BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzezińska-Wójcik Teresa (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Świeca Andrzej (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
The Current State and Perspectives of Development of Tourism Products in Roztocze in the Context of Environmental and Educational Tourism
Stan i perspektywy rozwoju produktów turystycznych na roztoczu w kontekście turystyki przyrodniczej i edukacyjnej
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2014, nr 4(28), s. 379-399, rys., bibliogr. 65 poz.
Scientific Journal. Economic Problems of Tourism
Słowa kluczowe
Produkt turystyczny, Turystyka, Środowisko przyrodnicze, Edukacja
Tourist product, Tourism, Natural environment, Education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Unikatowe dziedzictwo przyrodnicze Roztocza stanowi bardzo dobre podstawy do rozwoju turystyki przyrodniczej i edukacyjnej. Aktualnie w tym regionie istnieje zaledwie kilka produktów z tego zakresu. W niniejszym opracowaniu zaprezentowano aktualną oraz przygotowywaną ofertę w zakresie turystyki przyrodniczej i edukacji na Roztoczu. Podstawą opracowania są źródła danych pośrednich (literatura przedmiotu, dokumenty strategiczne, materiały promocyjne, strony internetowe) oraz bezpośrednich (inwentaryzacja terenowa, wywiady z organizatorami ofert geoturystycznych). Wielkość ruchu turystycznego w jednym z ważniejszych produktów turystycznych, jakim jest Roztoczański Park Narodowy, przedstawiono na podstawie danych z lat 2006-2010 (monitoring o charakterze ilościowym i jakościowym, ujęcia dzienne, miesięczne, sezonowe). Przedmiotem analizy jest również oferta nowych produktów na Roztoczu, ze szczególnym uwzględnieniem produktów geoturystycznych. Wyniki badań wskazują, że, większość spośród przeanalizowanych obiektów/atrakcji turystycznych nie zawiera wszystkich składowych produktu turystycznego. Tylko niektóre spośród nich generują środki na ochronę przyrody oraz wpływają na lokalny rozwój gospodarczy. Mimo to stanowią one dobry punkt wyjścia do kształtowania pełnej, zintegrowanej oferty. Ponieważ coraz bardziej produkty takie postrzegane są przez samorządy, instytucje państwowe i społeczności lokalne jako szansa na dywersyfikację dotychczasowej przyrodniczej oferty edukacyjnej(abstrakt autora)

The unique environmental heritage of Roztocze provides a superb basis for the development of environmental and educational tourism. Only several products in this scope currently exist in the region. This paper presents the existing and currently prepared offer of environmental and educational tourism in Roztocze. The study is based on sources of indirect and direct data. The level of tourism traffic in one of the most important tourism products, namely the Roztocze National Park, is presented based on data from the years 2006-2010 (quantitative and qualitative monitoring). The analysis also aims at the assessment of new products in Roztocze, with particular consideration of geotourism products. The results indicate that, in most of the analyzed tourism objects/attractions does not have all the components of the tourism product. Only some of them generate funds for the nature conservation and impact on local economic development. Despite this, they are a good starting point for the development of a full, integrated offer. As more and more such products are perceived by local governments, state institutions and local communities as an opportunity to diversify of the existing educational nature offer(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anasiewicz A., Turystyka w Roztoczańskim Parku Narodowym, in: Użytkowanie turystyczne parków narodowych, J. Partyka (ed.), Ojcowski Park Narodowy, Ojców 2002, pp. 333-342.
 2. Bell S., Tyrväinen L., Sievänen T., Pröbstl U., Simpson M., Outdoor recreation and nature tourism: a European perspective, "Living Reviews in Landscape Research" 2007, 1(2), pp. 1-46.
 3. Boo E., Ecotourism: the potentials and pitfalls, World Wildlife Fund, Washington D.C. 1990, pp. 1-72.
 4. Brzezińska-Wójcik T., Produkty geoturystyczne w województwie lubelskim jako przykład działań innowacyjnych, poszerzających dotychczasową ofertę turystyczną regionu, in: Wpływ sektora B+R na wzrost polskiej konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez rozwój innowacji, t. 1, D. Jegorow, A. Niedużak (eds.), Wyd. CIVIS, Chełm 2012, pp. 127-148.
 5. Brzezińska-Wójcik T., Harasimiuk M., Natural environment of the Roztocze region, in: Cultural Landscapes of the Lublin Upland and Roztocze, E. Skowronek, W. Wołoszyn, T. Speck, K.M. Born (eds.), Kartpol s.c., Lublin 2006, pp. 59-80.
 6. Brzezińska-Wójcik T., Harasimiuk M., Dziedzictwo geologiczne Roztocza - problemy ochrony i udostępnienia turystycznego, in: ROZTOCZE - region pogranicza przyrodniczo-kulturowego, R. Reszel, T. Grabowski (eds.), Roztoczański Park Narodowy, Zwierzyniec 2009, pp. 27-42.
 7. Brzezińska-Wójcik T., Skowronek E., The tourism potential of Tomaszów Roztocze as exemplified by the urban-rural commune of Krasnobród, "Annales UMCS" 2009, Lublin, B, 64, 1, pp. 171-199.
 8. Brzezińska-Wójcik T., Świeca A., Kociuba W., Nature values and tourism development in the Roztocze region, in: Przyroda a turystyka we wschodniej Polsce, M. Żabka, R. Kowalski (eds.), Akademia Podlaska, Siedlce 2007, pp. 13-34.
 9. Buckley R., Robinson J., Carmody J., King N., Monitoring for management of conservation and recreation in Australian protected areas, "Biodivers. Conserv." 2008, 17, pp. 3589-3606.
 10. Davenport L., Brockelman W.Y., Wright P.C., Ruf K., Rubio del Valle F.B., Ecotourism tools for parks, in: Making parks work, J. Terborgh, C. van Schaik, L. Davenport, M. Rao (eds.), Island Press, Washington D.C. 2002, pp. 279-306.
 11. Fijałkowski D., Izdebski K., Szata roślinna, in: Środowisko przyrodnicze Lubelszczyzny, S. Uziak, R. Turski (eds.), Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 2008, pp. 317-419
 12. Fijałkowski D., Kseniak M., Parki wiejskie Lubelszczyzny, PWN, Warszawa 1982, p. 411.
 13. Forest Tourism And Recreation. Case Studies in Environmental Management, Font X., Tribe J. (eds.), University Press, Cambridge 2000, pp. 1-34.
 14. Garbula M., Zagospodarowanie turystyczne Roztocza, "Turyzm" 2000, issue. 1, pp. 93-109.
 15. Geotourism: The tourism of geology and landscape, Newsome D., Dowling R. (eds.), Goodfellow Publishers, Oxford 2010, pp. 4-5.
 16. Gierliński G.D., Ploch I., Gawor-Biedowa E., Niedźwiedzki G., The first evidence of dinosaur tracks in the Upper Cretaceous of Poland, "Oryctos" 2008, 8, pp. 107-113.
 17. Goodwin H.J., In pursuit of ecotourism, "Biodiversity and Conservation" 1996, 5, pp. 277-291.
 18. Gossling S., Ecotourism: a means to safeguard biodiversity and ecosystem functions? "Ecological Economics" 1999, 29, pp. 303-320.
 19. Graja-Zwolińska S., Spychała A., What is nature tourism? Case study: university students,"Turyzm" 2013, 23, 1, pp. 37-45.
 20. Halpenny E., Otte N.R., Not just nature, "Our Planet" 1999 (10.1). Related online version (cited on 5 November 2006): http://www.ourplanet.com/imgversn/101/otte.html.
 21. Hose T.A., Geotourism and inrepretation, in: Geotourism, R.K. Dowling, D. Newsome (eds.), Butterworth-Heinemann, Oxford 1995, pp. 221-241.
 22. Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2010, pp. 75-76.
 23. Karolczak M., Przestrzeń turystyczno-wypoczynkowa Roztocza, "Turyzm" 2002, issue 1, pp. 5-36.
 24. Kaszewski B., Klimat, in: Środowisko Przyrodnicze Lubelszczyzny, S. Uziak, R. Turski (eds.), Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 2008, pp. 75-111.
 25. Kowalczyk A., Turystyka zrównoważona, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2010, p. 323.
 26. Krąpiec M., Jankowski L., Margielewski W., Buraczyński J., Krąpiec P., Urban J., Wysocka A., Danek M., Szychowska-Krąpiec E., Bolka M., Brzezińska-Wójcik T., Chabudziński Ł., Waśkowska A., "GEOPARK KAMIENNY LAS NA ROZTOCZU" koncepcja geoochrony wraz z wykonaniem dokumentacji i badań naukowych niezbędnych dla funkcjonowania tej formy ochrony, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków 2011, pp. 1-278
 27. Kruczek Z., Kurek A., Nowacki M., Krajoznawstwo. Zarys teorii i metodyki, Wyd. PROKSENIA, Kraków 2003, pp. 1-211.
 28. Krukowska R., Krasnobród - uzdrowisko i miejscowość wypoczynkowa, in: Stan i zmiany środowiska geograficznego wybranych regionów wschodniej Polski, R. Dobrowolski, S. Terpiłowski (eds.), UMCS 2004, Lublin, pp. 159-163.
 29. Krukowska R., Jóźwik M.J., Walory turystyczne Zwierzyńca i okolic, in: Stan i zmiany środowiska geograficznego wybranych regionów wschodniej Polski, R. Dobrowolski, S. Terpiłowski (eds.), UMCS, Lublin 2004, pp. 147-152.
 30. Krzymowska-Kostrowicka A., Geoekologia turystyki i wypoczynku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, p. 239.
 31. Kula S., Percepcja i wykorzystanie walorów turystycznych Roztocza przez osoby odwiedzające region, in: Wpływ sektora B+R na wzrost polskiej konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez rozwój innowacji, t. 1, D. Jegorow, A. Niedużak (eds.), Wyd. CIVIS, Chełm 2012, pp. 55-65.
 32. Mastny L., Treading lightly: new paths for international tourism, Worldwatch Institute, Washington 2001, pp. 9-17.
 33. Meyer B., Gardzińska A., Znaczenie współpracy podmiotów samorządowych w procesie kreowania transgranicznego produktu turystycznego (na przykładzie województwa zachodniopomorskiego i Meklemburgii - Pomorza Przedniego). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2014, Szczecin, Ekonomiczne Problemy Turystyki, No. 3 (27), pp. 209-225
 34. Michalczyk Z., Wilgat T., Wody, in: Środowisko przyrodnicze Lubelszczyzny, eds. S. Uziak, R. Turski, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 2008, pp. 113-210.
 35. Middleton V.T.C., Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa 1996, p. 89
 36. Migoń P., Geoturystyka, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2012, pp. 1-197.
 37. Mika M., Formy turystyki poznawczej, in: Turystyka, W. Kurek (ed.), Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2007, pp. 198-232.
 38. Mileska M.I., Regiony turystyczne Polski. Stan i potencjalne warunki rozwoju, "Prace Geograficzne PAN" 1963, 43, p. 1-156.
 39. Millennium Ecosystem Assessment. Ecosystems and human wellbeing: biodiversity synthesis, World Resources Institute, Washington D.C. 2005, p. 155.
 40. Newsome D., Dowling R., The scope and nature of geoturism, in: Geoturism, D. Newsome, R. Dowling (eds.), Butterworth-Heinemann, Oxford 2006, p. 3-25.
 41. Newsome D., Moore S.A., Dowling R.K., Natural area tourism: Ecology, impacts and management, Clevedon, Channel View Publications, Buffalo 2002, p. 340.
 42. Ochrona przyrody i środowiska na Lubelszczyźnie, Fijałkowski D. (ed.), Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 2003, pp. 1-213.
 43. Osadczuk A., Osadczuk K., Szanse i perspektywy rozwoju geoturystyki jako nowej formy postrzegania obiektów przyrody nieożywionej i poznawania zjawisk naturalnych, w: Problemy turystyki i rekreacji, M. Dudkowski (ed.), Vol. 1, Uniw. Szczeciński, Szczecin 2008, pp. 131-141
 44. Przylibski T.A., Zagożdżon P.P., Kryza R., Pilski A.S., Mineralogia, Petrologia, Geneza I Propozycja Nowej Klasyfikacji Meteorytu Enstatytowego "Zakłodzie", Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, Polskie Towarzystwo Meteorytowe, II Seminarium Meteorytowe, Olsztyn 2003, pp. 80-101, http://www. ptmet.org.pl/wydawnictwa/2003%2012%20Przylibski%20et.al.pdf.
 45. Skowronek E., Świeca A., Tucki A., Krukowska R., The role of National Parks of the Lublin Region for Tourism Development in Polish-Ukrainian Border Areas, in: Przyroda a turystyka we wschodniej Polsce, M. Żabka, R. Kowalski (eds.), Akademia Podlaska, Siedlce 2007, pp. 35-52.
 46. Słomka T., Kicińska-Świderska A., Geoturystyka - podstawowe pojęcia, "Geoturystyka" 2004, 1(1), pp. 1-7.
 47. Stueve A.M., Cock S.D., Drew D., The Geotourism Study: Phase 1 Executive Summary, Travel Industry Association of America, Washington DC 2002, Related online version (cited on 6 November 2006): http://www.tia.org/pubs/geotourismphasefinal.pdf.
 48. Szczepanowski A.E., Markowe produkty turystyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012, pp. 1-212.
 49. Świeca A., Brzezińska-Wójcik T., Grabowski T., Kałamucki K., Krukowska R., Tucki A., Turystyka i edukacja w Roztoczańskim Parku Narodowym i w jego otulinie, in: Roztoczański Park Narodowy - przyroda i człowiek, R. Reszel, T. Grądziel (eds.), Wyd. RPN, Zwierzyniec 2013, pp. 219-230.
 50. The global travel and tourism summit, World Travel and Tourism Council, London 2007.
 51. Tucki A., Potencjał turystyczny regionu lubelskiego, "Annales UMCS" 2009, B, 64, z. 1, pp. 11-31.
 52. Tucki A., Formy ochrony przyrody jako element atrakcyjności turystycznej na przykładzie regionu lubelskiego, " Problemy E kologii K rajobrazu" 2 010, 2 7, pp. 239-244.
 53. Tyrväinen L., Nousiainen I., Silvennoinen H., Tahvanainen L., Rural Tourism in Finland: Tourists' Expectation of Landscape and Environment, "Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism Research" 2001, 1(2): 133-149, doi:10.1080/150222501317244047.
 54. Urban J., Mleczek T., Cierech Z., Historyczne podziemne kopalnie kamieni młyńskich w Senderkach, http://geoportal.pgi.gov.pl/gsapp/ObjectDetails.aspx?id=2243 (accessed 3.03.2014).
 55. Wyrzykowski J., Geograficzne uwarunkowania rozwoju urlopowej turystyki wypoczynkowej w Polsce, "Acta Universitatis Wratislaviensis" 1986, 935, Studia Geograficzne 44, pp. 1-264.
 56. http://geostanowiska.pgi.gov.pl/gsapp/ (accessed 20.02.2014).
 57. http://www.amethystwelt.at/ (accessed 2.10.2012).
 58. http://www.czaswlas.pl/# (accessed 20.02.2014).
 59. http://www.dinozaury-krasnobrod.pl/pl (accessed 4.03.2014).
 60. http://www.guciow.pl/muzeum (accessed 15.01.2014).
 61. http://www.infoveriti.pl/firma-krs/357424.html (accessed 20.02.2014).
 62. http://www.lublin.lasy.gov.pl/web/zwierzyniec/wydawnictwa (accessed 20.02.2014).
 63. http://www.siedliska.com.pl/muzeum (accessed 13.01.2014).
 64. http://www.zoomnatury.pl/ (accessed 28.02.2014).
 65. www.gala-travel.pl (accessed 20.02.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-0501
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu