BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Symonides Ewa (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Różnorodność biologiczna Polski - jej stan zagrożenia i prawno-organizacyjne aspekty ochrony
Biological Diversity of Poland - the State, Threats, Legal and Organizational Aspects of Protection
Źródło
Przyszłość. Świat-Europa-Polska, 2014, nr 2, s. 12-35, rys., bibliogr. 59 poz.
Słowa kluczowe
Różnorodność biologiczna, Ochrona środowiska, Regulacje prawne, Środowisko przyrodnicze
Biodiversity, Environmental protection, Legal regulations, Natural environment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Polskę charakteryzują wybitne walory krajobrazowe i relatywnie większa różnorodność biologiczna niż pozostałe państwa europejskie. W przeciwieństwie do innych krajów Europy, krajobrazy naturalne lub do nich zbliżone, o wielkiej wartości przyrodniczej i niebagatelnych walorach estetycznych, przetrwały nie tylko w wysokich górach, ale spotykane są także na niżu, zwłaszcza we wschodniej i północnej części Polski, i to w stosunkowo dobrym stanie. Celem artykułu jest scharakteryzowanie różnych aspektów różnorodności biologicznej Polski. Stanowi to podstawę do dalszych rozważań na temat antropogenicznych zagrożeń oraz podstaw prawnych jej ochrony. (abstrakt oryginalny)

Poland is characterized by outstanding landscapes and relatively greater biodiversity than other European countries. In contrast to the rest of Europe, natural landscapes or close to them, of great natural and aesthetic value survived not only in the high mountains, but in the lowlands as well, especially in the eastern and northern part of the Poland. In addition they are in relatively good state. The purpose of this article is to characterize the different aspects of biodiversity in Poland. This is the basis for further reflection on the anthropogenic threats and legal aspects of its protection.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrzejewski R., Weigle A. (red.). 2003. Różnorodność biologiczna Polski. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa.
 2. Bartoszek W. 2001. Potentilla micrantha Ramond ex DC., Pięciornik drobnokwiatowy, w: Zarzycki K., Kaźmierczakowa R. (red.). Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 200-202.
 3. Berger L. 2000. Płazy i gady Polski. Klucz do oznaczania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Brylińska M. (red.). 2000. Ryby słodkowodne Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Bryś H., Gołuch P. 2011. Pustynia Błędowska dawniej i dziś - interpretacja wieloczasowych zdjęć lotniczych i obrazów satelitarnych. Acta Sci. Pol. Geod. Descr. Terr. 10: 5-16.
 6. Chudzicka E., Skibińska E. 2003. Różnorodność gatunkowa - zwierzęta, w: R. Andrzejewski i A. Weigle (red.), Różnorodność biologiczna Polski, Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa: 93-138.
 7. Czyżewska K., Cieśliński S. 1998. Porosty - relikty puszczańskie, w: J. Miądlikowska (red.), Botanika polska u progu XXI wieku, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 100.
 8. Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski D. 2010.Ochrona środowiska przyrodniczego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa .
 9. Duell R. 1983. Distribution of the European and Macaronesian Liverworts (Hepaticophytina). Bryologische Beitraege 2: 1-114.
 10. Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm. 2004. Ustawa o ochronie przyrody.
 11. Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm. 2008. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 12. Dz. U. Nr 92, poz. 753. 2009. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie.
 13. Dz. U. Nr 21, poz. 123 ze zm. 1990. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych organach rządowej administracji ogólnej.
 14. Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm. 2009. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.
 15. Fabiszewski J., Cebrat. J. 2003. Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidel - a new species to the Polish vascular flora. Acta Soc. Bot. Polon. 72: 135-138.
 16. Fałtynowicz W. (2003). Różnorodność gatunkowa - porosty, w: R. Andrzejewski i A. Weigle (red.), Różnorodność biologiczna Polski, Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa.
 17. Gacka-Grzesikiewicz E., Cichocki Z. 2001. Program ochrony dolin rzecznych w Polsce. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa.
 18. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. 2013. Identyfikacja i waloryzacja krajobrazów - wdrażanie Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Referaty konferencyjne. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa.
 19. Głowaciński Z. 2002. Vertebrata Kręgowce, w: Z. Głowaciński (red.), Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce, Instytut Ochrony Przyrody PAN Kraków: 13-22.
 20. Głowaciński Z., Bieniek M., Dyduch A., Gertychowa R., Jakubiec Z., Kosior A., Zemanek M. 1980. Stan fauny kręgowców i wybranych bezkręgowców Polski - wykaz gatunków, ich występowanie, zagrożenie i status ochronny. Studia Naturae, ser. A, 21, Kraków.
 21. Głowaciński Z., Okarma H., Pawłowski J., Solarz W. (red.). (2011). Gatunki obce w faunie Polski. I. Przegląd i ocena stanu. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.
 22. Grzywacz A. (2003), Różnorodność gatunkowa - grzyby, w: R. Andrzejewski i A. Weigle (red.), Różnorodność biologiczna Polski, Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa: 21-28.
 23. Herbich J. (red.). 2004. Wody słodkie i torfowiska. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. T. 2. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
 24. Herbichowa M., Pawlaczyk P., Stańko R. 2007. Ochrona wysokich torfowisk bałtyckich na Pomorzu - Doświadczenia i rezultaty projektu LIFE04NAT/PL/000208 PLBALTBOGS Conservation. Wydawnictwo Klubu Przyrodników, Świebodzin.
 25. Hundertmark, K. J., Bowyer, R. T. 2004: Genetics, evolution, and phylogeography of Moose. Alces 40: 103-122.
 26. Ilnicki P. 2002. Torfowiska i torf. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augustyna Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań.
 27. Jaskulska I., Osiński G., Jaskulski D., Mądry A. (2012). Różnorodność odmian roślin uprawnych w grupie ankietowanych gospodarstw w regionie kujawsko-pomorskim. Fragm. Agron. 29: 41-48.
 28. Jędrzejewski W., Nowak S., Kurek R., Mysłajek R., Stachura K. 2004. Zwierzęta a drogi. Metody ograniczania negatywnego wpływu dróg na populacje dziko żyjących zwierząt. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża.
 29. Kepel A. (red.). 2012. Aktualizacja listy gatunków grzybów objętych ochroną gatunkową oraz wskazania dla ich ochrony. Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra, Poznań.
 30. Klama H. 2003. Różnorodność gatunkowa - wątrobowce i glewiki, w: R. Andrzejewski, A. Weigle (red.), Różnorodność biologiczna Polski, Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa: 49-58.
 31. Kostrzewski A. (red.). 2003. Woliński Park Narodowy. Środowisko przyrodnicze - kształtowanie i ochrona. Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań.
 32. Kozłowski S. (2006). Żywiołowe rozprzestrzenianie się miast. Narastający problem aglomeracji miejskich w Polsce. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok-Lublin-Warszawa.
 33. Kożuchowski K. 2011. Klimat Polski. Nowe spojrzenie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 34. Kraska M., Piotrowicz R., Klimaszyk P. 1996. Jeziora lobeliowe w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 52: 5-25.
 35. Kuriata Z. (red.), 2009. Polskie krajobrazy wiejskie dawne i współczesne. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG nr 12, Sosnowiec.
 36. Matuszkiewicz J.M. 2001. Zespoły leśne Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 37. Matuszkiewicz J.M. 2008. Bogactwo inwentarza zespołów roslinnych w krainach geobotanicznych Polski, w: Kaczmarek S. (red.), Krajobraz i bioróżnorodność, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz: 82-105.
 38. Matuszkiewicz W. 1952. Zespoły leśne Białowieskiego Parku Narodowego. Ann. UMCS sect. C: 1-218.
 39. Ochyra R. 1992. Czerwona lista mchów zagrożonych w Polsce, w: K. Zarzycki, W. Wojewoda i Z. Heinrich (red.), Lista roślin wymierających i zagrożonych w Polsce, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków: 79-85.
 40. Piotrowska H. 2002. Zbiorowiska psammofilne na wydmach polskiego brzegu Bałtyku. Acta Bot. Cassub. 3: 5-47.
 41. Piotrowska H. (red.). 1997. Przyroda Słowińskiego Parku Narodowego, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań-Gdańsk.
 42. Schumacker i Martiny 1995. Red Data Bookof European Bryophytes. Part 2. Threatened bryophytes in Europe including macaronesia, w: Red data Book of European Bryophytes, The European Committee for the Conservation of Bryophytes, Trondheim: 31-193.
 43. Starmach J. 1991. Pisces Ryby, w: J. Razowski (red.), Checklist of Animals of Poland, Krakowskie Wydawnictwo Zoologiczne, Cz. XXXII/22, 23, Kraków: 285-290.
 44. Symonides E. 2014. Współczesna różnorodność biologiczna - jej znaczenie dla człowieka, zagrożenia i szanse ochrony, w: Galwas B. i Wyżnikiewicz B. (red.), Czy kryzys światowych zasobów? Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" PAN, Warszawa.
 45. Szczygieł K., Wojda T. 2010. Mikrorozmnażanie wisienki stepowej (Cerasus fruticosa Pallas). Leśne Prace Badawcze 71: 351-355.
 46. Szmeja J. 1998. Stan zagrożeń i problemy ochrony jezior lobeliowych w Polsce, w: W. Lange i D. Borowiak (red.), Zagrożenia degradacyjne a ochrona jezior, Wyd. DJ, Gdańsk: 17-27.
 47. Szweykowski J. 1992. Czerwona lista watrobowców zagrożonych w Polsce, w: K. Zarzycki, W. Wojewoda i Z. Heinrich (red.), Lista roślin wymierających i zagrożonych w Polsce, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków: 75-78.
 48. Tokarska-Guzik B., Sajdok Z., Zając M., Zając A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński C. (2012), Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa.
 49. Tomiałojć L. 1993. Ochrona przyrody i środowiska w dolinach nizinnych rzek Polski. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.
 50. Tryjanowski P., Dajdok Z., Kujawa K., Kałuski T., Mrówczyński M. 2011.
 51. Zagrożenia różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym: czy badania wykonywane w Europie Zachodniej pozwalają na poprawną diagnozę w Polsce? Polish Journal of Agronomy 7: 113-119.
 52. Wilson E.O. 1988. The Diversity of Life. The Belknap Press of Harvard University, Cambridge.
 53. Wojciechowska M., Nowak Z., Olech W. 2012. Przegląd badań genetycznych prowadzonych na gatunku Bison bonasus. European Bison Conservation Newsletter 5: 13-26.
 54. Wojewoda W., Ławrynowicz M. 1992. Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych zagrożonych w Polsce, w: K. Zarzycki, W. Wojewoda i Z. Heinrich (red.), Lista roślin wymierających i zagrożonych w Polsce, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków: 27-56.
 55. WWF. 2014. Species threatened by climate change. http://wwf.panda.org/ about_our_earth/aboutcc/problems/impacts/species/.
 56. Zając M., Zając A. 2003. Różnorodność gatunkowa - rośliny naczyniowe i inne, w: R. Andrzejewski i A. Weigle (red.), Różnorodność biologiczna Polski, Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa: 67-82.
 57. Zalewska A. 1998. Remarks about some lichen species in Borecka Primeval Forest (north-east Poland). Bot. Lithuanica 4: 157-168.
 58. Zarzycki K., Mirek Z. 2006: Red list of plants and fungi in Poland. Czerwona lista roślin i grzybów Polski. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków.
 59. Żelazo J. (2002): Jak ograniczyć konflikty między zagospodarowaniem rzek a ochroną środowiska przyrodniczego. Wiad. Mel. i Łąk., Nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-0949
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu