BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skubiak Beata (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Starzenie się społeczeństwa - wyzwanie czy szansa?
Ageing Population - Challenge or Opportunity?
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 37, t.3, s. 137-145, bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 3
Słowa kluczowe
Demografia, Procesy demograficzne, Starzenie się społeczeństw, Rozwój gospodarczy
Demography, Demographic process, Ageing of the population, Economic development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł omawia problemy i możliwości związane ze starzeniem się społeczeństwa w Polsce. Poruszono kwestie związane z systemem zabezpieczenia społecznego, rynku pracy, gospodarki. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzić można, że starzenie się populacji ma zarówno negatywne, jak i pozytywne konsekwencje. (abstrakt oryginalny)

The paper discusses the problems and opportunities of ageing society in Poland. There have been discussed certain issues related to the social security system, labor market and economy. As a result of the analysis it can be stated that the aging of the population has both the negative and positive consequences. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aktywność ekonomiczna ludności Polski w latach 2010-2012, GUS, Warszawa 2014.
 2. Cirkel M., Hilbert J., Schalk Ch., Produkte und Dienstleistungen für mehr Lebensqualität im Alter, Institut für Arbeit und Technik, Gelsenkirchen 2004.
 3. Demography Report 2010. Older, More Numerous and Diverse Europeans, Eurostat, European Commission, Luxemburg 2011; T. Mering, Strategia Unii Europejskiej wobec starzenia się ludności, http://recesja.icm.edu.pl/ips/problemyps/pps18/ PPS18-Mering.pdf.
 4. Desvaux G., Regout B., Meeting the 2030 French Consumer. How European-Wide Trends Will Shape the Consumer Landscape, McKinsey & Company, New York 2010.
 5. Dokument roboczy służb Komisji, Ocena krajowego programu reform i programu konwergencji POLSKI z 2013 r., towarzyszący dokumentowi: Zalecenie: Zalecenie Rady w sprawie krajowego programu reform Polski z 2013 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na lata 2012-2016 {COM(2013)} 371 final, Bruksela, 29.05.2013.
 6. Gronicki M., Jankowiak J., Otwarte fundusze emerytalne i gospodarka Polski w latach 1999-2013, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, Gdynia-Warszawa, 26 kwietnia 2013.
 7. http://www.bankier.pl/wiadomosc/Inwestorzy-nie-szukaja-juz-w-Polsce-taniej-silyroboczej- Cenniejsi-sa-dla-nich-wyksztalceni-informatycy-i-inzynierowie-3170866. html.
 8. http://www.bankier.pl/wiadomosc/Kto-placi-najwyzsze-podatki-w-Europie-2550746. html.
 9. Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, Komfortowe funkcjonowanie osób starszych w społeczeństwie informacyjnym, Inicjatywa i2010. Plan działania w sprawie technologii teleinformatycznych i starzenia się społeczeństwa, COM(2007) 332.
 10. Konsekwencje zmian demograficznych dla polskiej gospodarki i budżetu państwa, http:// www.biomedical.pl/aktualnosci/konsekwencje-zmian-demograficznych-dlapolskiej- gospodarki-i-budzetu-panstwa-4060.html.
 11. Martins O., The Impact of Aging on Demand, Factors Markets and Growth, dokument roboczy Departamentu Ekonomii OECD nr 420, Paris 2005.
 12. Opinia CCMI/101 - CES1012/2012 w sprawie tendencji i konsekwencji przyszłego rozwoju w dziedzinie usług osobistych, socjalnych, zdrowotnych i edukacyjnych w Unii Europejskiej.
 13. Opinia SOC/367 - CESE 972/2010 w sprawie skutków starzenia się społeczeństwa dla systemów ochrony zdrowia i opieki społecznej.
 14. Raport: New Waves of Growth, Unlocking Opportunity in the Multi-polar World, badania przeprowadzone przez Accenture Institute dla High Performance i dla Health & Public Service Value, 2011.
 15. Schimanek T., Społeczne uwarunkowania i konsekwencje niskiej aktywności zawodowej osób 50+ oraz rozwiązania służące jej zwiększaniu, w: Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa 2010.
 16. Work session on demographic projections, Theme: Population and social conditions, Collection: Methodologies and working papers, European Union, 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu