BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zapotoczna Marcelina (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Cymerman Joanna (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Rola opodatkowania nieruchomości mieszkaniowych w kreowaniu polityki mieszkaniowej państwa
Taxation of Residential Property in Creation of State Housing Policy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 37, t.3, s. 291-302, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 3
Słowa kluczowe
Nieruchomości mieszkaniowe, Polityka mieszkaniowa, Podatek od nieruchomości, Ulgi podatkowe
Real estate housing, Housing policy, Property tax, Tax incentives
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł poświęcono zagadnieniu opodatkowania nieruchomości mieszkaniowych w aspekcie polityki mieszkaniowej państwa. Analizie poddano system zwolnień i ulg podatkowych, jakim podlegał rynek mieszkaniowy w latach 2004-2012, w kontekście zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Wykazano niską efektywność stosowanych podatkowych instrumentów wsparcia mieszkalnictwa z punktu widzenia przezwyciężenia deficytu mieszkaniowego i poprawy ilościowych wskaźników zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. (abstrakt oryginalny)

The article is devoted to the issue of housing property taxation in the context of the housing policy of the state. The system of tax exemption and tax relief which governed the housing property market in the years 2004-2012 was analysed, as far as satisfying the housing needs is concerned. The study demonstrated a low effectiveness of the tax instruments used for the support of housing from the perspective of overcoming the housing shortage and improving the quantitative indicators of satisfying the housing needs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrzejewski A., Polityka mieszkaniowa, PWE, Warszawa 1987.
 2. Bryx M., Finansowanie inwestycji mieszkaniowych, Poltext, Warszawa 2001.
 3. Buchanan J.M., Finanse publiczne w warunkach demokracji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 4. Chojna-Duch E., Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne, LexisNexis, Warszawa 2007.
 5. Gawron H., Potrzeby mieszkaniowe klientów na lokalnym rynku nieruchomości mieszkaniowych i sposoby ich zaspokajania, UE w Poznaniu, Poznań 2012.
 6. Główne problemy, cele i kierunki programu wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego do 2020 roku, rezolucja Sejmu RP przyjęta 19 lutego 2010 roku, Sejm RP DSPA-4821-19(2)/10.
 7. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez ONZ z 20 listopada 1989 roku, DzU z 1991 roku, nr 120, poz. 526.
 8. Lis P., Polityka państwa w zakresie finansowania inwestycji mieszkaniowych, C.H. Beck, Warszawa 2008.
 9. Łaszek J., Sektor nieruchomości mieszkaniowych w Polsce. Stan i perspektywy, SGH, Warszawa 2004.
 10. Markowski T., Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 11. Merrill S., Hendershott P., Mayo S., Lea M., Diamond D., Mieszkalnictwo a gospodarka: reforma podatkowa oraz alternatywne strategie dotowania mieszkalnictwa. Wschodnio-Europejski Regionalny Program Pomocy dla Sektora Mieszkalnictwa, 1999, Project 180-0034, U.S. Agency for International Development-USAID, The Urban Institute Consortium.
 12. Międzynarodowy Pakt Praw Ekonomicznych, Społecznych i Kulturalnych z 19 grudnia 1966 roku, DzU z 29 grudnia 1977 roku, ratyfikowany przez Polskę w 1997 roku.
 13. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, ONZ, Paryż 1948.
 14. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, DzU z 2013 roku, poz. 237 z późn. zm.
 15. Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 16. Thedy M., Krasowski T., Wasiluk A., Opodatkowanie rynku nieruchomości, C.H. Beck, Warszawa 2007.
 17. Ustawa z 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn DzU z 2009 roku, nr 93, poz. 768 z późn. zm.
 18. Ustawa z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, DzU z 2014 roku, poz. 849 z późn. zm.
 19. Ustawa z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych DzU z 2000 roku, nr 14, poz. 176 z późn. zm.
 20. Ustawa z 2 kwietnia 1997 roku Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, DzU z 1997 roku, nr 78.
 21. Ustawa z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, DzU z 2004 roku, nr 54, poz. 535 z późn. zm.
 22. Ustawa z 28 lipca 2005 roku o kosztach sadowych w sprawach cywilnych DzU z 2014 roku, poz. 1025 z późn. zm.
 23. www.nik.gov.pl.
 24. www.stat.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu