BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalska Monika (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy społecznej jako przykład realizacji wybranych założeń strategii rozwoju kraju
Creating and Developing Standards of Social Services as an Example of Completing Selected Assumptions of the National Development Strategy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 37, t.3, s. 65-74, bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 3
Słowa kluczowe
Rozwój gospodarczy, Strategia gospodarki, Pomoc społeczna, Polityka społeczna, Usługi publiczne
Economic development, Business strategy, Social assistance, Social policy, Public services
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie przykładu realizacji założeń średniookresowej strategii rozwoju kraju w zakresie kształtowania wybranych usług publicznych oraz wskazanie istotnych różnic między założeniami dokumentów poddanych pilotażowemu wdrożeniu a ich wersjami ostatecznymi. Zapewnienie wysokiej jakości usług pomocy społecznej ma gwarantować wdrożenie standardów ich wykonywania oraz stosowanie modelu organizacji pracy i usługi w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Zapisy strategii w części dotyczącej usług publicznych zakładają stworzenie systemu ich świadczenia, który uwzględnia opinie i potrzeby społeczności lokalnej. Narzędziem pomocnym w tym procesie jest wiedza płynąca z monitoringu i ewaluacji usługi. Ponadto, zakłada się podejmowanie działań, które pozwolą na wzrost efektywności świadczenia usług społecznych. (abstrakt oryginalny)

The article presents an example of achieving the objectives of the current medium-term development strategy of the country. The activities mentioned in the article concern developing standards of social assistance's services. It is assumed that high quality services are going to be guaranteed by the implementation of standards of their execution as well as by application of the model of work and service's organization in units of social assistance (i.e. county family support centers). The medium-term development strategy of the country assumes that public services should be an answer to the opinions and needs of local community. A helpful tool in this process is the knowledge that comes from monitoring and evaluation of public services. Furthermore, the strategy assumes taking actions that are going to increase the efficiency of social services. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Denek E., Rola samorządu terytorialnego w świadczeniu usług społecznych, w: Usługi społeczne w gospodarce samorządu terytorialnego w Polsce, red. E. Denek, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu" 2003, nr 38.
 2. Gomółka Z., Cybernetyka w zarządzaniu, Placet, Warszawa 2000.
 3. Gomółka Z., Doskonalenie funkcjonowania organizacji, Difin, Warszawa 2009.
 4. Grodecka J., Kałucka R., Sarzała K., Żukiewicz A., Standard interwencji kryzysowej, WRZOS, Warszawa 2011, http://www.wrzos.org.pl/projekt1.18/download/ SIK_2601.pdf.
 5. http://crzl.gov.pl/projekty-systemowe-realizowane/pomoc-spoleczna/tworzenie-i-rozwijanie- standardow-uslug-pomocy-i-integracji-spolecznej/1969-celeprojektu-2.
 6. http://www.wrzos.org.pl/projekt1.18/index.php?id=46&m=27.
 7. Juchnowicz M., Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania, PWE, Warszawa 2012.
 8. Kożuch B., Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warszawa 2004.
 9. Krzyżanowska M., Marketing organizacji niekomercyjnych, Wydawnictwo WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2000.
 10. Limański A., Drabik I., Marketing w organizacjach non profit, Difin, Warszawa 2007.
 11. Mitręga M., Marketing relacji. Teoria i praktyka, CeDeWu, Warszawa 2005.
 12. Model realizacji usług o określonym standardzie w powiecie, red. B. Kowalczyk, WRZOS, Warszawa 2012, http://www.wrzos.org.pl/projekt1.18/download/dodatek_ 1_powiat_28.08.pdf.
 13. Sarzała K., Stec K., Płatek I., Kadela K., Kowalczyk J., Standardy usług pomocy społecznej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne, WRZOS, Warszawa 2013, http://wrzos.org.pl/projekt1.18/download/Standardy%20uslug%20pomocy%20 spolecznej.pdf.
 14. Schultz D.P., Schultz S.E., Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 15. Sergeant A., Marketing organizacji non profit, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 16. Strategia Rozwoju kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, skuteczna gospodarka, sprawne państwo, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012.
 17. Szarfenberg R., Standardy i standaryzacja pracy socjalnej i usług pomocy i integracji społecznej, w: Krajowy raport badawczy. Pomoc i integracja społeczna wobec wybranych grup - diagnoza standaryzacji usług i modeli instytucji, red. R. Szarfenberg, WRZOS, Warszawa 2011.
 18. Ustawa z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (DzU z 2003 roku, nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
 19. Ustawa z 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (DzU z 2006 roku, nr 227, poz. 1658 z późn. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu