BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zioło Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Finansowe formy wsparcia rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw. Wybrane aspekty
Financial Instruments Supporting Development of Innovativeness of the Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2009, nr 13, s. 215-226, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Instrumenty kreowania innowacyjności przedsiębiorstw i instytucji
Słowa kluczowe
Wsparcie finansowe, Innowacyjność przedsiębiorstw, Przedsiębiorstwo, Kapitał finansowy
Financial support, Enterprise innovation, Enterprises, Financial capital
Uwagi
summ. Tekst umieszczony jest w internecie na stronie wydawcy WZiEU. Informacja umieszczona za jego zgodą.
Abstrakt
Przedsiębiorstwa funkcjonujące we współczesnych uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych, zwłaszcza w burzliwym otoczeniu i w warunkach nasilającej się konkurencji, zmuszone są do podejmowania działań innowacyjnych. Innowacje stanowią jeden z elementów zapewniających podmiotom gospodarczym "trwanie" oraz długookresowy rozwój, kształtując jednocześnie ich pozycję rynkową. Poziom innowacyjności przedsiębiorstw w znacznym stopniu determinowany jest dostępnością kapitału przeznaczonego na finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych, a także aktywnością państwa przejawiającą się w kreowaniu otoczenia prawno-ekonomicznego "przyjaznego" projektom innowacyjnym. Celem artykułu jest przybliżenie finansowych form wsparcia stosowanych przez władze rządowe i samorządowe, skierowanych do przedsiębiorców podejmujących działania innowacyjne.Katalog dostępnych form wsparcia przedsiębiorstw zarówno o charakterze pośrednim, jak i bezpośrednim w warunkach polskich podlega ewolucji i jest kształtowany przez zapisy zarówno legislacji krajowej, jak i wspólnotowej. (fragment tekstu)

Innovativeness of the sector of enterprises in Poland is still very low comparing to the European Union average. The cardinal change of status quo requires deep involvement of the public authorities at the local and regional level. In the new programming period 2007-2013 public sector in Poland has focused on the enhancement of economy based on the innovative enterprises. Innovativeness of the Polish enterprises is one of the important economic goals of the state, which should be achieved with usage of public fiscal and non-fiscal instrument. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Derlukiewicz N., Instrumenty wspierania procesów innowacyjnych w Polsce - wybrane aspekty, w: Kierunki transformacji społeczno-ekonomicznej przestrzeni polski ze szczególnym uwzględnieniem obszarów metropolitalnych, red. K. Wilk, I. Potoczna, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006, t. II.
  2. Filipiak B., Kogut M., Szewczuk A., Zioło M., Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, finanse, procedury, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
  3. Gajewski M., Kiliański T., Szczucki J., Zasady organizacji i funkcjonowania funduszy poręczeń kredytowych, Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych, Radom 2000.
  4. Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Świat Książki, Warszawa 2000.
  5. Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  6. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU 2000, nr 54, poz. 654, z późn. zm.
  7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o Funduszu Poręczeń Unijnych, DzU 2004, nr 121, poz. 1262 z późn. zm.
  8. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, DzU 2005, nr 179, poz. 1484 z późn. zm.
  9. Zarządzanie projektem europejskim, red. M. Trocki, B. Grucza, PWE, Warszawa 2007.
  10. Zioło M., Mechanizm finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz norweski mechanizm finansowy jako bezzwrotne źródła finansowania rozwoju produktu turystyki kulturowej, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 8, Szczecin 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu