BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strulak-Wójcikiewicz Roma (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Łatuszyńska Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Metody oceny oddziaływania przedsięwzięć inwestycyjnych na środowisko naturalne
Methods of Environmental Impact Assessment
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 37, t.3, s. 107-115, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 3
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Środowisko przyrodnicze, Ekologiczna ocena inwestycji, Inwestycje
Sustainable development, Natural environment, Ecological assessment of investment, Investment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ) jest jednym z ważniejszych instrumentów polityki proekologicznej. Głównym celem OOŚ jest określenie wpływu planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych na środowisko naturalne. W różnych fazach realizacji OOŚ używane są różnorodne metody, techniki i narzędzia. W artykule dokonano ich przeglądu oraz wskazano na potrzebę poszukiwania narzędzia pozwalającego na połączenie tych różnych podejść w jeden układ metodyczny. (abstrakt oryginalny)

Environmental Impact Assessment (EIA) is one of the most important instruments of environmental policy. The main objective of the EIA is to determine the impact of planned investment projects on the environment. In various stages of the EIA a variety of methods, techniques and tools is used. The article reviews them and indicates the need to search for a tool, which allows combination of these different approaches into a single methodical system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk W., Ekologia wyrobów - jakość, cykl życia, projektowanie, PWE, Warszawa 2004.
 2. Borzyszkowski J., Kucharski R.J., Ocena oddziaływania autostrad i dróg ekspresowych na zdrowie ludzi - metoda szacowania zagrożeń, Materiały konferencji "Problematyka ocen środowiskowych w przededniu wstąpienia Polski do UE", AGH, Kraków 2003.
 3. Brozova H., Ruzicka M., The AHP and ANP Models for Transport Environmental Impacts Assessment, "WSEAS Transactions on Power System" 2010, Issue 3, Vol. 5, July.
 4. Brozova H., Ruzicka M., The Assessment of Environmental Impacts of Transport Using ANP, w: Proceedings of the 12th WSEAS In Conference MAMECTIS, WSEAS, Tunisia 2010.
 5. Dyrektywa 85/337/EWG z 27 czerwca 1985 roku w sprawie skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne niepubliczne i prywatne dla środowiska, znowelizowana Dyrektywami Rady 97/11/WE i 2003/35/WE.
 6. Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R., GIS. Obszary zastosowań, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 7. Kiełczewski D., Rozwój zrównoważony w skali regionalnej. Środowisko przyrodnicze - czynnik czy bariera rozwoju?, w: Zrównoważony rozwój - aspekty rozwoju społeczności lokalnych, Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, Białystok 2009.
 8. Kistowski M., Wybrane aspekty metodyczne sporządzania strategicznych ocen oddziaływania na środowisko przyrodnicze, "Człowiek i Środowisko" 2002, t. 26, nr 3-4.
 9. Lackowski A. i in., Metodyka oceny oddziaływania na środowisko jako całość w procesie wydawania pozwolenia zintegrowanego, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Warszawa 2004.
 10. Łatuszyńska M., Strulak-Wójcikiewicz R., Komputerowe wspomaganie oceny wpływu rozwoju infrastruktury transportu na środowisko, "Studia Informatica" 2012, nr 30, Zeszyty Naukowe Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego nr 733.
 11. Müller-Wenk R., Life-Cycle Impact Assessment of Road Transport Noise, Institut für Wirtschaft und Ökologie, Universität St. Gallen, Switzerland 1999.
 12. Obršálová I., Pešta J., Ocena Oddziaływania na Środowisko (OOŚ), w: Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem, t. 2: Instrumenty i systemy zarządzania, red. M. Kramer, J. Brauweiler, Z. Nowak, C.H. Beck, Warszawa 2005.
 13. Podręcznik dobrych praktyk wykonywania opracowań środowiskowych dla dróg krajowych, Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunalnego "EKKOM", wykonany na zlecenie GDDKiA, Kraków 2008.
 14. Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju, https://www.ewaluacja. gov. pl/Wyniki/Documents/rrit_057.pdf.
 15. Raport o oddziaływaniu na środowisko obwodnicy Stargardu Szczecińskiego w ciągu drogi krajowej nr 10 na odcinku węzeł "Lipnik" - węzeł "Święte", Instytut Ochrony Środowiska - Samodzielna Pracownia ds. Ocen Środowiskowych, Warszawa, wrzesień 2006.
 16. Räsänen J. i in., CODE-TEN Deliverable D6. Spatial Distribution of Environmental and Safety Impacts, ICCR, Vienna 1999.
 17. Rosik P., Szuster M., Rozbudowa infrastruktury transportowej a gospodarka regionów, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2008.
 18. Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (DzU z 2010 roku, nr 213, poz. 1397).
 19. Stachowiak K., Wielokryterialna analiza decyzyjna w badaniach przestrzenno-ekonomicznych, w: Możliwości i ograniczenia zastosowań metod badawczych w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej, red. H. Rogacki, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2002.
 20. Surdej A., Metoda analizy kosztów i korzyści: imperatyw efektywności w politykach publicznych, w: Środowisko i warsztat ewaluacji, red. A. Haber, M. Szałaj, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008.
 21. Ustawa z 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (DzU z 2008 roku, nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
 22. Wojewódzka A., Infrastruktura jako czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego, "Logistyka" 2010, nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu