BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Belniak Stanisław (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Uhruska Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Wartość nieruchomości komercyjnej w świetle jej potencjału
The Value of Commercial Property in the Context of Its Potential
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2014, R. 12, nr 4, s. 67-78, rys., tabl., bibliogr. 6 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Wartość nieruchomości, Nieruchomości komercyjne, Cykl życia, Wartość rynkowa
Real estate’s value, Commercial property, Life cycles, Market value
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Określanie wartości w oparciu o dochody rynkowe uzyskiwane w innych obiektach funkcjonujących na rynku może prowadzić do przeszacowania lub niedoszacowania poziomu rzeczywistej wartości nieruchomości. Dlatego te¿, w ocenie autorów, wartość rynkowa nieruchomości komercyjnej, rozumiana jako najbardziej prawdopodobna cena transakcyjna, winna uwzględniać również indywidualne wyniki operacyjne nieruchomości, a nie wyłącznie dane rynkowe uzyskane z innych obiektów na rynku lokalnym. Różnorodność i nieporównywalność obiektów komercyjnych powoduje trudność w oszacowaniu ich wartości. W niniejszej pracy autorzy w ujęciu teoretycznym przedstawiają zależności pomiędzy poziomem wartości rynkowej, określonej na podstawie typowych danych rynkowych (uzyskiwanych w typowych obiektach na rynku lokalnym), a poziomem tzw. wartości indywidualnej, określonej na podstawie potencjału nieruchomości i możliwych do uzyskania wyników operacyjnych. W artykule przedstawiono również pojęcie wartości szczególnej. (abstrakt oryginalny)

Determining the property market value based on revenues generated in other similar facilities operating in the market may lead to an overestimation or underestimation of the actual value of the property. Therefore, in the opinion of the authors, the market value of commercial property, understood as the most probable price of the transaction, should consider the individual operating results of the property, and not only on market data obtained from other objects in the local market. Diversity and incomparability commercial properties causes difficulty in estimating their value. In this paper the authors in theory represent the relationship between the level of market value, determined on the basis of typical market data (obtained in typical objects on the local market) and the level of so-called individual value, determined on the basis of the property's potential and its operating results. Also the concept of special value was introduced. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Belniak S. (2004), Metoda "dynamicznej" wyceny nieruchomości, w: Wartość tarnowskich nieruchomości, Materiały konferencyjne, MWSE, Tarnów.
  2. Europejskie Standardy Wyceny, 2000, Wydanie polskie, PFSRM, TEGoVA, Estates Gazette, Warszawa.
  3. Międzynarodowe Standardy Wyceny, 2005, Wydanie polskie, PFSRM i IVSC, Warszawa.
  4. Geltner D., Miller N. (2001), Commercial Real Estate Analysis and Investments, UK.
  5. Krajowe Standardy Wyceny, PFSRM, Warszawa.
  6. Leśniak A., Zima K. (2010), Zarządzanie wartością przedsięwzięć budowlanych w warunkach polskich, "Czasopismo Techniczne Politechniki Krakowskiej", Zeszyt 1-B, Politechnika Krakowska, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu