BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świderska Joanna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Przesłanki zaangażowania czynnika publicznego we wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw
Reasons for Public Factor Involvement in Supporting Companies' Innovation
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2009, nr 13, s. 55-64, tab., bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Instrumenty kreowania innowacyjności przedsiębiorstw i instytucji
Słowa kluczowe
Innowacyjność przedsiębiorstw, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW)
Enterprise innovation, Knowledge-based economy
Uwagi
summ. Tekst umieszczony jest w internecie na stronie wydawcy WZiEU. Informacja umieszczona za jego zgodą.
Abstrakt
W gospodarce XXI wieku, gdy wiedza jest najcenniejszym zasobem decydującym o konkurencyjności i rozwoju gospodarki, a ograniczeniu ulega znaczenie zasobów naturalnych i nisko wykwalifikowanej siły roboczej, problem wspierania innowacyjności przedsiębiorstw jest jednym z priorytetów zaangażowania czynnika publicznego w gospodarce. Problem innowacyjności nierozerwalnie jest związany z pojęciem gospodarki opartej na wiedzy. Wiedza bardzo trudno poddaje się jednak procesowi urynkowienia i komercjalizacji, co stanowi przeszkodę dla osiągnięcia optymalnego poziomu inwestycji o charakterze badawczo-rozwojowym ze strony sektora prywatnego. Jednocześnie w sytuacji podwyższonego ryzyka operacyjnego, jakie zawsze towarzyszy zaistnieniu innowacji na rynku, nie powinno się wprowadzać długu do struktury finansowania firmy, ponieważ efektem takich działań jest dodatkowe podwyższanie poziomu ryzyka finansowego. Ekonomiczne uzasadnienie dla publicznego wspierania działalności innowacyjnej wynika zatem z określonych właściwości innowacji oraz poszukiwania optymalnej struktury finansowania małych i średnich przedsiębiorstw.(fragment tekstu)

The problem of innovation is strictly connected with the concept of economy based on the knowledge. However, it is very difficult to market and commercialize the knowledge, which constitutes an obstacle for achieving optimal level of R&D investments by private sector. At the same time, in situation of increased operating risk, which is always connected with launching an innovation into the market, the capital structure of company should not include debt because it would additionally increase the level of company's financial risk. Thus, the economic reasons for public support for innovation activities stem from certain characteristics of innovation and searching for optimal financing structure of small and medium enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brigham E.F., Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa 1997, t. 2.
 2. Drwiło A., Finansowe instrumenty wspierania przedsiębiorców w świetle strategii lizbońskiej, w: Strategia lizbońska a konkurencyjność gospodarki, red. J. Bieliński, CeDeWu, Warszawa 2005.
 3. European Innovation Scoreboard 2005. Comparative Analysis of Innovation Performance, European Trend Chart on Innovation 2005.
 4. European Innovation Scoreboard 2006. Comparative Analysis of Innovation Performance, INNO-Metrics 2006.
 5. Global Competitiveness Report 2006-2007, WEF, 2006.
 6. Górzyński M., Podsumowanie I Seminarium CASE-Rzeczpospolita-Ministerstwo Gospodarki nt. innowacji w polskim przemyśle, "Zeszyty Innowacyjne CASE", Warszawa 2003.
 7. Górzyński M., Woodward R., Jakubiak M., Innowacyjność polskiej gospodarki w kontekście integracji z UE - możliwości i bariery wdrażania w Polsce gospodarki opartej na wiedzy, CASE, Warszawa 2004.
 8. Gryko J.M., Ryzyko operacyjne i finansowe w strategii działania nowo powstającego przedsiębiorstwa innowacyjnego, w: Wspólna Europa. Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw, red. H. Brdulak, T. Gołębiowski, DIFIN, Warszawa 2003.
 9. Gryko J.M., Uwzględnianie ryzyka niepowodzenia przedsięwzięcia innowacyjnego w decyzjach inwestycyjnych przedsiębiorstwa, w: Finanse przedsiębiorstwa, red. J. Ostaszewski, SGH, Warszawa 2005.
 10. GUS, http://www.stat.gov.pl/, 31.03.2007.
 11. Hnatyszyn-Dzikowska A., Wzrost gospodarczy i zatrudnienie, "Fundusze Europejskie" 2005, nr 2.
 12. IMD World Competitiveness Yearbook 2006, IMD 2007.
 13. Innowacyjność przedsiębiorstw, red. J. Bogdanienko, Wydawnictwo UMK, Toruń 2004.
 14. Karpuś P., Problemy kształtowania zasad polityki finansowej przedsiębiorstw, w: Strategie i instrumenty alokacji kapitału finansowego, red. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.
 15. Lederman D., Maloney W.F., R & D and Development, The World Bank Policy Research Working Paper No. 3024.
 16. Marcinkowska M., Kształtowanie wartości firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 17. Pawłowicz L., Strategia lizbońska - założenia i ich realizacja, "Gazeta Bankowa" 2005, nr 4.
 18. Piałucha M., Siuta B., Wspieranie procesów innowacyjnych w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo OPO, Bydgoszcz 2001.
 19. Polska a gospodarka oparta na wiedzy. W kierunku zwiększania konkurencyjności Polski w Unii Europejskiej, red. I. Goldberg, The World Bank, Washington D.C. 2004.
 20. Radło M.J., Strategia lizbońska - dokąd zmierzamy, "Puls Biznesu" z 18 marca 2005.
 21. Radło M.J., Strategia lizbońska nie spełnia pokładanych w niej nadziei, "Rzeczpospolita" z 29-30 stycznia 2005.
 22. Raising EU R&D Intensity, IEG, European Communities, EUR 207117, Belgium 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu