BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Antczak Agata (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Aktywność polskich deweloperów w zakresie zielonego budownictwa na rynku mieszkaniowym
An Activity of Polish Developers in the Field of Green Building on the Residential Property Market
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2014, R. 12, nr 4, s. 51-66, tabl., bibliogr. 29 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Deweloper, Rynek mieszkaniowy, Budownictwo mieszkaniowe, Ochrona środowiska, Zielone budownictwo
Developer, Housing market, Housing construction, Environmental protection, Green building
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W świecie liczącym ponad 7 miliardów ludzi sprostanie zapotrzebowaniu na mieszkania jest trudne. Jednocześnie rośnie świadomość społeczeństw na temat szkód dla środowiska naturalnego i zdrowia człowieka, które wynikają z realizacji coraz większej ilości obiektów budowlanych. Chodzi tu nie tylko o zużycie wody, energii czy materiałów, ale również o ich standardy jakościowe oraz liczbę odpadów budowlanych. W związku z tym coraz bardziej popularne, zwłaszcza za granicą, staje się zielone budownictwo. W Polsce koncepcja ta dopiero się rozwija, w szczególności w sektorze nieruchomości komercyjnych. W sektorze nieruchomości mieszkaniowych, zwłaszcza wielorodzinnych, jest ona mniej popularna, chociaż sytuacja ta będzie musiała ulec zmianie. Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z 19 maja 2010 roku w sprawie charakterystyki energetycznej budynków po 2020 roku wszystkie nowe budynki będą musiały spełniać zaostrzone wymogi dotyczące charakterystyki energetycznej. W związku z powyższym celem artykułu jest próba zaprezentowania aktywności polskich deweloperów w zakresie zielonego budownictwa na rynku mieszkaniowym, ich planów w tym zakresie oraz dobrych praktyk zagranicznych. (abstrakt oryginalny)

In the world with over 7 billion of people it's difficult to cope with the housing needs. At the same time, awareness of societies of negative consequences for natural environment and human health causing by growing activity of construction sector is rising. It's not only a matter of consumption of water, energy or materials, but also matter of construction quality and an amount of construction waste. Thus, the green buildings, especially abroad, become more popular. In Poland, idea of green building is expanding, especially in commercial sector. In case of residential buildings, particularly multi-unit buildings, this idea is less popular. However this situation should be changed. According to the Directive 2010/31/UE of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 on the energy performance of buildings, after year 2020 all new buildings will have to fulfill restricted requirements about energy efficiency. The aim of this article is an attempt to present an activity of polish developers in the field of green residential property market, their plans in this matter and good practices realized abroad. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bertoldi P., Cuniberti B. (2013), The European Green Building Projects Catalogue July 2011 - August 2012, JRC Scientific and Policy Reports, Joint Research Center of the European Commission, Italy.
 2. Bauer M., Mösle P., Schwarz M. (2010), Green Building Guidebook for Sustainable Architecture, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg.
 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z 19 maja 2010 roku w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, Dziennik Urzędowy UE, L 153/13.
 4. EUROSTAT, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdpc320&plugin=1, dostęp dnia 13.03.2014.
 5. Fisher E. A. (2009), Issues in Green Building and the Federal Response: An Introduction, Congressional Research Service.
 6. Green Mark 2012, http://www.bca.gov.sg/greenmark/others/gm2012.pdf, dostęp dnia 12.03.2014. Hill S. (2010), Europe's Promise: Why the European Way is the Best Hope in an Insecure Age, University of California Press Ltd, London.
 7. Karolides A. (2011), Green Building Approaches, w: Means R. S., Green Building: Project, Planning and Cost Estimating, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey.
 8. Kibert N., Kibert Ch. (2009), History and Status of Sustainable Development, w: Green Building and Sustainable Development: The practical Legal Guide, Furr J. E. i inni (red.), American Bar Association, Chicago.
 9. Kopietz-Unger J. (2014), Energooszczędność na pierwszym miejscu, "Inżynier budownictwa", nr 113.
 10. Kruger A., Seville C. (2013), Green Building: Principles and Practices in Residential Construction, Delmar, New York.
 11. Kwasiborska W. (2012), Energooszczędne osiedle Park Ostrobramska w Warszawie. Czy ekologia w budownictwie jest potrzebna?, http://archirama.muratorplus.pl/architektura/energooszczedne-osiedle-park-ostrobramska-w-warszawie-czy-ekologiabudownictwie-jest-potrzebna,67_2101.html, dostęp dnia 11.03.2014. Monthly Energy Review (2014), U.S. Energy Information Administration, Washington, February 26.
 12. Paper 4c: Green Residential Building in North America. The Benefits of a North American Strategy: A Perspective from Canada, The Sheltair Group, http://www3.cec.org/islandora/en/item/2334-paper-4c-residential-green-building-in-north-america-en.pdf, dostęp dnia 14.03.2014.
 13. Portal BuildingGreen.com, http://www.buildinggreen.com/hpb/overview.cfm?projectid=202, dostęp dnia 28.02.2014.
 14. Reyes E. (2014), Busting the myth of costly green buildings, http://www.eco-business.com/news/Busting-myth-costly-green-buildings/, dostęp dnia 14.03.2014.
 15. Roglieri M. (2012), How rating systems can drive the changes, Green Building Council Italia, http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/prgm/hmm/green_economy/presentations/GBC_Italia_Roglieri_V4.pdf, dostęp dnia 10.03.2014.
 16. Spiegel R., Meadows D. (2012), Green Building Materials: A guide to Product Selection and Specifications, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey.
 17. Strona internetowa firmy Lipińscy Domy, http://domy.lipinscy-projekty.pl/energooszczedne/Ile_kosztuje.html, dostęp dnia 14.03.2014.
 18. Strona internetowa firmy Mierzeja Development, http://mierzejadevelopment.pl/pl/dostepne-lokale, dostęp dnia 19.03.2014.
 19. Strona internetowa firmy Redais, www.redais.it/english/casal-bartone, dostęp dnia 11.03.2014.
 20. Strona Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, http://www.nfosigw.gov.pl, dostęp dnia 14.03.2014.
 21. Turek B. (2011), Ekologia lubiana, ale na rynku nieruchomości niepraktykowana, http://forsal.pl/artykuly/517413,ekologia_lubiana_ale_na_rynku_nieruchomosci_niepraktykowana.html, dostęp dnia 12.03.2014.
 22. Twinn Ch. (2003), BedZED, "Arup Journal", No. 1.
 23. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej, Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551 z późn. zm.
 24. White Paper on Sustainability. A Report on the Green Building Movement, (2003), Building Design & Construction, Oak Brook.
 25. Wiak Z., (2013), Nietrafiona zielona prognoza. Energooszczędne budownictwo mieszkaniowe pozostaje niszą, Eurobuild CEE, nr 6 (181), http://eurobuildcee.com/?page=edition&id=1269&id_article=2284, dostęp dnia 11.03.2014.
 26. www.lendingtree.com/mortgage/piti-article, dostęp dnia 13.03.2014.
 27. Yudelson J. (2009), Green Building Trends: Europe, Island Press, Washington.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu