojętą wiedzą nie budzi wątpliwości, jest ona bowiem kojarzona przede wszystkim z tworzeniem, pozyskiwaniem i przetwarzaniem nowej wiedzy. Działalność badawczo-rozwojowa wymaga zatem od przedsiębiorstw nie tylko utrzymania wysoko kwalifikowanej kadry, ale także wchodzenia w koopera cje z innymi jednostkami, które skłonne są dzielić się posiadaną wiedzą czy technologią. Artykuł porusza problematykę poziomu wyszkolenia pracowników przedsiębiorstw ponoszących nakłady na działalność B + R. Głównym problem badawczym jest zatem chęć zbadania poziomu wyszkolenia pracowników, a konkretnie poziomu dopasowania kwalifikacji pracowników do teraźniejszych i przyszłych potrzeb organizacji. Głównym celem jest z kolei określenie wpływu poziomu wyszkolenia pracowników na ich aktywność innowacyjną. Badanie zostało przeprowadzone w roku 2011 na grupie 729 przedsiębiorstw przemysłowych województwa zachodniopomorskiego, z czego 255 podmiotów zadeklarowało ponoszenie nakładów na działalność B + R. Część metodyczna analiz została oparta na rachunku prawdopodobieństwa. (abstrakt oryginalny)

The article shows a connection between knowledge and R&D activity in the enterprises. It is a must for all companies, which are willing to survive on the competitive market to take into consideration a knowledge management. It is especially R&D activity, which is based on creating and managing of new knowledge. Linking R&D activities to the knowledge is no doubt. For it is associated primarily with the creation, acquisition and processing of new knowledge. Research and development therefore requires companies to not only maintain a highly qualified staff, but also entering into relations with other parties, which are willing to share their knowledge or technology. The article raises the issue of the level of training of employees in companies incurring expenditure on R&D. The main problem of the research is therefore to investigate the level of training of employees, and more specifically the level of employees' qualifications fit the present and future needs of the organization. The main purpose is to determine the impact of level of training of the employees on innovative activity. The survey was conducted in 2011 on a group of 729 industrial enterprises of the West Pomeranian voivodeship, of which 255 enterprises have declared incurring expenditure on R&D. Methodical analysis was based on the theory of probability. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baruk J., Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Adam Marszałek, Toruń 2006.
 2. Brockhoff K., Forschung und Entwicklung - Planung und Kontrolle, Oldenbourg, Munich-Vienna, w: G. Probst, S. Raub, K. Romhardt, Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 3. Dierickx I., Cool K., Asset Stock Accumulation and Sustainability of Competetive Advantage, "Management Science" 1989, no. 35(12).
 4. Dzikowski P., Sieci dostaw a aktywność innowacyjna przemysłu spożywczego w zachodniej Polsce w latach 2009-2012, w: Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w warunkach niepewności i ryzyka, red. M. Matejun, K. Szymańska, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2013.
 5. Janasz K., Ryzyko i niepewność w zarządzaniu projektami innowacyjnymi, w: Ryzyko w zarządzaniu strategicznym. Aspekty podmiotowe i przedmiotowe, red. E. Urbanowska- Sojkin, P. Bartkowiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013.
 6. Janasz W., Kozioł-Nadolna K., Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa 2011.
 7. Kerssens-Van Drongelen I.C., Weerd-Nederhof de P.C., Fissche O.A.M., Describing the Issues of Knowledge Management in R&D: Towards a Communication and Analysis Tool, "R&D Management" 1996, vol. 26, no. 3.
 8. Kurowska-Pysz J., Rola pracowników wiedzy w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, w: Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce - modele i doświadczenia, red. M. Moszkowicz, R. Kamiński, M. Wąsowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 9. Mroczko F., Ryzyko innowacji opartej na wiedzy, w: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa, red. E. Urbańczyk, Kreos, Szczecin 2004.
 10. Picot A., Reichwald R., Ausflosung der Unternehmung?, Zeitschrift fur Betriebswirschaft 1994.
 11. Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Łódź 2001.
 12. Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 13. Stanisz A, Przystępny kurs statystyki, t. II, Statsoft, Kraków 2007.
 14. Świadek A., Regionalne systemy innowacji, Difin, Warszawa 2011.
 15. Tomaszewski M., Kooperacja innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w sieci dostaw na przykładzie przedsiębiorstw z województwa lubuskiego w latach 2008- 2010, "Współczesne Zarządzanie" 2012, nr 4.
 16. Wiernasz E., Szarucki M., Znaczenie interdyscyplinarnej współpracy w komercjalizacji badań naukowych w biotechnologii, w: Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji, red. J. Teczke, J. Czekaj, B. Mikuła, R. Oczkowska, Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, Kraków 2011.
 17. Wiśniewska J., Kreowanie potencjału technologicznego przedsiębiorstw, w: Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji, red. W. Janasz, Difin, Warszawa 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu