BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krajewski Stefan (University of Lodz)
Tytuł
Assessment of Poland's Economic Policy During the Crisis
Ocena polityki gospodarczej Polski w okresie kryzysu
Źródło
Olsztyn Economic Journal, 2013, nr 8 (3), s. 195-210, tab., bibliogr. s. 210
Słowa kluczowe
Kryzys gospodarczy, Polityka fiskalna, Polityka finansowa, Rola państwa w gospodarce, Polityka gospodarcza
Economic crisis, Fiscal policy, Financial policy, States' role in economy, Economic policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Gwałtowne osłabienie działalności gospodarczej obejmujące większość państw świata staje się powodem do ożywionej dyskusji dotyczącej wyboru sposobów walki z kryzysem, zasadności i skuteczności różnych polityk gospodarczych, roli państwa i zakresu jego ingerencji w gospodarkę. W artykule oceniono politykę gospodarczą Polski w ostatnich latach. Nawiązano przy tym do sytuacji występującej w UE i USA. Autor stwierdził, że gospodarka polska w okresie kryzysu zachowała względną stabilność, bez konieczności udzielania jej nadzwyczajnej pomocy z zewnątrz. Na ukształtowanie się takiej sytuacji złożyło się oddziaływanie zróżnicowanych przyczyn, w tym głównie: - korzyści wynikających z tzw. reszty zacofania, w czym zawiera się m.in. dopływ środków pomocowych UE (Polska była w latach 2007-2013 i będzie w latach 2014-2020 największym beneficjentem budżetu unijnego); - skutków decyzji o zmianach w systemie podatkowym i ubezpieczeniowym podjętych jeszcze przed kryzysem z przyczyn politycznych; - kontrowersyjnego wycofania się z systemu emerytur kapitałowych, zmniejszającego deficyt budżetowy i dług publiczny; - prowadzonej konsekwentnie od wielu lat ostrożnej polityki monetarnej i antyinflacyjnej. Działania podejmowane w Polsce są nastawione przede wszystkim na ograniczanie wydatków, co odbiega dosyć wyraźnie od polityki gospodarczej dominującej w USA i "starej" UE, gdzie prowadzi się na ogół ekspansywną politykę fiskalną i politykę taniego pieniądza. Rozwiązanie polskie ułatwia osiągnięcie krótkookresowej równowagi budżetowej, ale nie tworzy dogodnych warunków do rozwoju w długim okresie (niedostateczne inwestycje, petryfikacja dotychczasowej struktury gospodarczej, niska innowacyjność). (abstrakt oryginalny)

The rapid weakening of economic activity, covering most states in the world, gives rise to a lively discussion on the choice of methods to tackle the crisis, the legitimacy and effectiveness of various economic policies, the role of the state and the scope of its intervention in the economy. The paper evaluates the Polish economic policy in recent years. This refers to the situation prevailing in the EU and the USA. I conclude that the Polish economy during the crisis remained relatively stable, without having to provide the emergency aid from the outside. The development of such a situation has been affected by different reasons, including: - The benefits of the so-called "backwardness rent", which resulted, among others, in the inflow of EU funds (Poland was in 2007-2013 and in will be in 2014-2020 the biggest beneficiary of the EU budget); - The effects of decisions on changes in the tax and social security, taken for political reasons (before the crisis); - The controversial withdrawal from the funded pension system, reducing the budget deficit and public debt; - The prudent monetary policy and anti-inflation policy pursued over many years. Actions taken in Poland are primarily focused on reducing costs, which differs quite significantly from the economic policy dominant in the U.S. and the "old" EU countries which generally pursue expansionary fiscal policy and a policy of cheap money. Polish solution facilitates the achievement of short-term fiscal sustainability, but does not create favorable conditions for the development in the long-term (insufficient investment, petrification of economic structure, lack of innovation). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcerowicz L. 2010. Zmiany po socjalizmie: Polska na tle porównawczym. In: 20 lat przemian ustroju gospodarczego Polski. Dokonania i wyzwania. Ed. S. Owsiak. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 2. Ewaluacja systemu podatkowego, stan obecny, przyczyny kryzysu (raport). 2010. Ed. W. Modzelewski. Instytut Studiów Podatkowych, Warszawa.
 3. Freedman Ch., Kumhof M., Laxton D., Lee J. 2010. The Case for Global Fiscal Stimulus. International Monetary Fund.
 4. Fukuyama F. 2008. The Fall of America. Newsweek, October 13.
 5. General government deficit and surplus 2000-2012. On line: Eurostat http://epp.eurostat.ec.euro-pa.eu, (2000-2012).
 6. Rostowski J. 2009. Minister Finansów, Deficyt budżetu 2010 r. Gazeta Wyborcza, September 21th.
 7. Krajewski P. 2001. Implikacje budżetowe reform sektora publicznego, a kryteria fiskalne z Maastricht. Gospodarka Narodowa, 9.
 8. Krajewski S., Krajewska A. 2011. Fiscal Policy in Poland in the Times of Crisis - Origins and Conscvencies. Comparative Economic Research, 2.
 9. Larch M., Turrini A. 2009. Received wisdom and beyond: Lessons from consolidation in the EU. European Commission, January.
 10. Raport Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan". 2009. Gazeta Wyborcza, September 3.
 11. Recovery and Reform. Transition Raport 2010. 2010. European Bank for Recoustruction and Development, London.
 12. Rogoff K.S. 2010. Growth in a time of debt. NBER Working Paper No, 15639.
 13. Skiba L. 2011. Polityka fiskalna w unii walutowej. Sobieski Institute, Warsaw.
 14. Statistical Yearbook of the Republic of Poland. 2005, 2012. Central Statistical Office of Poland Warsaw.
 15. Taxation trends in the European Union. Focus on the crisis: The main impacts on EU tax system, European Union, 2011.
 16. Yearbook of International Statistics 2012. 2012. Central Statistical Office of Poland, Warsaw.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-2721
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu