BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Suchoń Aneta (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Spółdzielnie rolnicze po akcesji Polski do Unii Europejskiej; Wybrane zagadnienia prawne
Agricultural Co-Operatives after the Polish Accession to the European Union; Selected Legal Issues
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2011, t. 11(26), z. 4, s. 148-158, bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Organizacje spółdzielcze, Spółdzielczość rolnicza, Produkcja rolna, Organizacje producenckie, Wspólna Polityka Rolna, Konsolidacja
Cooperative organisations, Agricultural cooperation, Agricultural production, Producer organisations, Common Agricultural Policy (CAP), Consolidation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu była próba oceny wpływu członkostwa Polski w Unii Europejskiej na kształt regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania spółdzielni rolniczych i wskazania kierunków ich rozwoju. Przedstawiono problematykę spółdzielczych grup producentów rolnych, w szczególności ewolucję ustawodawstwa oraz problemy związane z korzystaniem ze środków unijnych. W dalszej kolejności rozważania koncentrują się wokół rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz spółdzielni mleczarskich. W uwagach podsumowujących podkreślono m.in., że na prowadzenie działalności przez spółdzielnie rolnicze i kierunki ich rozwoju coraz większy wpływ mają przepisy prawa unijnego oraz sytuacja na rynku europejskim. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper was to present an attempt to assess the impact of Poland's membership in the European Union on legislation governing the operation and directions of development for agricultural co-operatives. It presents issues concerning co-operative agricultural producers' groups, in particular the evolution of legislation and problems associated with the use of EU funds. Further investigations are focused on agricultural production co-operatives and dairy cooperatives. In closing remarks it is stressed, among other things, that the activities of agricultural cooperatives are increasingly determined by the EU law and the market situation in Europe. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biała księga o przedsiębiorstwach spółdzielczych. Dokument konsultacyjny Unii Europejskiej. [2001]. Komisja Europejska, Bruksela
 2. Boguta W., Gumowski Z., Lachowski K. [2007]: Organizacja mazowieckiego rynku rolnego poprzez tworzenie grup producentów rolnych na bazie prawa spółdzielczego. Wyd. KRS, Warszawa.
 3. Cioch H. [2007]: Zarys prawa spółdzielczego. Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
 4. COGECA. [2011]. [Tryb dostępu:] http://www.copa-cogeca.be/Main.aspx?page=CogecaHistory&lang=pl. [Data odczytu: maj 2011].
 5. Czyżewski A. [2005]: Procesy globalizacji a spółdzielczość. Referat przedstawiony na konferencji I Spółdzielcze Forum Ekonomiczno-Gospodarcze, Kielce 16 września 2005 r. [Tryb dostępu:] http://krs.org.pl/fotki/sprawozdanie_forum.pdf. [Data odczytu: maj 2011].
 6. Druk sejmowy nr 1002 z 2000 r. [2000]. [Tryb dostępu:] http://orka.sejm.gov.pl/Rejestrd.nsf/wgdruku/1002/$file/1002.pdf [Data odczytu: maj 2011].
 7. Druk sejmowy nr 1081 z 2006 r. [2006]. [Tryb dostępu:] http://orka.sejm.gov.pl/proc5.nsf/opisy/1081.htm [Data odczytu: maj 2011].
 8. Dyrektywa Rady WE nr 2003/72/WE z 22.7.2003 r. [2003]. Dz. Urz. WE L.207 z 18.08.2003 r., s. 25.
 9. Dzun W., Adamski M. [2009]: Spółdzielnie produkcji rolnej przed i po wejściu Polski do UE. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 2, ss. 42-61.
 10. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. [2010]. [Tryb dostępu:] http://www.minrol.gov.pl. [Data odczytu: czerwiec 2010].
 11. Mlekpol. [2011]. [Tryb dostępu:] http://www.mlekpol.com.pl/. [Data odczytu: maj 2011].
 12. Perspektywy rozwoju grup producentów rolnych do roku 2013. [2008]. Krajowa Rada Spółdzielcza. [Tryb dostępu:] http://grupy.krs.org.pl/gpr/wykazy-grup-dane-statystyczne,16,.html. [Data odczytu: maj 2011].
 13. Piechowski A. [2007]: Rodowód przedsiębiorczości społecznej. [W:] Przedsiębiorstwo społeczne w rozwoju lokalnym. E. Leś i M. Ołdak (red.). Collegium Civitas Press, Warszawa.
 14. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Grupy producentów rolnych" i objęcia ich Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. [2007]. Dz. U. nr 81, poz. 550, ze zm.
 15. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1435/2003/WE z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu spółdzielni europejskiej. [2003]. Dz. Urz. UE L 207 z 18.08.2003 r., s. 1.
 16. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). [2005]. Dz. U. UE L 05.277.1, ze zm.
 17. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającym wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych. [2007]. Dz. U. UE L 07.299.1, ze zm.
 18. Suchoń A. [2009]: Z prawnej problematyki spółdzielczości w rolnictwie. Przegląd Prawa Rolnego nr 1, ss. 59-79.
 19. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. [2011]. [Tryb dostępu:] http://uokik.gov.pl/kontrola_koncentracji.php. [Data odczytu: maj 2011].
 20. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze. [1982]. Tekst jednolity, Dz. U. z 2003 nr 188, poz. 1848, ze zm.
 21. Ustawa z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. [1984]. Tekst jednolity. Dz. U. z 2006 nr 36, poz. 969, ze zm.
 22. Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych [1991A]. Tekst jednolity. Dz. U. z 2006 nr 121, poz. 844, ze zm.
 23. Ustawa z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. [1991B]. Tekst jednolity. Dz. U. z 2007 nr 231, poz. 1700, ze zm.
 24. Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. [1992]. Tekst jednolity. Dz. U. z 2000 nr 54, poz. 654, ze zm.
 25. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. [2000A]. Dz. U. nr 94, poz. 1037, ze zm.
 26. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw. [2000B]. Dz. U. nr 88, poz. 983, ze zm.
 27. Ustawa z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. [2003]. Dz. U. nr 64, poz. 592, ze zm.
 28. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. [2004A]. Tekst jednolity, Dz. U. z 2009 nr 11, poz. 65, ze zm.
 29. Ustawa z dnia 18 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw. [2004B]. Dz. U. z 2004 r. nr 162, poz. 1694.
 30. Ustawa z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw. [2006]. Dz. U. nr 251, poz. 1847.
 31. Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy z 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze. [2008]. Dz. U. nr 163, poz. 1014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6960
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu