BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korenik Dorota (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Uwarunkowania rozwoju obligacji przychodowych w Polsce
Conditions for Revenue Bonds Development in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2009, nr 13, s. 189-213, tab., bibliogr. 38 poz.
Tytuł własny numeru
Instrumenty kreowania innowacyjności przedsiębiorstw i instytucji
Słowa kluczowe
Obligacje przychodowe, Rynek obligacji, Inwestycje, Ryzyko inwestycyjne
Revenue bonds, Bond market, Investment, Investment risk
Uwagi
summ. Tekst umieszczony jest w internecie na stronie wydawcy WZiEU. Informacja umieszczona za jego zgodą.
Abstrakt
Wprowadzenie do polskiego systemu prawnego instytucji obligacji przychodowych było pierwszym krokiem do popularyzacji tego instrumentu. Jak dotychczas nie są one powszechnie wykorzystywane w sektorze publicznym (samorządu terytorialnego), między innymi z uwagi na różnorodne bariery prawne. Jednakże wraz z upływem czasu pojawiają się nowe regulacje, udoskonalające obowiązujące przepisy prawne. W ten sposób pośrednio mogą się one przyczynić do wzrostu zainteresowania podmiotów finansowaniem za pomocą obligacji przychodowych. Podsumowując, powszechne wykorzystywanie obligacji przychodowych przyspieszyłoby rozwój wielu regionów. Umożliwiłoby zrealizowanie kapitałochłonnych projektów, dla których finansowanie za pomocą kredytu bankowego czy zwykłych obligacji jest niewystarczające i znacznie wydłużałoby realizację inwestycji w czasie. Trudno jednak oczekiwać, aby w krótkim czasie stały się one powszechnie wykorzystywanym instrumentem finansowym. (fragment tekstu)

The purpose of this paper is to present conditions for extensive use of revenue bonds in the process of financing territorial self-government investments. New legal provisions for issuance of this financial instrument are addressed, together with supply/demand aspects of revenue bonds and perspectives for their use.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Braziewicz O., Partnerstwo publiczno-prywatne: korzyści i zagrożenia, w: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. R. Brol, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 2. Brzozowska K., Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery, CeDeWu, Warszawa 2006.
 3. Cenkier A., Próba oceny warunków dla rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. Zeszyt Naukowy 65, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006.
 4. Ciupek B., Partnerstwo publiczno-prywatne sposobem na sfinansowanie rozwoju infrastruktury gospodarczej, w: Finanse, red. B. Pietrzak, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005.
 5. Dubisz J., Olejniczak Z., Inwestycje kapitałowe. Ryzyko, wycena i dywersyfikacja portfeli inwestycyjnych, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, Poznań 2003.
 6. Dziawgo D., Credit-rating. Ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 7. Fabozzi F., Rynki obligacji. Analiza i strategie, WIG-Press, Warszawa 2000.
 8. "Infrastruktura - Środowisko - Energia", dodatek promocyjno-reklamowy do "Rzeczpospolitej" z 20 marca 2007.
 9. Inwestorzy w obrotach giełdowych (II połowa 2006 roku), Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, http://www.gpw.com.pl/zrodla//gpw/prezentacje/Inwestorzy2006.ppt.
 10. Knight F.H., Risk, Uncertainty and Profit, w: Entrepreneurship, red. M. Casson, An Elgar Reference Collection, Aldershot 1990.
 11. Korbus B.P., Strawiński M., Partnerstwo publiczno-prywatne. Nowa forma realizacji zadań publicznych, LexisNexis, Warszawa 2006.
 12. Kostrzewski L., Miączyński P., Publiczno-prywatne partnerstwo już możliwe, "Gazeta Wyborcza" z 27 czerwca 2006.
 13. Kulesza M., Bitner M., Kozłowska A., Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006.
 14. Lewandowski M., Finansowanie inwestycji poprzez emisję obligacji. Citybank Handlowy, Warszawa 2005.
 15. Listkiewicz J. i in., Metody realizacji projektów inwestycyjnych: planowanie finansowe, ocena project finance, corporate finance, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2004.
 16. Mackiewicz M. i in., Budżet i finanse 2006: poradnik dla samorządów, Municipium, Warszawa 2006.
 17. Marcinek K., Ryzyko projektów inwestycyjnych, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2001.
 18. Misterek W., Emisja obligacji komunalnych jako przykład współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi a jednostkami samorządu terytorialnego, w: Rynek finansowy. Instytucje, strategie, instrumenty, red. P. Karpuś, J. Węcławski, UMCS w Lublinie, Lublin 2003.
 19. Nevitt P.K., Project financing, Euromoney Publications, London 1989.
 20. Ocena skutków regulacji. Rządowy projekt ustawy o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, http://orka.sejm.gov.pl/Druki5ka. nsf/wgdruku/856.
 21. Ostrowska E., Rynek kapitałowy, PWE, Warszawa 2007.
 22. Podsumowanie IV kwartału 2006 i roku 2006 na rynku nieskarbowych instrumentów dłużnych w Polsce, Fitch Polska, http://www.fi tchpolska.com.pl/shared/Q4_2006_pol.pdf.
 23. Projekt ustawy o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia, przedłożony przez ministra transportu, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, http://www.kprm.gov.pl/3585_17725.htm.
 24. Raport roczny 2005, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, http://www.gpw. com.pl/zrodla/gpw/pdf/annual/raport2005/annualreport2005.pdf.
 25. Ritchie B., Marshall D., Business Risk Management, Chapman & Hall, London 1993.
 26. Rogowski W., Michalczewski A., Ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2005.
 27. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne DzU 2004, nr 32, poz. 276 z późn. zm.
 28. Sławiński A., Rola inwestorów instytucjonalnych, banków i funduszy arbitrażowych w rozwoju światowego rynku finansowego, "Biuletyn Bankowy" 2006, nr 12.
 29. Socha J., Rynek papierów wartościowych w Polsce, Olympus, Warszawa 2003.
 30. Święcicki M., Rynek obligacji komunalnych z perspektywy organizatora emisji, w: Obligacje komunalne w Polsce, red. E. Balcerowicz, Zeszyty BRE Bank-CASE, Warszawa 2006.
 31. Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia, DzU 2007, nr 23, poz. 136.
 32. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, DzU 2003, nr 124, poz. 1151 z późn. zm.
 33. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, DzU 2005, nr 169, poz. 1420.
 34. Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, DzU 2004, nr 159, poz. 1667 z późn. zm.
 35. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, DzU 2006, nr 164, poz. 1163 z późn. zm.
 36. Uzasadnienie. Rządowy projekt ustawy o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, http://orka.sejm.gov.pl/Druki5ka.nsf/wgdruku/856.
 37. Vaughan E.J., Vaughan T.M., Fundamentals of risk and insurance, John Wiley & Sons, New York 1999.
 38. Zachorowska A., Ryzyko działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu