BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalczyk Magdalena (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu)
Tytuł
Sprawozdawczość skonsolidowana w jednostkach samorządu terytorialnego
Consolidated Financial Statement in Local Government Units
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 37, t.3, s. 55-63, bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 3
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Sprawozdawczość finansowa, Skonsolidowane sprawozdanie finansowe, Finanse publiczne
Local government, Financial reporting, Consolidated financial statements, Public finance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W ostatnich latach rachunkowość jednostek samorządu terytorialnego w dużym stopniu zbliżyła się do rachunkowości podmiotów komercyjnych. Również sprawozdania finansowe sporządzane przez jednostki samorządu terytorialnego są wzorowane na sprawozdawczości podmiotów komercyjnych. Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie istoty skonsolidowanej sprawozdawczości w jednostkach samorządu terytorialnego oraz wskazanie kierunków zmian. Jednostki samorządu terytorialnego sporządzają tylko jeden element skonsolidowanego sprawozdania finansowego, którym jest bilans. Jest to podstawowa część sprawozdania, która przedstawia majątek jednostki i źródła jej finansowania jako całości. Jednak dla pełnego obrazu jednostki samorządu terytorialnego jako całości brakuje pozostałych elementów, takich jak rachunek zysków i strat czy zestawienie zmian w funduszu jednostki. Dlatego należy dążyć do tego, aby jednostki samorządu terytorialnego sporządzały pełne skonsolidowane sprawozdanie finansowe. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to present the essence of the consolidated financial statement in local government units and the proposed directions of change. At the turn of the last accounting units of local government largely approached the accounting commercial entities. The financial statements prepared by local government units, are based on the reporting of commercial entities. Local government units draw only one element of the consolidated financial statements, which is the balance sheet. It is a basic element of the financial statement, which present property of entity and sources of financing it. However, for a complete picture of the local government unit as a whole lacks the other elements, such as profit and loss account, statement of changes in fund units. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bakalarska B., Komentarz do zmian w sprawozdawczości budżetowej, ODDK, Gdańsk 2005.
 2. Filipiak B., Czekaj M., Model sprawozdania finansowego, w: Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego, red. B. Filipiak, Difin, Warszawa 2009.
 3. Gabrusewicz W., Remlein M., Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
 4. Ignatowski R., Bilans skonsolidowany jednostki samorządu terytorialnego, ODDK, Gdańsk 2007.
 5. Jones S.H., Połączenia spółek. Wycena udziałów i akcji metodą praw własności, w: Sprawozdanie finansowe bez tajemnic, red. G.K. Świderska, MAC, Warszawa 2003.
 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, DzU z 2013 roku, nr 0, poz. 289.
 7. Rup W., Sprawozdanie finansowe za 2012 rok: państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, jednostek samorządu terytorialnego, ODDK, Gdańsk 2012.
 8. Samelak J., Sprawozdawczość finansowa, w: W. Gabrusewicz, J. Samelak, Podstawy rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
 9. Ustawa o rachunkowości, t.j. DzU z 2013 roku, poz. 330, 613.
 10. Winiarska K., Kaczurak-Kozak M., Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 11. Wojtczak M., Wytyczne w zakresie sporządzania sprawozdania finansowego o charakterze łącznym w jednostce samorządu terytorialnego, w: red. M. Łyszczarz, G. Dragona, Vademecum skarbnika jednostki samorządu terytorialnego, C.H. Beck, Warszawa 2013.
 12. Zysnarska A., Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, ODDK, Gdańsk 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu