BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak Maciej (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Wydatki na planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w wybranych gminach Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
Expediture in Town - Planning in Urban - Rural Communes Within the Impact Zone of the Szczecin Metropolitan Area
Źródło
Europa Regionum, 2010, t. 12, s. 141-155, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Zagospodarowanie przestrzenne, Planowanie przestrzenne, Gmina
Spatial development, Spatial planning, District
Uwagi
summ.
Abstrakt
Proces planowania i zagospodarowania przestrzennego na szczeblu gminnym jest wciąż w fazie rozwoju. Pomimo ciążącego na gminach obowiązku sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego1, rzeczywiste instrumenty planistyczne, czyli miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego nie są w wielu przypadkach wystarczająco wykorzystywane. Powyższy stan dotyczy przede wszystkim gmin wiejskich. Zgodnie z przepisami ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym2 gminy nie mają obowiązku sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku sporządzenia takowego planu nie ma wymogu, by obejmował on teren całej gminy. Zakres swobody w procesie zagospodarowania przestrzennego przyznany gminom jest więc bardzo duży. Od inicjatywy i koncepcji przyjętej przez poszczególne władze gminne zależy sposób wykorzystania tych możliwości.(fragment tekstu)

The analysis of the commune - documents about town - planning in the outer zone of the Szczecin Metropolitan Area over 2003-2007 leads to the thesis that only in Police commune authority are going to make town - plannig for all immobilities in commune. In other communes area with town plannes is'nt as big. Expeditures in town - planning in urban - rural communes within the impact zone of the Szczecin Metropolitan Area are dependent on expeditures in commune - immobility in these communes. Expeditures in town - planning are the biggest in Gryfi no and the smallest in Goleniów. Only in Goleniów expeditures in town - planning are dependent on incomes for commune - immobility. So, in Goleniów planning - system isn't as big as in Police, but this planning - system is polished up.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bąkowski T., Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przepisy i komentarz, Zakamycze 2004
 2. Domański R., Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
 3. Gaczek W., Zarządzanie w gospodarce przestrzennej, Ofi cyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Poznań 2003
 4. Hałaburda D., Budżet jako instrument polityki fi nansowej gminy, w: Finansowanie gminnego samorządu terytorialnego, red. D. Hałaburda, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2008
 5. Karwińska A., Gospodarka przestrzenna. Uwarunkowania społeczno-kulturowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008
 6. Kosek-Wojnar M., Surówka K., Podstawy fi nansów samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
 7. Kwaśniak P., Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego, Lexis Nexis, Warszawa 2008
 8. Małysa-Sulińska K., Normy kształtujące ład przestrzenny, Ofi cyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008
 9. Marszał T., Ogrodowczyk A., Metropolitalne funkcje ekonomiczne miast polskich, w: Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło, red. J. Lach, M. Borowiec, T. Rachwał, Wydawnictwo Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków 2007
 10. Niziołek M., Problemy rozwoju aglomeracji miejskich, Ofi cyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2008
 11. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, red. Z. Niewiadomski, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008
 12. Radziszewski E., Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Przepisy i komentarz, Lexis Nexis, Warszawa 2006
 13. Wojdylak-Sputowska Z., Sputowski A., Wydatki jednostki samorządu terytorialnego, Ośrodek doradztwa i doskonalenia kadr, Gdańsk 2008
 14. "Studia Regionalne i Lokalne", wydanie specjalne, t. II, Scholar, Warszawa 2006
 15. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r., DzU 2003, nr 80, poz. 717 ze zm
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-278X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu