BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kondratowicz-Pozorska Jolanta (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Ekonomiczne przesłanki pomocy finansowej dla polskich gospodarstw ekologicznych
Economic Circumstances of Financial Support for Polish Ecological Farmings
Źródło
Europa Regionum, 2010, t. 12, s. 117-130, tab., rys., bibliogr.15 poz.
Słowa kluczowe
Ekonomia, Pomoc finansowa, Ekologia
Economics, Financial aid, Ecology
Uwagi
summ.
Abstrakt
Koniec roku 2008 był dla gospodarek krajów Unii Europejskiej wyjątkowo dobry: zanotowano wzrosty PKB, spadek bezrobocia, niskie wskaźniki infl acji. Motorem napędowym większości państw europejskich był dynamiczny rozwój sektora usług. Polska - wzorem Zachodu - również zwiększyła tempo wzrostu gospodarczego. Jednak na terenach wiejskich rozpoczął się zupełnie odmienny trend. Pod koniec XX wieku w Polsce, paradoksalnie, najszybciej rozwijało się rolnictwo bazujące na tradycyjnych, naturalnych metodach produkcji. Dodatkowo państwo zaangażowało się w szereg programów motywujących rolników do przekwalifi kowania swoich gospodarstw z konwencjonalnych na ekologiczne. Celem opracowania jest analiza argumentów za i przeciw fi nansowaniu ekologicznych gospodarstw rolnych w Polsce w czasach, kiedy mamy do czynienia z jednej strony z nadprodukcją żywności, a z drugiej - spadkiem konsumpcji produktów spożywczych.(fragment tekstu)

Since 1998, the ecological farming gets fi nancial support that allows its fast development. Due to this and fi nancial crisis, that started in 2008, the current problem of polish food economy in scope of ecological production is fast growing amount of producers and decreasing demand on ecological products. In paper author presents arguments for and against further continuity of fi nancial support for polish ecological production from budget and European founds.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biernat-Jarka A., Zmiany w zakresie polityki rozwoju obszarów wiejskich w UE, w: Kwestia agrarna w Polsce i na świecie, pod red. M. Adamowicza, Prace Naukowe SGGW, nr 36, Warszawa 2005
 2. Czarny B., Rapacki R., Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2002
 3. Materiały Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 4. Mordasiewicz J., Polacy coraz mniej pieniędzy wydają na zakupy, "Rzeczpospolita", nr 50 (8255)
 5. Plan Działań dla Żywności Ekologicznej, MRiRW, Warszawa 2007
 6. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich - Działanie 4: Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt, MRiRW, Warszawa 2007
 7. Podstawy strategii zintegrowanego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, pod red. J. Wilkina, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2003
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z 20 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy fi nansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich, DzU nr 174, poz. 1809 z późn. zm
 9. Rozporządzenie MRiRW z 6 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt oraz zawartości planu tego działania, DzU nr 181, poz. 1878, z późn. zm
 10. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa, DzU 2006, nr 98, poz. 683
 11. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 22 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy fi nansowej w ramach działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, DzU 2008, nr 20, poz. 119
 12. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 22 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy fi nansowej w ramach działania "Działania informacyjne i promocyjne" objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, DzU 2008, nr 20, poz. 118
 13. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 28 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy fi nansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, DzU nr 34, poz. 200
 14. Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym, DzU nr 93, poz. 898, ze zm
 15. Wołoszyn J., Rynek kształcenia a rynek pracy na wsi, w: Kwestia agrarna w Polsce i na świecie, pod red. M. Adamowicza, Prace Naukowe SGGW, nr 36, Warszawa 200
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-278X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu