BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Romanowska Ewa (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Firgolska Agnieszka (Politechnika Gdańska), Hrudeń Justyna (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Strategia inteligentnej specjalizacji w kontekście wybranych regionów Polski
Smart Specialisation Strategy in Context of Selected Polish Regions
Źródło
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka, 2014, nr 2, s. 55-78, tab., bibliogr. 47 poz.
Research on Enterprise in Modern Economy - theory and practice
Słowa kluczowe
Potencjał rozwojowy, Inteligentna specjalizacja, Rozwój regionalny
Development potential, Smart specialization, Regional development
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Niniejszy artykuł prezentuje założenia teoretyczne koncepcji smart specialisation oraz komplementarne wobec niej teorie rozwoju regionalnego. Rozważaniom analitycznym zostały poddane zarówno metodyka identyfikacji specjalizacji regionalnych, jak również efekty jej zastosowania w postaci wojewódzkich strategii na rzecz inteligentnych specjalizacji. Badania zebrane metodą desk research dotyczą wybranych regionów polskich, tj. województwa pomorskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, śląskiego. Ze względu na to, iż proces określenia potencjału rozwojowego poszczególnych regionów opiera się podejściu otwartym na zmiany, wytypowane specjalizacje należy rozpatrywać jako narzędzie przystosowane do bieżących uwarunkowań i wyzwań społeczno-gospodarczych. Dobór inteligentnych specjalizacji nie może być przypadkowy, dlatego województwa decydują się na powołanie zespołów eksperckich, odpowiedzialnych za wyłonienie kluczowych kompetencji, branż lub technologii, które stanowić będą o przyszłym rozwoju poszczególnych regionów. (abstrakt oryginalny)

This article presents the theoretical assumptions of the concept of smart specialisation and the theories of regional development, which are complementary to it. Analytical considerations have been subjected to both methods of identification of regional specialisation, as well as the effects of its use in the form of a provincial strategy for smart specialisation. Desk research concern polish selected regions, i.e. Pomerania Province, Masovia Province, Greater Poland, the Lublin Province, the Warmia-Masuria Province, Silesia. Due to the fact that the process of determining the development potential of each region is based on open to change approach, selected specialisations must be treated as a tool adapted to the current conditions and socio-economic challenges. Selection of smart specialisations cannot be accidental, so the voivodeships decide to set up teams of experts, responsible for selecting key competencies, industries or technologies, which will determine the future devel opment of the various regions.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anusz J., Teorie handlu i biznesu międzynarodowego (w:) Biznes międzynarodowy - obszary decyzji strategicznych, (red.) M.K. Nowakowski. Warszawa: Key Text, 2000.
 2. Archibugi D., Pinta M., The technological specialization of advanced countries. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers 1992.
 3. Bresnahan T., Trajtenberg M., General Purpose Technologies "Engines for Growth?" "Journal of Econometrics", 65, Elsevier BV, Amsterdam, 1995.
 4. Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Warszawa: PWE 2003.
 5. David P., Foray D.P., Hall B., Smart Specialisation - the concept, Knowledge Economists Policy Brief n ° 9, 2007, http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf.
 6. Designing smart specialisation strategies for cluster development in the global value chains, OECD project.
 7. Domański B., Dylematy polityki rozwoju polskich regionów, (w:) Transformacja sceny europejskiej i globalnej XXI wieku. Strategie dla Polski, red. A. Kukliński, J. Woźniak, Biblioteka, Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju, t. V, Kraków, 2012.
 8. Drewno i meblarstwo, http://portal.warmia.mazury.pl/pl/rozwoj-regionu/przedsiebiorczosc/1010-drewno-i-meblarstwo.
 9. Ekonomia wody, http://portal.warmia.mazury.pl/pl/rozwoj-regionu/przedsiebiorczosc/ 1009-ekonomia-wody.
 10. Foresight Technologiczny Przemysłu - InSight2030, Ministerstwo Gospodarki, http:// www.mg.gov.pl/files/upload/17503/Foresight_Technologiczny_2030_werjsa_elektroniczna_72_str.pdf.
 11. Foray D., Understanding "Smart Specialisation", [w:] The questions of R&D Specialisation: Perspectives and policy implications, Institute for Perspective Technological Studies Joint Research Centre, Seville, 2009.
 12. Grosse T.G., Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, Studia Regionalne i Lokalne nr 1 (8), Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW, Warszawa, 2002.
 13. Horyzont 2020 - pierwsze konkursy, http://www.rpkgdansk.pl/aktualnosci/564-horyzont-2020-pierwsze-konkursy.
 14. Informacja prasowa WFOŚiGW, Parlament Europejski przyjął Program LIFE 2014- 2020, http://inzynieria.com/cat/1/art/37669/parlament-europejski-przyjal-program-life- 2014-2020#jump#ixzz2oqunuS6J.
 15. Innowacyjna Wielkopolska, Etapy pracy SS, http://iw.org.pl/pl/index3.php?option= com_remository&func=startdown&id=313.
 16. Jezierska L., Pomorskie członkiem Platformy Smart Specialization S3, http://urzad.pomorskie.eu/pl/aktualnosci/2012/pomorskie_na_platformie_s3.
 17. Jedynak A.- p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego), Prezentacja pt. Regionalne podejście do inteligentnych specjalizacji - Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego, http://www.poig.gov.pl/Wiadomosci/Documents/Anna_Jedynak_prezentacja_ smart_200212_pll.pdf.
 18. Kardas M., Inteligentna Specjalizacja, (nowa) koncepcja polityki innowacyjnej, Optimum Studia Ekonomiczne, nr 2 (50), Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, 2011.
 19. The Role of Community Research Policy in the Knowledge-based Economy, 2009, http://ec.europa.eu/research/era/pdf/community_research_policy_role.pdf.
 20. Komunikat Komisji Europejskiej Europa 2020: Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM 2010 (2020), 3.3.2010, http://ec.europa.eu/eu2020/pdf.
 21. Landes D.S., Bogactwo i nędza narodów. Dlaczego jedni są tak bogaci, a inni tak ubodzy. Warszawa: Wyd. Muza 2000.
 22. Lubelska Rada ds. Innowacji, http://www.rsi.lubelskie.pl/index.php/zalozenia.
 23. Malizia E.E., Feser E.J., Understanding Local Economic Development, Center for Urban Policy Research, New Jersey, 1999.
 24. Markusen, Sticky places in slippery space. A typology of industrial districts (w:) T.J. Barnes, M.S. Gertler (red.), The New Industrial Geography. Regions, Regulations and Institutions, Cheltenham-Lyme: Routledge, 1999.
 25. Piasecki A., Rogut A., Sprawozdanie końcowe z warsztatów Narodowy Program Foresight - wdrożenie wyników.
 26. Piore M., Sabel C., The Second Industrial Divide. New York: Basic Books 1984.
 27. Porter M.E., Porter o konkurencji. Warszawa: PWE 2001.
 28. Program Horyzont 2020, Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej http://www. pomorskie-eu.pl/pl/horyzont-2020,ps,93.html.
 29. Projekt Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 roku, Lublin, 2013.
 30. Przewodnik Strategii Badań i Innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS 3), Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg, 2012.
 31. Raport z konferencji "Smart specialisations - tożsamość małych ojczyzn", Poznań, 2011 r., http://sdi-wielkopolska.pl/media/10910/raport_z_konferencji_25. 05.2011_di.pdf.
 32. Regionalna Strategia Innowacji dla Inteligentnej Specjalizacji Mazowsza, http://www. innowacyjni.mazovia.pl/aktualnosci/art,99,podsumowanie-infosemi narium-pn-regionalna-strategia-innowacji-dla-inteligentnej-specjalizacji-mazowsza-przygotowania-do-polityki-spojnosci-ue-po-2014-r-.html.
 33. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r., http://www.rsi. lubelskie.pl/index.php/regionalna-strategia-innowacji.
 34. Rymarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE 2004.
 35. Słodowa-Hełpa M., Inteligentna specjalizacja polskich regionów. Warunki, wyzwania i dylematy, Roczniki Nauk Społecznych, Tom 5(41), nr 1, TN KUL, Lublin, 2013.
 36. Smart Specialization, http://ec.europa.eu/research/regions/index_en.cfm?pg=smart_specialisation.
 37. Storper M., The Regional World. Territorial Development in a Global Economy. New York: Guilford Press 1997.
 38. Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2020", http://rpo.slaskie.pl/zalacz niki/2011/12/14/1323869804.pdf.
 39. Strzelecki Z., Polityka regionalna, (w:) Z. Strzelecki (red.), Gospodarka regionalna i lokalna. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN 2008.
 40. Tokarski J.(red.), Słownik wyrazów obcych. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN 1980.
 41. Tunzelmann von N., Acha V., Innovation in "Low-Tech" Industries, [in:] The Oxford Handbook of Innovation, (eds.) J. Fagerberg, D.C. Mowery, R. Nelson. Oxford, Oxford University Press, New York, 2005.
 42. W czym tkwi sekret liderów innowacji. Analiza benchmarkingowa innowacyjności polskich regionów - Raport z badania, Deloitte, Warszawa, 2013.
 43. Wolszczak G., Konkurencyjność, innowacje, smart specialisation; Główne wyzwania", prezentacja warsztatowa, Gdańsk, 2013, http://17.kmwi.pl/materialy/prezentacje/cate -gory/10-ii-warsztat-rownolegly.html?download=22:grzegorz-wolszczak-konkurencyjnosc-innowacje-smart-specialisations-glowne-wyzwania.
 44. Załącznik nr 2 do Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Mazowieckiego Inteligentna Specjalizacja Województwa Mazowieckiego 2013-2020.
 45. Zespół ds. Aktualizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, http://strategia2025.warmia.mazury.pl/artykuly/68/zespol-ds-aktualizacji-strategii.html.
 46. Zespół Zadaniowy ds. Planowania Strategicznego, http://strategia2025.warmia.mazury. pl/artykuly/69/zespol-wewnetrzny-zadaniowy.html.
 47. Żywność wysokiej jakości, http://portal.warmia.mazury.pl/pl/rozwoj-regionu/przedsiebiorczosc/1011-zywnosc-wysokiej-jakosci.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-6495
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu