BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ruszała Jerzy (Polska Fundacja Przedsiębiorczości)
Tytuł
Europejska inicjatywa JEREMIE. Wybrane aspekty wdrożenia w województwie zachodniopomorskim
European Initiative Jeremie. Chosen Aspects According Immplementing One in Westpommerianian Voivodship
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2009, nr 14, s. 71-80
Tytuł własny numeru
Instrumenty i kierunki stymulowania rozwoju przedsiębiorstw i instytucji
Słowa kluczowe
Sektor publiczny, Wspólny rynek europejski, Przedsiębiorczość, Konkurencyjność, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Inicjatywa JEREMIE
Public sector, Single European market, Entrepreneurship, Competitiveness, Small business, Joint European Resources for Micro and Idiom Enterprises (JEREMIE)
Uwagi
summ. Tekst umieszczony jest w internecie na stronie wydawcy WZiEU. Informacja umieszczona za jego zgodą.
Kraj/Region
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
Wraz z nowym okresem programowania na lata 2007-2013 pojawiają się nowe możliwości oferowane Polsce przez Komisję Europejską w zakresie wspierania małych i średnich przedsiębiorstw. JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises - wspólne europejskie zasoby dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw) jest inicjatywą Komisji Europejskiej, Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) i Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jej celem jest poprawa dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do finansowania, a w szczególności zapewnienie mikrokredytów, kapitału podwyższonego ryzyka, kredytów i gwarancji, a także innych innowacyjnych form finansowania. Niniejszy artykuł jest przyczynkiem dyskusji nad akomodacją modelu JEREMIE do warunków lokalnych bezpośrednio przez samorząd regionalny. Wydaje się bowiem, że potencjał samorządów - przy woli współpracy JST i regionalnych instytucji otoczenia biznesu - pozwoli na wypracowanie własnej ścieżki alokacji środków zapisanych w regionalnych programach operacyjnych na rzecz budowania systemu wsparcia przedsiębiorczości z wykorzystaniem lokalnych i regionalnych instytucji realizujących swoje misje na terenie działania danego samorządu.(fragment tekstu)

This article is a contribution for discussion about accommodation of JEREMIE model to local conditions directly by regional authority. It seems, that potential of local authority - by good cooperation between local government and business environment institutions - allow elaboration their own way of allocation funds recorded in Regional Operating Programs in favor of establishing supporting entrepreneurship system, based on local and regional institutions, which realize their entrepreneurship missions on the local government area. Purpose of the article is putting attention on financial gap presented by JEREMIE reports and capabilities of liquidation it by utilization by potential of local supporting business institutions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bończak-Kucharczyk E., Herbst K., Chmura K., Jak władze lokalne mogą wspierać przedsiębiorczość, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 1998.
  2. JEREMIE Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises, SME Access to Finance in Zachodniopomorskie Region Interim Evaluation Study, European Investment Fund, May 2008.
  3. Markiewicz J., Instytucje otoczenia biznesu jako czynnik wzrostu innowacyjności sektora MSP w województwie zachodniopomorskim, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008, s. 148 (rozprawa doktorska).
  4. Wnioski wynikające z obrad Stargardzkiego Szczytu Gospodarczego, "Firma i Rynek" 2000, nr 3.
  5. Woźniak Z., Między rywalizacją a partnerstwem. Bariery współpracy władz publicznych z organizacjami pozarządowymi, w: Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: Trzeci sektor, red. P. Gliński, B. Lewinstein, A. Siciński, IFiS PAN, Warszawa 2002, s. 104.
  6. Założenia narodowego planu rozwoju na lata 2007-2013, Warszawa 2004, www.funduszestrukturalne.gov.pl/Narodowy+Plan+Rozwoju+2007++2013, s. 74.
  7. Założenia narodowej strategii rozwoju regionalnego na lata 2007-2013, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Polityki Regionalnej, http://www.nsrr.gov.pl/NR/rdonlyres/ DA09CB61-6BC8-49B1-862F-D03E1D57EE75/0/zalozeniansrr.pdf, s. 27.
  8. Załuski M., Małe i średnie przedsiębiorstwa w gminie miasto Koszalin, "Firma i Rynek" 2000, nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu