BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zbierska Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Zydroń Adam (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Szczepański Piotr (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Proces suburbanizacji a warunki życia mieszkańców podpoznańskich i podwrocławskich gmin
The Suburbanisation and Living Conditions In Suburban Area of Poznan and Wrocław
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 37, t.3, s. 303-313, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 3
Słowa kluczowe
Migracja, Warunki życia ludności, Aglomeracje miejskie, Obszar metropolitalny
Migration, People's living conditions, Urban agglomerations, Metropolitan area
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Aglomeracja poznańska, Aglomeracja wrocławska
Poznań agglomeration, Wrocław agglomeration
Abstrakt
W pracy dokonano analizy porównawczej wartości syntetycznego wskaźnika warunków życia w podpoznańskich i podwrocławskich gminach, podlegających bardzo silnej presji suburbanizacyjnej. Wykorzystano w tym celu tak zwaną miarę Hellwiga. Podjęto również próbę określenia zależności między migracją ludności na obszary podmiejskie a zmianami warunków życia na tych terenach. Badania przeprowadzono na podstawie danych statystycznych GUS oraz Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Wykazano, że podpoznańskie gminy charakteryzują się większą zmiennością wskaźnika warunków życia niż gminy z okolic Wrocławia. W obu obszarach warunki życia uległy poprawie w ostatnim dziesięcioleciu. Potwierdzono, że gminy charakteryzujące się największym wzrostem wartości wskaźnika warunków życia posiadają również najwyższe saldo migracji. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to compare suburbanisation process in suburban area of Poznan and Wrocław. Level of living conditions was determined on the basis of available statistical data using a synthetic indicator Hellwig. A relevant question of the research was to specify the relationship of migration of the population to the suburban areas with regard to changes in living conditions. It has been shown that municipalities near Poznan tend to be more volatile than the value of index of living conditions surrounding municipality of Wroclaw. In both areas, the living conditions value has improved over the last decade. It was confirmed that municipalities which characterized by the largest increase in the index of living conditions also have the highest balance of migration. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Beim M., Modelowanie procesu suburbanizacji w aglomeracji poznańskiej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2009.
 2. Brzeziński C., Procesy suburbanizacji obszarów podmiejskich na przykładzie gmin powiatu pabianickiego, "Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica" 2010, nr 245.
 3. Cichocki R., Jabkowski P., Siatkowski A., Wskaźniki jakości życia mieszkańców Poznania 2010 - raport z badań, Centrum Badania Jakości Życia UAM, materiały na zlecenie UM w Poznaniu, Poznań 2010.
 4. Europejskie badania jakości życia (EQLS), EUROFOUND, www.eurofound.europa.eu. Kaczmarek T., Mikuła Ł., Poznańska ścieżka integracji metropolitalnej, w: Zielona Księga Aglomeracji Poznańskiej, Wydawnictwo UAM w Poznaniu, Poznań 2010.
 5. Kajdanek K., Pomiędzy miastem a wsią. Suburbanizacja na przykładzie osiedli podmiejskich Wrocławia, Nomos, Kraków 2011.
 6. Kamieniecki K., Rozprzestrzenianie się miast - współczesny problem niezależnie od kontroli zjawiska, w: Raport. Miasto za miastem, cz. 3, red. K. Kamieniecki, Instytut Rozwoju na Rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2002.
 7. Kazak J., Pilawka T., Warunki życia a migracje w strefie suburbialnej Wrocławia, "Journal of Agribusiness and Rural Development" 2013, No. 4(30).
 8. Lisowski A., Grochowski M., Procesy suburbanizacji. Uwarunkowania, formy i konsekwencje, w: Ekspertyzy do koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2008-2033, t. 1, MRR, Warszawa 2008.
 9. Staszewska S., Wdowicka M., Rozwój budownictwa jednorodzinnego w strefie podmiejskiej Poznania jako przejaw suburbanizacji, w: Przemiany przestrzeni miast i stref podmiejskich, red. J. Słodczyk, R. Klimek, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006.
 10. Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020, MRiRW, Warszawa 2012.
 11. The Economist Intelligence Unit's Quality-of-life Index, "The Economist" 2005, www. economist.com.
 12. Urban Sprawl in Europe. The Ignored Challenge, EEA Report, No. 10/2006, EEA, Copenhagen 2006.
 13. Zydroń A., Szczepański P., Brzózka P., Ocena procesu suburbanizacji na przykładzie wybranych gmin powiatu poznańskiego w latach 1999-2009, materiały w druku.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu