BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jończyk Joanna, A. (Białystok University of Technology, Poland)
Tytuł
Doctors' Opinions on the Pro-innovation Attributes of Organisational Culture - The Results of Empirical Research
Atrybuty proinnowacyjnej kultury organizacyjnej w opinii lekarzy - wyniki badań empirycznych
Źródło
Argumenta Oeconomica Cracoviensia, 2014, no 11, s. 81-99, rys., tab., bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Kultura organizacyjna, Szpitalnictwo, Służba zdrowia
Organisational culture, Hospital service, Health service
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem artykułu jest próba rozpoznania zmiennych charakteryzujących proinnowacyjną kulturę organizacyjną w opinii personelu lekarskiego poprzez określenie związków pomiędzy zmiennymi wzorca określonego na podstawie literatury a poziomem innowacyjności danych szpitali. W związku z realizacją postawionego celu przeprowadzono badania kwestionariuszowe wśród 51 lekarzy. Wyniki sugerują, że w opinii lekarzy zmienna innowacyjności jest w istotnym stopniu powiązana prawie ze wszystkimi wyróżnionymi zmiennymi, takimi jak: strategiczne zorientowanie na rozwój, dostęp do zasobów i kapitału na wdrażanie innowacji, zintegrowanie personelu wokół celów strategicznych, mechanizmy motywowania i nagradzania personelu za innowacyjność, skuteczna komunikacja i współpraca oparte na relacjach zaufania, standaryzacja norm i zasad postępowania, otwartość na zmiany i innowacje, z wyjątkiem tolerancji na drobne błędy w procesach uczenia się. (abstrakt oryginalny)

This article attempts to identify, in the opinion of medical personnel, the variables of pro-innovation culture and to determine the relationships between those variables and the level of innovation in hospitals. To this end, a questionnaire study was conducted among 51 physicians. The results suggest that, in the opinion of doctors, innovation is significantly associated with almost all the selected variables, namely: strategic orientation for development, access to resources and capital for the implementation of innovations, integration of personnel around strategic objectives, mechanisms to motivate and reward staff for innovation, effective communication and collaboration based on trust relationships, standardisation of rules and procedures, openness to change and innovation, except tolerance of minor errors in learning processes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arrow, A. J. (1963) "Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care". The American Economic Review 53 (5): 941-73.
 2. Barret, R. (1997) "Liberating the Corporate Soul". HR Focus 74 (4): 15-16.
 3. Buchelt, B. (2010) "Prospects for Personnel Function Development in Polish Hospitals" in J. Stępniewski and M. Bugdol (eds) Costs, Organisation, and Management of Hospitals. Kraków: Jagiellonian University Press.
 4. Boyne, G. A. (2002) "Public and Private Management: What's the Difference?" Journal of Management Studies 39: 97-122, http://dx.doi.org/10.1111/1467-6486.00284.
 5. Chatman, J. A. and Jehn, K. A. (1994) "Assessing the Relationship between Industry Characteristics and Organizational Culture: How Different Can You Be?". Academy of Management Journal 37 (3): 522-53, http://dx.doi.org/10.2307/256699.
 6. Constitution (1997) "Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997". Journal of Laws No. 78, item 483.
 7. Culyer, A. J. (1971) "The Nature of Commodity 'Health Care' and Its Efficient Allocation". Oxford Economic Papers 23.
 8. Damanpour, F. and Evan, W. (1984) "Organisational Innovation and Performance: The Problem of Organisational Lag". Administrative Science Quarterly 29 (3): 392-409, http://dx.doi.org/10.2307/2393031.
 9. Deshpandé, R. and Farley, J. U. (2004) "Organizational Culture, Market Orientation, Innovativeness and Firm Performance: An International Research Odyssey". International Journal of Research in Marketing 21 January: 3-22, http://dx.doi.org/10.1016/j.ijresmar.2003.04.002.
 10. Dhanaraj, C. and Parkhe, A. (2006) "Orchestrating Innovation Networks". Academy of Management Review" 31 (3): 659-69, http://dx.doi.org/10.2307/20159234.
 11. Dobni, C. B. (2008) "Measuring Innovation Culture in Organizations. The Development of a Generalized Innovation Culture Construct Using Exploratory Factor Analysis". European Journal of Innovation Management 11 (4): 539-59, http://dx.doi.org/10.1108/14601060810911156.
 12. Drucker, P. (2002) "The Discipline of Innovation". Harvard Business Review" 80 (8): 95-102.
 13. Filipczak, B. (1997) "It Takes All Kinds: Creativity in the Workforce". Training 34 (5): 32-40.
 14. Frączkiewicz-Wronka, A. (2009) "Poszukiwanie istoty zarządzania publicznego" [In search of the essence of public governance] in A. Frączkiewicz-Wronka (ed.) Zarządzanie publiczne - elementy teorii i praktyki [Public governance - aspects of theory and practice]. Katowice.
 15. Frohman, M. and Pascarella, P. (1990) "Achieving Purpose-driven Innovation". Industry Week 239 (19 March): 20-24.
 16. Jończyk, J. (2013) "Istota innowacji w publicznych szpitalach" [The essence of innovation in public hospitals] in Studia Ekonomiczne. Zarządzanie publiczne: koncepcje, metody, techniki [Economic studies. Public governance: concepts, methods, techniques]. Academic Papers of the Kraków University of Economics. Katowice.
 17. Koc, T. and Ceylan, C. (2007) "Factors Impacting the Innovative Capacityin Large-scale Companies". Technovation 27 (3): 105-14.
 18. Kożuch, B. (2004) Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji [Public governance in the theory and practice of Polish organisations]. Warsaw: Wydawnictwo Placet.
 19. Kunecka, D. (2013) "Dylematy etyczne w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie sektora zdrowia" [Ethical dilemmas in HR management on the example of the health sector]. Współczesne Zarządzanie 2: 100-08.
 20. Lock, E. A. and Kirkpatrick, S. A. (1995) "Promoting Creativity in Organizations", in C. M. Ford and D. A. Gioia (eds) Creative Action in Organizations: Ivory Tower Visions and Real World Voices. London: SAGE Publications.
 21. Martins, E. and Martins, N. (2002) "An Organisational Culture Model to Promote Creativity and Innovation". Journal of Industrial Psychology 28 (4): 58-65, http://dx.doi.org/10.4102/sajip.v28i4.71.
 22. Martins, N. (1987) Organisational Culture in a Financial Institution. DPhil thesis. Pretoria: University of Pretoria.
 23. Martins, E. C. and Terblanche, F. (2003) "Building Organizational Culture that Stimulates Creativity and Innovation". European Journal of Innovation Management 6 (1): 64-74, http://dx.doi.org/10.1108/14601060310456337.
 24. Mayondo, F. and Farrell, M. (2003) "Cultural Orientation: Its Relationship with Market Orientation, Innovation and Organizational Performance". Management Decision 41 (3): 241-49.
 25. Murray, P. and Blackman, D. (2006) "Managing Innovation through Social Architecture, Learning, and Competencies: A New Conceptual Approach". Knowledge and Process Management 13 (3): 175-91, http://dx.doi.org/10.1002/kpm.253.
 26. Osland, J. S. and Bird, A. (2000) "Beyond Sophisticated Stereotyping: Cultural Sense-Making in Context". Academy of Management Executive 14 (1): 65-79, http://dx.doi.org/10.5465/AME.2000.2909840.
 27. Pauly, M. (1988) "Is Medical Care Different? Old Question, New Answer". Journal of Health Politics, Policy and Law 13: 227-23, http://dx.doi.org/10.1215/03616878-13-2-227.
 28. Pocztowski, A. (2008) Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie, procesy, metody [HR management: strategies, processes, methods]. Warsaw: PWE.
 29. Rose, E. (2004) Employee Relations. Second edition. London: Prentice Hall.
 30. Sawhney, M., Prandelli, E. and Verona, G. (2003) "The Power of Innomediation". MIT Sloan Management Review 44 (2): 77-82.
 31. Shaw, R. B. (1997) Trust in the Balance: Building Successful Organizations on Results, Integrity and Concern. The Jossey-Bass Business and Management Series. San Francisco: Jossey-Bass.
 32. Sułkowski, Ł. and Seliga, R. (2012) Kulturowe determinanty zarządzania szpitalami w Polsce [The cultural determinants of managing hospitals in Poland]. Warsaw: Difin.
 33. Tushman, M. L. and O'Reilly C. A. (1997) Winning through Innovation: A Practical Guide to Learning Organisational Change and Renewal. Boston: Harvard Business School Press.
 34. Zhou, K. Z., Gao, G. Y., Yang, Z. and Zhou, N. (2005) "Developing Strategic Orientation in China: Antecedents and Consequences of Market and Innovation Orientations" Journal of Business Research" 58: 1049-58, http://dx.doi.org/10.1016%2Fj.jbusres.2004.02.003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-168X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/AOC.2014.1106
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu