BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zwiech Patrycja (Uniwersytet Szczeciński), Turczak Anna (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie)
Tytuł
Zróżnicowanie wydatków na towary i usługi konsumpcyjne w Polsce w zależności od wielkości gospodarstwa domowego
Level of Expenditure for Consumer Goods and Services According to Sizes Of Households in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 38 T.1, s. 239-255, tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie
Słowa kluczowe
Konsumpcja gospodarstw domowych, Gospodarstwa domowe, Usługi konsumpcyjne, Wydatki gospodarstw domowych
Consumption in household, Households, Consumer services, Household expenditures
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule dla każdej z grup towarów i usług konsumpcyjnych oszacowano rozrzut wielkości wydatków na osobę między gospodarstwami domowymi o różnej wielkości. Wykorzystaną w tym celu miarą był klasyczny współczynnik zmienności międzygrupowej. Obliczenia przeprowadzono oddzielnie dla siedmiu kolejnych lat od 2006 do 2012 r. W rezultacie wykonanych badań określono te towary i usługi konsumpcyjne: 1) które charakteryzują się stałą i stosunkowo dużą zmiennością wydatków; 2) które charakteryzują się stałą i umiarkowaną zmiennością wydatków; 3) które charakteryzują się stałą i relatywnie małą zmiennością wydatków. W przypadku każdego ze zrealizowanych w artykule zadań badawczych wartością stanowiącą punkt odniesienia dla oceny wielkości zróżnicowania był współczynnik zmienności międzygrupowej obliczony dla wszystkich towarów i usług konsumpcyjnych łącznie. (abstrakt oryginalny)

In the article the variation of expenditures per capita between households of different sizes was estimated for each group of consumer goods and services. For this purpose the classical coefficient of intergroup variation was used as the appropriate measure. The calculations were done separately for seven consecutive years from 2006 to 2012. As the result of the study those consumer goods and services were defined: 1) which are characterized by a constant and relatively high variability of expenditure; 2) which are characterized by a constant and moderate variability of expenditure; 3) which are characterized by a constant and relatively low volatility of expenditure. In the case of each of the completed research tasks the intergroup coefficient of variation computed all consumer goods and services together was the base for essential comparisons. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bielecka A., Statystyka w zarządzaniu. Opis statystyczny, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa 2001
  2. Budżety gospodarstw domowych w 2006 r. (2007 r., 2008 r., 2009 r., 2010 r., 2011 r., 2012 r.), GUS, Warszawa 2007 (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013).
  3. Buga J., Kassyk-Rokicka H., Podstawy statystyki opisowej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2008
  4. Kot S., Jakubowski J., Sokołowski A., Statystyka. Podręcznik dla studiów ekonomicznych, Difin, Warszawa 2007
  5. Liskowski M., Tauber R.D., Podstawy statystyki praktycznej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Poznań 2003
  6. Makać W., Urbanek-Krzysztofiak D., Metody opisu statystycznego, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2001
  7. Podgórski J., Statystyka dla studiów licencjackich, PWE, Warszawa 2005
  8. Pułaska-Turyna B., Statystyka dla ekonomistów, Difin, Warszawa 2005
  9. Zeliaś A., Metody statystyczne, PWE, Warszawa 2000
  10. Żyżyński J., Podstawy statystyki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Skierniewicach, Skierniewice 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu