BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ząbkowicz Jerzy (Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie)
Tytuł
Usługi socjalne użyteczności publicznej w kontekście reguł konkurencji w unii europejskiej
Social Services of General Interest in the Context of the EU Competition Rules
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 37, t.3, s. 147-156, bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 3
Słowa kluczowe
Polityka socjalna, Prawo konkurencji, Przedsiębiorstwo użyteczności publicznej, Pomoc publiczna, Bezpieczeństwo socjalne
Social policy, Competition law, Public utility company, Public aid, Social security
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Usługi socjalne użyteczności publicznej stanowią jeden z kluczowych elementów europejskiego modelu społecznego, służąc przezwyciężeniu społecznego wykluczenia i izolacji oraz zapewniając właściwą ochronę socjalną. Rodzi się pytanie o ich faktyczne usytuowanie w otoczeniu unijnej wysoce konkurencyjnej gospodarki rynkowej. Celem artykułu jest wyjaśnienie, czy unijny porządek prawny, uznając szczególną misję usług socjalnych użyteczności publicznej, zwalnia je z obowiązku respektowania zasad konkurencji. Jako materiały źródłowe posłużyły dokumenty UE, które poddano analizie pod tym kątem. (abstrakt oryginalny)

Social services of general interest form one of essential elements of the European model of society as a way to overcome social exclusion and isolation and as a guarantee of adequate social protection. The question is what in fact is their place in the EU highly competitive market economy. The article focuses on ascertainment if their mission resulted in relieving them of the legal obligation of compliance with competition rules being in force. The analysis is based on provisions of the EU documents. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Decyzja Komisji z 26 listopada 2005 roku w sprawie stosowania art. 86 ust. 2 Traktatu WE do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, 2005/842/WE, Dz. Urz. L 312, 29.11.2005.
 2. EU Policy on Social Services of General Interest (SSGI): Towards a "Voluntary Quality Framework for Social Services"?, EPSU, Brussels, October 2010.
 3. Judgment of the Court of 18 November 1999 - Teckal Srl v Comune di Viano & AGAC, Case C-107/98, European Court reports 1999, I-08121.
 4. Judgment of the Court of 22 January 2002, Cisal di Battistello Venanzio & C. Sas v INAIL, Case C-218/00, European Court reports 2002, I-691.
 5. Komunikat Komisji "Odnowione zobowiązanie na rzecz europejskiego modelu społecznego: Udoskonalenie otwartej metody koordynacji w zakresie ochrony socjalnej i integracji społecznej", COM(2008) 418, Bruksela, 2.07.2008.
 6. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, Biała Księga nt. usług użyteczności publicznej, COM(2004) 374, Bruksela, 12.05.2004.
 7. Opinia EKES w sprawie komunikatu Komisji "Realizacja wspólnotowego programu lizbońskiego: Usługi socjalne użyteczności publicznej w Unii Europejskiej", Dz. Urz. C 161, 13.07.2007.
 8. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie przyszłości usług użyteczności publicznej, CESE 976/2006, Dz. Urz. C 309, 16.12.2006.
 9. Presidency Conclusions, Lisbon European Council, 23 and 24 March 2000.
 10. Realizacja wspólnotowego programu lizbońskiego: Usługi socjalne użyteczności publicznej w Unii Europejskiej, Komunikat Komisji COM(2006) 177, Bruksela, 26.04.2006.
 11. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 5 lipca 2011 roku w sprawie przyszłości usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Dz. Urz. C 33, 5.02.2013.
 12. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 5 lipca 2011 roku w sprawie przyszłości usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Dz. Urz. C 33, 5.02.2013.
 13. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana, Dz. Urz. C 83 z 30.03.2010.
 14. Traktat o Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana, Dz. Urz. C 83 z 30.03.2010.
 15. Usługi użyteczności publicznej w Europie, Komunikat Komisji 2001/C 17/04, Dz. Urz. C 17 z 19.01.2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu