BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Siwak Kamila (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Wpływ kluczowych kompetencji na zdolność kreowania modeli biznesowych w przedsiębiorstwach
The Impact of Core Competencies on the Creation of Business Models in Enterprises
Źródło
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka, 2014, nr 2, s. 41-54, tab., bibliogr. 16 poz.
Research on Enterprise in Modern Economy - theory and practice
Słowa kluczowe
Potencjał rozwojowy, Modele biznesowe, Kompetencje kluczowe, Łańcuch wartości, Przewaga konkurencyjna
Development potential, Business models, Core competencies, Value chain, Competitive advantage
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedsiębiorstwa w XXI wieku mają za zadanie znaleźć równowagę pomiędzy osiąganymi krótkoterminowymi wynikami finansowymi a tworzeniem potencjału rozwojowego swojego biznesu. Obecnie nie wystarczy posiadanie przez przedsiębiorstwo rzadkich, unikatowych zasobów oraz strategii ich wykorzystania. Równie ważne staje się zidentyfikowanie kluczowych kompetencji przedsiębiorstwa, które stanowić będą narzędzia do tworzenia modeli biznesowych, angażujących zasoby materialne i niematerialne przedsiębiorstwa w różnych konfiguracjach, w celu uzyskania trwałego wzrostu. W niniejszym artykule, przedstawiono propozycję struktury kluczowych kompetencji, która określa etap w rozwoju przedsiębiorstwa oraz jego zdolność do tworzenia nowych modeli biznesowych, wychodzących poza ramy jego podstawowej działalności. Wskazana przez autorkę struktura powstała na podstawie przeprowadzonych wstępnych badań, nad kompetencjami w wybranych małych przedsiębiorstwach na terenie województwa pomorskiego. (abstrakt oryginalny)

Companies in the twenty-first century are designed to find a balance between short-term financial results achieved and the creation of the development potential of their business. Currently, it is not enough to have the company of rare, unique resources and strategies for their use. Equally important is to identify the core competencies the company, which will provide the tools to create business models that involve tangible and intangible resources companies in a variety of configurations, in order to achieve sustainable growth. In this article, it is proposed to structure core competences, which determines the phase in the development of the company and its ability to create new business models that go beyond its core business. Indicated by the author on the basis of the structure was carried out preliminary studies, the competence in selected small businesses in the Pomerania region.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amstrong M. (2005) Zarządzanie zasobami ludzkimi . Kraków, Oficyna Ekonomiczna, s. 151-156.
 2. Barney, J. Wright M., Ketchen D.J.(2001), The resource-based view of the firm: Ten years after 1991 , Journal of Management 27, s. 625-641.
 3. Bratnicki M. (2000) Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii . Warszawa: Agencja Wyd. Placet, s. 16, 17.
 4. Gołębiowski T. (2008) Modele biznesu polskich przedsiębiorstw . Oficyna Wyd. SGH, Warszawa, s. 57.
 5. Johnson M. (2013) Rozwój przez innowacje w modelu biznesowym, HBRP nr 127, nr T1309A.
 6. Koźmiński A.K. (2004) Zarządzanie w warunkach niepewności . Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, s. 123-124.
 7. Koźmiński A.K (2013) Wkład zarządzania we wzrost gospodarczy w krajach transformacji systemowej. Organizacja i Kierowanie nr 3/2013, Warszawa, s. 14, 20.
 8. Magretta J. (2002) Why business model matter , HBR, R0205F.
 9. Mansfield R.S., Building competency models: Approaches for HR Professional , HRM 35, 1996.
 10. Nogalski B. (2009 ) Rozważania o modelach biznesowych przedsiębiorstw jako ciekawym poznawczo kierunku badań problematyki zarządzania strategicznego . Zesz. Nauk. WWSZiP, Wałbrzych s. 5-6, 38.
 11. Prahalad C.K., Hamel G. (1990) The Core Competence of the Corporation , HBR, R90311.
 12. Rankin N., Raising Performance Through People : The Ninth Competency Survey , Competency and Emontional Intelligence (Jan), 2002.
 13. Obłój K. (2002) Tworzywo skutecznych strategii , Na styku starych i nowych reguł konkurencji . PWE, Warszawa, s. 97, 134.
 14. Obłój K. (2007), Strategia organizacji . PWE, Warszawa, s. 125-127.
 15. Oleksyn T (2006), Zarządzanie kompetencjami, teoria i praktyka , Oficyna Ekonomicza, Kraków, s. 21, 198.
 16. Teece D.J., Pisano G., Shuen A., (1997), Dynamic Capabilities and Strategic Management , Strategic Management Journal, Vol. 18, No. 7, s. 509-533.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-6495
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu