BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zielińska-Szczepkowska Joanna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Źróbek-Różańska Alina (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Aktywność władz samorządowych w obliczu zmian demograficznych kształtujących sektor turystyczny : przykład województwa warmińsko-mazurskiego
Regional Authorities' Activities in the View of Demographic Changes Shaping Tourism Sector, the Case of Warmia and Mazury Voivodeship
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2014, nr 37, t.3, s. 315-323, tab., bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 3
Słowa kluczowe
Turystyka, Starzenie się społeczeństw, Demografia, Samorząd terytorialny
Tourism, Ageing of the population, Demography, Local government
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo warmińsko-mazurskie
Warmian-Masurian Voivodeship
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu było podkreślenie roli aktywnych działań władz samorządowych w rozwoju turystyki w świetle postępujących zmian demograficznych w Europie. Ponieważ średnia wieku populacji stale wzrasta, powiększającą się grupą nabywców usług turystycznych stają się osoby starsze, mające specyficzne preferencje i potrzeby. Dostosowanie rynku turystycznego wymaga kompleksowych działań podejmowanych przez różne podmioty, w tym władze regionalne. W związku z tym przedstawiono przykłady dobrych praktyk samorządu województwa warmińsko-mazurskiego na rzecz turystów seniorów. Za przykład posłużył program Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020 oraz inicjatywa "Warmia Mazury Senior Games". (abstrakt oryginalny)

In the view of proceeding demographic changes, seniors become growing group of tourism services buyers with their specific preferences and needs. Therefore, adjusting tourism market requires complex activities undertaken by variety of units, including regional authorities. Thus, authors presented good practices of Warmia and Mazury Regional Government. As the example, program Polityka senioralna województwa warmińsko- mazurskiego na lata 2014-2020 and chosen particular activity - Warmia Mazury Senior Games were described in details. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bąk I., Turystyka w obliczu starzejącego się społeczeństwa, w: Wyzwania współczesnej polityki turystycznej. Problemy funkcjonowania rynku turystycznego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2012, nr 258.
 2. Demography Report 2010. Older, More Numerous and Diverse Europeans, Commission Staff Working Document 2011.
 3. Europa - najpopularniejszy kierunek turystyczny na świecie - nowe ramy polityczne dla europejskiego sektora turystycznego, KOM (2010) 352, Bruksela 2010.
 4. "Generacja. Magazyn Środowisk Osób Starszych" 2013, nr 11.
 5. Golinowska S., Holzer J., Szwarc H., Pędlich W., Starzenie się a starość: pojęcia, tendencje, cechy i struktury, w: Ku godnej aktywnej starości. Raport o rozwoju społecznym. Polska 1999, red. S. Golinowska, UNDP, Warszawa 1999.
 6. http://2012.seniorgames.pl/31,Zawody-Sportowe-Warmia-Mazury-Senior-Games-2012. html.
 7. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-08062011-BP/EN/3-08062011- BP-EN.PDF.
 8. http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/L_podst_inf_o_rozwoju_dem_pl_do_2013.pdf.
 9. Mrozek A., Plan zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego. Analiza uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego. Turystyka, W-M BPP, Olsztyn 2012.
 10. Napierała M.P., Turystyka w jesieni życia. Partnerstwo nauki i praktyki w turystyce. Fakty, intencje, potrzeby rozwoju, Wydawnictwo WPSTiH, Bydgoszcz 2002.
 11. Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020, załącznik do uchwały nr 4/39/14/IV z 20 stycznia 2014 roku Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego, Olsztyn 2014.
 12. Raport z badania "Preferencje osób starszych dotyczące wyjazdów turystycznych", Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa 2011.
 13. Rocznik demograficzny 2010, GUS, Warszawa 2010.
 14. Rocznik demograficzny GUS 2013, GUS, Warszawa 2014.
 15. Strategia polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego do 2020 roku, załącznik do uchwały nr XIV/253/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 21 lutego 2012 roku, Olsztyn 2012.
 16. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025, załącznik do uchwały nr XXVIII/553/13 Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego z 25 czerwca 2013 roku.
 17. Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2008 r., GUS, Warszawa 2009.
 18. Wojewódzki Program na Rzecz Osób Starszych na lata 2009-2013 "Pogodna i bezpieczna jesień życia na Warmii i Mazurach", załącznik nr 1 do uchwały nr 1/2/09/ III z 6 stycznia 2009 roku Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 19. Zielińska-Szczepkowska J., Polityka turystyczna, w: Polityka gospodarcza, red. R. Kisiel, R. Marks-Bielska, EXPOL, P. Rybiński, J. Dąbek, sp.j., Olsztyn 2013.
 20. Źróbek-Różańska A., Zielińska-Szczepkowska J., Spatial and Real Estate Management Determinants of Tourism Sector Development, "REMV" 2014, Vol. 22, No. 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-4881
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu